Entreprenörskapsveckan 2010 – Stockholm 26 maj

img_lerner_staty

Vid den stora finalen av årets Entreprenörskapsvecka, pristudelningen i Rosenbad den 26 maj, tog Josh Lerner, the Jacob H. Schiff Professor of Investment Banking at Harvard Business School, emot Global Award for Entrepreneurship Research 2010.

Sedan priset instiftades 1996 har Global Award for Entrepreneurship Research etablerats som det främsta och mest prestigefyllda priset inom entreprenörskapsforskningen. Prissumman är 100 000 Euro och ges till en forskare som väsentligt bidragit till att öka kunskapen om entreprenörskap, småföretag och dess betydelse för ekonomisk utveckling.

Anneli Sjögren från Tillväxtverket, en av tre organisationer bakom priset, påpekade när hon välkomnade alla till årets evenemang behovet av ny kunskap och betydelsen priset.

Josh Lerner får årets pris för sin banbrytande forskning om riskkapital och riskkapitalfinansierat entreprenörskap.

img_Bjorling

Pontus Braunerhjelm och Ewa Björling

Prisutdelare var handelsminister Ewa Björling och priskommitténs ordförande Pontus Braunerhjelm.

– Priset lyfter fram ett viktigt kunskapsområde. Det är viktigt att lyssna och lära om kvarvarande hinder för att starta företag. Det är vår plikt som politiker att eliminera dessa och möjliggöra för individer att förverkliga sina drömmar och mål, sa Ewa Björling, som också tog tillfället i akt att berätta om de åtgärder som regeringen vidtagit för att främja småföretag, innovationer och export.

Under prisceremonin förklarade entreprenören Rune Andersson, som även är medfinansiär till priset, sitt intresse för forskning.

– Vi förlorar jobb i globaliseringsprocessen. För att ersätta dem behöver vi entreprenörer och nya och växande småföretag. För att vi ska kunna nå dit är forskningen viktig. En viktig fråga som professor Lerner ställer i sin forskning är om det råder brist på utbud eller efterfrågan vad gäller riskkapital.

– Svaret på den frågan är grundläggande för skapandet av en ny policy, menade Rune Andersson.

I sin karriär har Josh Lerner varit flitigt engagerad som rådgivare åt regeringar och organisationer, som World Economic Forum och OECD. Professor Lerner har en mycket produktiv karriär med artiklar och böcker som haft stort genomslag I forskarvärlden. Hans senaste bok ”Boulevard of Broken Dreams: Why Public Efforts to Boost Entrepreneurship and Venture Capital Have Failed and What to Do About It”, har väckt uppmärksamhet over hela världen.

img_lerner_utdelning

Rune Andersson, Ewa Björling och Josh Lerner

Lerners prisföreläsning baserades på just den boken och frågan om statens främjande av riskkapital och entreprenörskap.

Lerner inledde med att, i krisens efterdyningar, hela världen hungrar efter “gröna skott” och nya företag.

Hans forskning visar att avkastningen på riskkapitalinvesteringar har gått ned sedan 1999. Det är samma mängd pengar som sätt in som kommer tillbaka och det finns risk for att ett omfattande missnöje kan spridas bland investerare. Bara 0,1 procent av företagen I USA erhåller riskkapital och andelen i Europa är ännu lägre.

Pristagaren erbjöd några ledtrådar till vad som gått fel. En orsak är utmaningen som investerare i unga entreprenöriella företag står inför. Det finns ett stort mått av osäkerhet, en informationsbrist hos riskkapitalsidan, och karaktären på företagens tillgångar, med nästan inga fasta tillgångar, gör därtill investeringar osäkra.

Lerner konstaterade dock det faktum att riskkapital har haft en betydande betydelse för ekonomin och skapat stora förmögenheter för många människor. Men han påpekade att riskkapitalister i framgångssagor ofta ges för stor betydelse. Betydelsen för innovationer är ett annat viktigt område där riskkapitalet spelar en viktig roll.

– Riskkapital tenderar att vara mycket mer kraftfullt instrument i skapandet av innovation än investeringar I traditionell forskning och utveckling. Faktum är att en dollar investerad i riskkapital är tre till fyra gånger mer effektiv än en dollar investerad i FoU.

Enligt Lerner finns en plats för statliga riskkapitalsatsningar, sådana program har dock en tendens att misslyckas, inte sällan på grund av inkompetens.

– Ofta är det en återvändsgränd men det är en mer komplicerad historia. Många statliga investeringar var dömda från början, illa utformade och undermåligt utförda.

Det ställer frågan varför det överhuvudtaget finns en önskan och ett behov av att staten ska vara en aktiv part på riskkapitalområdet.

– Man kan saga att en banbrytande entreprenör krattar manegen för kommande generationer. De genererar positiva spill-over effekter.

– Om vi har en verksamhet som genererar innovation kan det tyckas vara ett kraftfullt argument för staten att involvera sig. De kan ofta vara en katalysator.

Enligt Lerner är det en uppgift för staten att skapa förutsättningar för entreprenöriell aktivitet och riskkapital, t ex genom skattepolitik

– Det finns tydliga bevis för att skillnaden mellan kapitalbeskattning och inkomstskatt påverkar individers vilja att ta steget in i en investering.

Det är av största vikt att förstå marknaden innan man skapar program för främjande av entreprenörskap. Allt för ofta försöker staten stimulera entreprenöriell aktivitet utan att reflektera över om det verkar vettigt.

– Vi måste lyssna på marknaden och det finns alltid ett behov av privata investerare. Pengar måste komma även från den privata sektorn som en kontroll av att de offentliga investeringarna är realistiska.

Slutligen gäller det för offenliga aktörer att finslipa detaljerna. Enligt Lerner finns det en frestelse att göra för stora satsningar med offenliga medel och därigenom riskera att köra over lokala privata investerare. Staten bör även undvika regleringar som går stick I stäv med vad marknaden behöver. Sist men inte minst påpekade Lerner vikten av utvärdering av insatser.

– En viktig aspekt hos privata investerare är att de är bra på att avbryta projekt, medan många offentliga satsningar har problem med att saga nej när tiden är kommen.

Som avslutning sammanfattade Lerner

– Riskkapital är ett viktigt område. Nya företag och investeringar kan spela en viktig roll I innovationsprocesser, och det finns mycket att vinna på dessa.

Paneldiskussion

Till den efterföljande paneldiskussionen, ledd av Anna Söderblom forskare vid Handelshögskolan I Stockholm, var en grupp kommentatorer inbjudna. I panelen återfanns Claes de Neergard, Industrifonden, Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, Marie Reinius, Svenska Riskkapitalföreningen, Rune Andersson, Mellby Gård AB,  Per-Ove Engelbrecht, EU-kommissionen, och Björn O Nilsson, IVA.

img_panel

Från vänster: Claes de Neergard, Pontus Braunerhjelm, Josh Lerner, Marie Reinius, Rune Andersson, Björn O Nilsson och Per-Ove Engelbrecht.

Björn O Nilsson höll med Lerner i hans syn på statens roll.

– Lerners forskning visar att det finns ett berättigande för staten att bry sig om riskkapitalområdet. Vi ska ta reda på vad vi kan göra men göra avvägningar, sa Björn O Nilsson.

Pontus Braunerhjelm förordade en mer generell roll.

– Uppenbarligen finns det en plats för offentliga aktörer, men först måste vi skapa goda förutsättningar för entreprenörer som är villiga att ta risker. Jag är glad att Josh Lerner nämner både skatter och arbetsmarknadslagar, två tabun i Sverige. De har absolut en effekt på entreprenöriell aktivitet, sa Pontus Braunerhjelm.

Rune Andersson ville vrida fokus från utbudssidan av riskkapitalet.

– Min erfarenhet säger mig att det är en brist på idéer och entreprenörer, inte på riskkapital. Den låga avkastningen på investeringar under senare år är ett tecken på att det snarare finns för mycket pengar, sa Rune Andersson och fortsatte.

– Under de senaste tjugo åren har jag alltid varit tvingad att kämpa för de goda idéerna.

Forskning visar att svenska företag inte växer och att detta faktum borde vara en policyrelevant fråga.

– Det är lätt att starta företag i Sverige. Svårigheterna börjar när du vill att det ska växa, sa Marie Reinius.

– Vi måste få alla typer av företag i Sverige att växa, inte bara de så kallade high-tech företagen, sa Claes de Neergard. Två av de största framgångarna och snabbast växande företagen, H&M inom mode och IKEA inom möbler, är inte alls high-tech. Men de är innovativa inom sina affärsmodeller.

– Många av de bästa och mest innovative svenska projekten säljs till utlandet, ofta på grund av brist på finansieringsmöjligheter, sa Björn O Nilsson.

Pontus Braunerhjelm frågade Josh Lerner om affärsänglar har blivit mer betydelsefulla I takt med att traditionellt riskkapital blivit mer institutionaliserat.

– Det är väldigt svårt att mäta, men dynamiken dem emellan är viktig. Affärsänglar kan ge den knuff som behövs för att företag ska våga ta nödvändiga risker I tidiga skeden, svarade Lerner, som såg behovet av “eco-system” där både entreprenörer och investerare möts och utvecklas, byggandes på varandras kunskap och erfarenheter.

Kraven på policy är ofta fokuserade på innovation och produktutveckling. Flera deltagare påpekade vikten av att nya företag når marknaden på ett tidigt stadium.

– Det är i mötet med kunderna som du lär dig vad du egentligen håller på med, sa Josh Lerner.

– 95 procent av arbetet i ett företag är marknadsföring, att ta sig igenom bruset. Många företag har gått omkull för att de inte last av marknaden rätt eller inte nått ut på den tillräckligt fort, sa Rune Andersson.

– Vi har en outnyttjad potential i förmögna individer, som inte utgör en del av den traditionella riskkapitalvärlden, sa Claes de Neergard.

– Det finns tillfällen då lovande marknader når en kritisk punkt då offentliga investeringar är önskvärda. Men hur vet vi när en sådan policy är nödvändig, frågade Pontus Braunerhjelm.

– Om vi visste det vore allt enkelt, var Lerners kommentar.

Det togs upp från panelen att kapitalinkomstskatten måste sänkas till internationell nivå för att stimulera utbudet av riskkapital i Sverige.

– Vi borde inte ha den högsta kapitalskatten. Sverige har i genomsnitt 30 procent när OECD:s genomsnitt är 17 procent, sa Rune Andersson.

Att skapa nya statliga kapitalfonder och samtidigt föreslå ett återinförande av förmögenhetsskatten, som driver miljarder utomlands, är ren dumhet, menade Rune Andersson.

I slutet uppstod en livlig diskussion där det nuvarande förslaget om nytt EU-direktiv för hedgefonder och equityfonder kritiserades från olika hall. Marie Reinius menade att hela riskkapitalmarknaden skulle bli lidande om direktivet antogs.

Per-Ove Engelbrecht, från EU-kommissionen, förklarade att förhandlingarna inte var färdiga och att EU-kommissionen försöker driva igenom förändringar som ska minska de negativa effekterna på riskkapitalutbudet bland annat genom att undanta fonder upp till en viss nivå.

I en slutrond blev deltagarna ombedda av Anna Söderblom att nämna en policyåtgärd som de ville att beslutsfattarna skulle genomföra. Förslagen omfattade sänkt kapitalskatt och att göra entreprenörskap och innovation till en valfråga. Pontus Braunerhjelm sammanfattade genom att konstatera att det inte finns någon snabb och enkel lösning och att alla förslag förmodligen är nödvändiga om vi vill se fler innovativa och växande företag.

Skräddarsytt seminarium i regeringskansliet:
– stort intresse for prisad forskning

Sedan några år har det blivit en uppskattad tradition att årets mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research gästar Näringsdepartementet för ett policyseminarium. Josh Lerner, var med anledning av detta inbjuden att inför analytiker på Närings- och Finansdepartementen dela med sig av råd till beslutsfattare inom entreprenörskaps- och finansieringsområdet.

Erik Fahlbeck, chef vid Analysenheten på Näringsdepartementet, stod som värd för seminariet som hade samlat ca 20 åhörare från såväl Närings- som Finansdepartementet.

Img_e-veckan_Naringsdep

Josh Lerner baserade sin föredragning på sin senaste bok, Boulevard of Broken Dreams, där han skriver om offentligt stöd till entreprenörskap och riskkapital. Vilken roll, om någon, bör staten ha i denna process? Skall man inte låta marknaden och riskkapitalbolagen sköta sitt? Enligt Lerner finns det goda argument för statlig intervention. Det främsta argumentet är att entreprenörer skapar innovationer. Ofta är de i denna process backade av riskkapital, såväl privat som statligt. För utvecklade ekonomier som Sverige är detta det enda sättet att konkurrera i en globaliserad, konkurrensutsatt värld.

På frågan hur man skapar en framgångsrik policy för hur man skall satsa på innovationspolitik och insatser för att stödja riskkapitalbranschen, gav Lerner tre generella råd som kan hjälpa regeringar att nå framgång i sina satsningar på entreprenörskap och riskkapital samt undvika att goda intentioner faller platt till marken i kostsamma projekt.

  • Ge bra förutsättningar, med bra uppbyggda skattesystem och tydliga regler, det handlar om en bra infrastruktur.
  • Lyssna på marknaden och skaffa förståelse för hur den fungerar. Konkret kan det innebära att man får privata investerare att matcha statliga investeringar, det ökar trovärdigheten och verklighetsförankringen.
  • Utforma program i rätt storlek och gör tydliga utvärderingar av satsningarna.

Det här är inte lätt, men det är inte omöjligt. Rätt administrerat och med rätt satsningar kan dessa satsningar verkligen löna sig, inte minst för små länder som Sverige.

I den följande diskussionen berördes bl a kapitalskatternas utformning och nivå, där Lerner rekommenderade lägre skattesatser företrädesvis riktade mot nystartade företag. Det är enligt Josh Lerner viktigt att det föreligger en skillnad gentemot inkomstskatter för att individer ska motiveras att ta de risker som är förknippade med ett eget företagande.

De internationella jämförelserna rönte också stort intresse och följdfrågorna rörde vilka länder som lyckats bäst och borde vara förebilder i politikutvecklingen. Professor Lerner pekade på lyckade och misslyckade exempel runt världen.

Entreprenörskapsforums VD Pontus Braunerhjelm avrundande seminariet med att konstatera att IT-hajpen i slutet av 1990-talet ledde till att alldeles för mycket pengar jagade alldeles för få bra affärsidéer, vilket avspeglas i svag lönsamhet på venture capital-investeringar. Den framtida utmaningen är att skapa ett näringslivsklimat som genererar nya, bärkraftiga affärsidéer som omvandlas i nya och växande företag.

Pontus Braunerhjelm betonade att forskare i Entreprenörskapsforums nätverk gärna står till tjänst för att belysa aktuella frågor och förmedla policyrelevanta

Följ oss på: