Entreprenörskapsforum söker doktorander och forskningsledare

– bakgrundsinformation och hur du söker


Doktorandtjänster

Tack vare ett forskningsanslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse utökar vi vår verksamhet med flera spännande forskningsprojekt inom området entreprenörskap, innovationer och småföretag, inriktat på effekter av regleringar (regulatory economics).

Inom ramen för det anslaget söker vi två doktorander. För dessa krävs motsvarande masterexamen i nationalekonomi. Helst ska du ha kommit en bit på väg i din forskarutbildning. Doktorandtjänsterna kommer också vara knutna till något av de universitet vi samarbetar med, i första hand Kungliga Tekniska Högskolan, avdelningen för nationalekonomi på Indek eller Örebro universitet.  På KTH finns ett nära samarbete med forskningscentret Cesis som räknas bland 10-12 främsta forskningsmiljöer i nationalekonomi i Sverige.

Tjänsterna är tidsbegränsade.

 

Forskningsledare

Utöver två doktorander söker vi också en forskningsledare med ett övergripande ansvar för Entreprenörskapsforums samtliga forskningsområden, som omfattar Entreprenörskap och småföretag i den globaliserade ekonomin, Entreprenörskap och småföretag i den kunskapsdrivna tillväxtekonomin, Entreprenörskap, småföretagen, teknikskiften och avregleringar samt Entreprenörskap och småföretag i de växande tjänstesektorerna.

För den tjänsten krävs att du har disputerat och gärna har några års erfarenhet av projektsamordning och arbetsledning.

Tjänsten börjar som en provanställning vilken kan övergå i en tillsvidareanställning.

För tjänsterna gäller höga krav på förmåga att uttrycka sig i tal och skrift (svenska och engelska), intresse för samhällsdebatt och att du är drivande och serviceinriktad.

Tjänstgöringsort är Stockholm eller Örebro. Omfattningen (hel- eller deltid) kan diskuteras.

Kort om Entreprenörskapsforum

Entreprenörskapsforum är en stiftelse med uppdrag att bygga broar mellan praktiker och teoretiker. Vi initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning baserad på hög vetenskaplig kvalitet till relevanta beslutsfattare inom såväl offentlig som privat sektor – lokalt, regionalt, nationellt och på EU-nivå.

Genom ett disciplinöverskridande arbetssätt är ambitionen att bidra till förbättrade förutsättningar för entreprenörskap, företagsamhet och innovationer i Sverige. Ytterst är målet att fördjupad kunskap leder till ökad tillväxt, högre sysselsättning och högre välstånd.

 

Vetenskapligt nätverk

Entreprenörskapsforums nätverk inom den svenska och internationella forskareliten är unikt. I vårt Vetenskapliga forum återfinns ca 50 docenter och professorer inom forskningsområdet. Därmed täcker organisationen in i stort sett samtliga svenska lärosäten med forskning inom relevanta discipliner. I forumets Internationella råd ingår flera av världens ledande forskare inom området, bl. a samtliga tidigare mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research. I rådet finns forskare, experter och företrädare för politik och förvaltning från ett antal EU-länder, EU-kommissionen samt USA och Kanada. Utöver Internationella rådets medlemmar har Entreprenörskapsforum utvecklade kontakter med över 300 professorer inom forskningsfältet runt om i världen. Idag existerar ingen annan organisation i världen med liknande nätverk inom entreprenörskap och innovationer.

Se vidare under flik ”NÄTVERK” på webbplatsen.

 

Policyrelevans

De forskningsområden Entreprenörskapsforum väljer att fokusera på vägleds av deras policyrelevans. Kommunikationen av forskningsresultat prioriteras högt och målet är att nå fram till beslutsfattare med den senaste kunskapen och de modernaste metoderna. Forskningen bedrivs på ett sådant sätt att dess objektivitet, oberoende och kvalitet inte kan ifrågasättas. Ambitionen är att Entreprenörskapsforum ska utgöra den naturliga kunskapsbasen och samarbetspartnern för beslutsfattare på alla nivåer inom offentlig och privat sektor i frågor som rör entreprenörers och de mindre företagens villkor.


Mötesplatser

För att bidra till ökad kunskap om viktiga framtidsfrågor har Entreprenörskapsforum skapat flera nya mötesplatser – fora – för att kommunicera ut de senaste forskningsresultaten om entreprenörskapets och företagandets betydelse för sysselsättning, tillväxt och välstånd. Genom dessa fora skapas möten mellan beslutsfattare, forskare, entreprenörer och opinionsbildare om de samband som styr den ekonomiska utvecklingen på lång sikt. Varje forum har sin styrgrupp där bl a forskare inom fältet ingår.

