15-01-21

Svensk forskning uppmärksammas: förtydligar entreprenörskapets roll i ekonomisk tillväxt

overflowing glass 2

Svensk forskning får gehör i en ledande internationell tidskrift. I det senaste numret av Small Business Economics beskrivs hur ett nytt forskningsfält vuxit fram sedan början av 2000-talet som länkar modeller av kunskapsdriven tillväxt till teorier om entreprenörskap och hur entreprenörskap bidrar till ekonomisk tillväxt. Resultatet är en ny teori om entreprenöriell kunskapsspridning: the knowledge spillover theory of entrepreneurship. En av pionjärerna i denna nya teoribildning är Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi vid KTH och forskningsledare vid Entreprenörskapsforum.

Idén om entreprenörskapets roll för att sprida och omvandla kunskap till samhälleliga nyttigheter utvecklades i ett forskningsprojekt som finansierades av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse i början av 2000-talet. Projektet leddes av Pontus Braunerhjelm och bland medverkande forskarkollegor märks i första hand professorerna Zoltan Acs, George Mason University och London School of Economics, David Audretsch, Indiana University samt Bo Carlsson, Case Western Reserve University.

I en artikel i Small Business Economics, författad av Niccolò Ghio, Massimiliano Guerini, Erik E. Lehmann och Cristina Rossi-Lamastra, framhålls betydelsen av denna forskning. Enligt dem var orsakerna bakom tillväxteffekterna av entreprenöriell verksamhet tidigare delvis oförklarade, men tack vare detta bidrag har man nu en fördjupad kunskap om entreprenörernas viktiga roll för samhällets utveckling och framför allt den ekonomiska tillväxten.

Ghio m fl gör en bibliometrisk analys av den vetenskapliga forskningen som baseras på modellen om entreprenöriell kunskapsspridning och belyser hur denna teori blivit allt mer accepterad och erkänd inom det vetenskapliga samfundet och tillämpas inom olika discipliner och också olika fält inom dessa discipliner. Bland annat påvisas alternativa perspektiv på hur kunskapsspridning genereras och omvandlas av nya, unga respektive stora etablerade företag, varför vissa väljer att bli företagare och inte andra samt hur och varför entreprenörskap är centralt för att stärka en ekonomis funktion och förbättra tillväxtförutsättningarna.

Även författare och deras medförfattare gås igenom vilket ger en bild av hur den ursprungliga modellen tillämpats liksom de forskarnätverk som varit aktiva i att utveckla teorin om entreprenöriell kunskapsspridning. Flera pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research omnämns, liksom ett flertal svenska forskare.

Artikeln The emergence of the knowledge spillover theory of entrepreneurship finns att läsa i Small Business Economics.