Still in, or beyond, the economic crisis?

Seminarium i Almedalen 7 juli 2010

Entreprenörskapsforums internationella seminarium, med fokus på krisens effekter på små och medelstora företag, erbjöd ett mycket namnkunnigt startfält: professor Paul D Reynolds, Distinguished Visiting Professor vid George Mason University, Johan Wiklund, professor vid Syracuse University och Jönköpings Internationella Handelshögskola, Denny Dennis, Senior Research Fellow vid NFIB, samt som kommentatorer Lena Hagman, chefekonom Almega, och Lars Jagrén, chef Analys och Opinion vid Företagarna.

– Länder och regeringar har haft olika syn på krishantering, inledde Johan Wiklund med att slå fast. De kan grupperas i tre huvudprinciper: ”marknaden löser problemet”, ”generell ekonomisk politik” eller ”specifika ingrepp” för att lösa t ex bankkris, jobbskapande mm.

– Gemensamt för alla tre ansatserna är dock att de tenderar att glömma bort entreprenörskapsets betydelse för robustheten i systemet och återhämtningen, och att för mycket fokus läggs på fel delar av finansiering av småföretag.

Det senare illustrerade Johan Wiklund med denna pyramid:

img_Almedalen_7juli_figur

I Sverige och många andra länder handlar nästan all politik för riskkapital, venture capital osv om den allra översta delen av pyramiden. Under bankkrisen har fokus varit mycket på nästa steg i pyramiden, att få kreditmarknaden att fungera. Men, menade Johan Wiklund, i själva verket borde beslutsfattare och policy makers fundera mycket mer på själva fundamentet, hur människor kan bygga upp sin egen förmögenhet. (se Wiklunds PPT-presentation) All forskning på området visar att det är egna medel och de pengar som satsas av närstående (”family, friends and fools”) som är avgörande för entreprenörskap och företagande. De är nämligen också förutsättningar för delarna högre upp i pyramiden.

img_Almedalen_7juli_wiklund– Om du inte satsar egna pengar får du inte låna och får du inte låna kommer knappast särskilt många affärsänglar eller VC-kapitalister heller att vilja satsa på din idé. Allt hänger ihop.

Det finns en övertro på att det är marknadsmisslyckanden som ligger bakom bristen på riskkapital för nya företag i Sverige. I själva verket är det att fundamentet i pyramiden inte utvecklas. Sverige har sedan länge haft ett skattesystem som i praktiken omöjliggör för det stora flertalet att bygga upp några egna reserver.  I finanskriser blir detta problem tydligare än annars.

– Policyslutsatserna av detta förhållande, bristen på privata förmögenheter, är långtgående och omfattar en rad olika skatter och attityder, sa Johan Wiklund.

Näste talare fokuserade helt på det aktuella läget i USA. Denny Dennis, verksam vid forskningsavdelningen på NFIB, National Federation of Independent Business, ungefär Företagarnas motsvarighet i USA, hade dagens mest pessimistiska svar på rubrikens fråga: vi är definitivt fortfarande mitt i finanskrisen och det kommer bli värre innan det blir bättre.

Denna föga optimistiska slutsats baserade han på hur småföretag i USA finansierar sin verksamhet: fastigheter, både det egna hemmet och kommersiella fastigheter, är oerhört vanliga som säkerheter för krediter. Lånen omsätts ungefär vart sjunde år och med den bild som finns idag över prisutvecklingen på fastigheter i kombination med belåningsvärden, kommer de närmaste fem åren att bli mycket tuffa (se Dennis PPT-presentation).

– Var femte företagsägare har fastigheter vars värden är ”under ytan”. Till detta kommer den osäkerhet som många företagare känner inför den förda politiken, med risk för högre kostnader för sjukförsäkring, skatteförändringar, de stora federala underskottens finansiering och den allmänna konjunkturutvecklingen.

– Sammantaget är detta förklaringen till varför de mindre företagen inte kommer vara de jobbskapare de vanligtvis är efter en konjunkturnedgång i USA, menade Denny Dennis.

img_Almedalen_7juli_dennis_reynolds
Denny Dennis och Paul Reynolds

Den tredje och sista gästtalaren, Paul D Reynolds, som för några år sedan fick det prestigefyllda forskarpriset Global Award for Entrepreneurship Research hade förklaringar till varför den entreprenöriella aktiviteten i Sverige är så pass låg vid internationella jämförelser. Professor Reynolds beskrev hur Global Entrepreneurship Monitor, en årlig stor internationell undersökning där ett genomsnitt av den vuxna befolkningen i ett stort antal medverkande länder tillfrågas om sina planer på eller aktiviteter för att starta företag, kan användas för att jämföra länder med varandra och utvecklingen över tid. (se Reynolds PPT-presentation)

Entreprenörskapsforum har från och med 2010 ansvaret för att genomöra den svenska undersökningen. Nya resultat publiceras i januari 2011.

Paul Reynolds kopplade ihop GEM-analysen med en annan stor undersökning, ”World Values Survey” där forskare försöker fånga in skillnader i rundläggande värderingar och drivkrafter i olika delar av världen.

Enligt Paul Reynolds förklarar kombinationen av dessa två undersökningar en hel del av den låga nivån för entreprenörskap i Sverige.

img_Almedalen_7juli_jagren
Lars Jagrén och Lena Hagman

Lena Hagman, chefekonom Almega, menade i sin kommentar att den svenska krishanteringen visserligen varit framgångsrik, men att Anders Borg tenderar att vara alltför optimistisk om att vi är ute ur krisen.

– Den bekymmersfria bild av svensk ekonomi som finansminister Anders Borg tecknar är en synvilla. Han jämför med de mycket låga tillväxttalen i början av 2009 vilket leder till starka tillväxttal på kort sikt. Sverige riskerar att bli fast i en långsam återhämtning .

– Anders Borg gör misstaget att inte se att de nya jobben kommer i den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Inom tjänstesektorn finns en stor potential både för innovationer och export. Vi ser nu en ovanligt snabb ökning i brist på kvalificerad arbetskraft. Det behövs särskilda åtgärder för att öka tillgången på denna arbetskraft, som bidrar till innovationer och tjänster som förbättrar konkurrenskraften i både tjänstesektorn och industrin, menade Lena Hagman, som liksom Johan Wiklund såg problemet med eget kapital för att främja företagande och FoU-verksamhet.

Lars Jagrén, chef för Analys och Opinion hos Företagarna, betonade i sin kommentar också skillnaderna mellan USA och Sverige – här är det snarare risk för fortsatt prisuppgång och en ny bubbla på fastighetsmarknaden – och att de svenska SME-företagen f n är mycket optimistiska om utvecklingen. Dock ser Lars Jagrén själv snarare en risk för en s k double dip, att problemen i vår omvärld orsakar ännu en konjunkturnedgång.

Liksom i USA är det dock de små företagen som vanligtvis står för jobbskapandet, och denna gång är det extra tydligt att det är dem det hänger på: t o m i själva finanskrisen ökade de allra minsta, de s k mikroföretagen med mindre än tio anställda, antalet jobb netto. Men om denna effekt ska sprida sig till de något större och fortsätta måste reformer på arbetsmarknaden – t ex turordningsreglerna – genomföras.

– Jag håller också med Paul Reynolds om att vi behöver förändra attityder till företagande, men det tar lite längre tid och är svårare. Johan Wiklund har helt rätt han också i sin beskrivning av behovet av privat förmögenhetsuppbyggnad i Sverige, avslutade Lars Jagrén sin kommentar.

Följ oss på: