img_UF_18nov 10-11-19

Svensk entreprenörskapsforsknings framtid samlades för workshop

Den 18 november samlades 10 representanter för Ungt Forskarforum till en workshop för att ge feedback på varandras arbeten. Forskning med ämnesmässig bredd presenterades: från generationsskiftes-/ägarfrågor, och innovationsforskning till studier om samhällsentreprenörskap. Workshopen var en del av Entreprenörskap 2010 - Global Entrepreneurship Week

Entreprenörskapsforum driver sedan ca ett år ett initiativ som kallas Ungt Forskarforum. Ambitionen är att samla de ledande yngre forskarna inom entreprenörskap-, innovations- och småföretagsfältet samt att erbjuda en plattform för möten, kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte.

Två halvdagars workshop gav mycket konstruktiva diskussioner där flera av deltagarna uttryckte att de fått viktiga synpunkter på sina arbeten. Det ska nu bli intressant att följa utkomsten av dessa unga forskares arbeten och deras publiceringar i tidskrifter inom fältet. Entreprenörskapsforum kommer inkludera flera av dessa unga forskartalanger i sina kommande utåtriktade aktiviteter.

Nästa planerade aktivitet för Ungt Forskarforum är en workshop under Småföretagsdagarna 2011, 26-27 januari i Örebro

På bilden från vänster: Karl Wennberg, Lucia Naldi, Erika Färnstrand-Damsgaard, Sara Thorgren, Anders Broström, Tommy Larsson-Segerlind, Marcus Box, Kristina Nyström och Karl Palmås

-

-