Näringspolitiskt forum startade under 2011 och är arena för att sätta särskilt fokus på förutsättningarna för näringslivets långsiktiga utveckling. Inom ramen för Näringspolitiskt Forum samlas viktiga näringspolitiska aktörer till regelbundna policydiskussioner om frågor med särskild relevans för det svenska näringslivets utveckling. Näringspolitiskt forum diskuterar och föreslår frågeställningar samt initierar studier inom områden som bör belysas och lyftas fram i den ekonomisk-politiska debatten.

Globaliseringsforum startade också 2011 och fokuserar på frågor som berör hur väl Sverige står rustat för att klara att möta den ökande konkurrensen. Globaliseringsforum ska utifrån ett svenskt företagarperspektiv analysera hur globaliseringen påverkar marknadsförutsättningar, konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter. Forumet fungerar, precis som Näringspolitiskt forum, som beställare av högaktuella rapporter som diskuteras och presenteras vid öppna seminarier och särskilda möten.

Filantropiskt forum är den tredje nya mötesplatsen. Betydelsen av filantropi som en viktig mekanism för att främja ekonomiskt välstånd och tillväxt har under senare år illustrerats i internationell forskning. Filantropiskt forum kommer att diskutera hur det även i Sverige kan bli möjligt för individer att substantiellt bidra till angelägna samhällsfälts finansiering. Filantropiskt forum samlar forskare och individer med engagemang för att kunskaper om filantropins betydelse utforskas och sprids, och därmed också för villkoren för donationer.

 

Konferenser och seminarier

Varje år anordnar Entreprenörskapsforum ett stort antal evenemang – från Småföretagsdagarna och Entreprenörskapsveckan med flera hundra deltagare, till skräddarsydda sammankomster med en handfull deltagare på Näringsdepartementet – vid vilka forskare framträder, presenterar sina resultat och diskuterar policyslutsatser med beslutsfattare. Entreprenörskapsforums projektledare med särskilt kompetens inom kommunikation håller i genomförandet.  Som anställd på Entreprenörskapsforum förväntas du på olika sätt bidra till dessa utåtriktade möten, från idéer och planering till medverkan och uppföljning.

Se vidare under flik ”AKTIVITETER” på webbplatsen.

 

Publikationer

Entreprenörskapsforum sammanfattar policyrelevant forskning, både från egna projekt och från externa, i en skriftserie som vi kallar PS från Entreprenörskapsforum. I arbetsuppgifterna kan ingå att skriva och redigera sådana sammanfattningar.

Årligen ges också en rapport ut där ett särskilt tema behandlas av en grupp forskare, den s k Swedish Economic Forum Report. De senaste två åren har frågan om ett innovationspolitiskt ramverk avhandlats av forskare från olika discipliner. Den första som utkom 2009 behandlade klimatfrågan i ett entreprenörskaps- innovationsperspektiv.

Inom ramen för de tre ovannämnda fora utkommer också forskarrapporter, som regel med en enskild forskare som författare. Dessa kvalitetsgranskas av annan extern forskare inom fältet enligt peer review-modell.

 

Personal och arbetsplatser

Entreprenörskapsforum har f n åtta tillsvidareanställda plus två vikarier, motsvarande ca 7,5 heltidstjänster. Vi sitter på tre ställen: i Örebro där vårt huvudkontor ligger, vilket under 2012 kommer att flyttas till campus för Örebro universitet, i Södra Kungstornet, Kungsgatan 33 i Stockholm samt på KTHs campus i Stockholm.  Våra utåtriktade aktiviteter genomför vi på olika orter och adresser, ofta dock i konferenslokaler på Kungsgatan 33.

Verksamheten leds av VD Pontus Braunerhjelm som också är professor vid KTH.

 

Ansökan

För mer information om Entreprenörskapsforum, anställningsvillkor mm, kontakta Entreprenörskapsforums vice VD, Ulrika Stuart Hamilton, tel 08-510 658 86, e-post ulrika.stuart@entreprenorskapsforum.se

För frågor om forskningsprojektens innehåll och inriktning, kontakta professor Pontus Braunerhjelm, tel 08-510 658 81, e-post pontus.braunerhjelm@entreprenorskapsforum.se

Din fullständiga ansökan med CV och referenser vill vi ha senast den 15 mars 2012 till

Entreprenörskapsforum

Att Ulrika Stuart Hamilton
Södra Kungstornet

Kungsgatan 33, 7 tr

111 52 Stockholm

Alternativt via e-post som pdf till ulrika.stuart@entreprenorskapsforum.se

 

Följ oss på: