Pressrum

Publiceringsdatum: 2018-01-15

Final i Årets studentföretagare 2018

Förra årets vinnare Vera Antonov, Bfree Accounting AB, liksom Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH, Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum, Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef Tillväxtverket och Carl Johan Renvall, Triton Advisers, liksom prisets jurymedlemmar.


Publiceringsdatum: 2017-11-23

Ny rapport: Sverige behöver strukturreformer för långsiktig konkurrenskraft

Sverige har allvarliga underliggande konkurrenskraftsproblem som delvis döljs av en valbudget och pågående högkonjunktur. I årets Swedish Economic Forum Report från Entreprenörskapsforum ges policyrelevanta förslag för hur Sverige långsiktigt ska upprätthålla förädlingsvärden i ekonomin. Problemen på kunskaps- och kompetens-försörjningsområdet kan på sikt lösas genom ökad autonomi för landets högre lärosäten. På så sätt förses näringslivet med de kompetenser som behövs. Enligt författarna gynnar det såväl välfärd som Sveriges ambition att vara en konkurrenskraftig kunskapsnation. 


Publiceringsdatum: 2017-11-07

Ny rapport: Ta bort det skatterättsliga företrädaransvaret!

Företagare tar risker och det händer att de misslyckas. Samtidigt är företagande viktigt för Sveriges välstånd. Konsekvenserna av ett misslyckande får inte vara alltför brutala – det måste vara möjligt för en företagare att få en andra chans. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum föreslår Roger Persson Österman, professor Stockholms universitet, att företrädaransvaret för skatter, i dess nuvarande utformning, bör tas bort.


Publiceringsdatum: 2017-10-04

Ny PS: Komplettera BNP för bättre ekonomisk-politiska beslut

Sedan 2014 använder USA GO – Gross Output – som ett kompletterande mått till BNP. G7-länderna är på gång att ta efter. GO, som kan översättas till BP, bruttoproduktion, är ett mer fullständigt mått på den samlade ekonomiska aktiviteten i en nation. Enligt Mark Skousen, en av världens mest inflytelserika ekonomer som introducerat BP i USA, flyttas fokus från hushållen och den privata konsumtionen till företagens investeringar, innovation och entreprenörskap, det som faktiskt driver ett lands totala ekonomiska utfall.


Publiceringsdatum: 2017-09-13

Ny bok: Högskola i otakt – mer utbildning inte svaret på allt

Svaret på frågan om hur Sverige ska rusta sig inför framtiden har under årtionden varit: Mer utbildning. Men arbetsmarknaden fungerar allt sämre trots att Sverige aldrig haft så många högutbildade i arbetskraften som idag. I en ny bok, Högskola i otakt , dras slutsatsen att felutbildning, kvalitetsproblem och matchningsproblematik kräver att mer utbildning sker utifrån arbetsgivarnas behov. Det kräver justeringar i incitament för högskolans resurstilldelningssystem och individens lönepremie.  


Publiceringsdatum: 2017-05-23

Ny rapport: Storföretagen har avgörande roll för svensk ekonomi

Sedan 1990-talskrisen har Sverige genomgått en betydande strukturomvandling. Sysselsättning och tillväxt av jobb skapas främst av små och medelstora företag, i synnerhet i tjänstebranscher, medan industrin faller tillbaka. Men näringslivsdynamiken drivs av ett samspel mellan små nya och stora etablerade företag. Enligt en ny forskningsrapport från Entreprenörskapsforum spelar de stora kunskaps- och teknikintensiva företagen inom industrin fortfarande en betydande roll för svenskt näringsliv. De är grogrunder för nya startups, viktiga aktörer för att skala upp ny teknologi och står dessutom för över 90 procent av de privata FoU-investeringarna.    


Publiceringsdatum: 2017-04-19

Ny rapport: Risk för flodvåg av offentligt VC-kapital

Att endast 46 procent av kapitalet i de statliga venture kapital-fonderna är investerat framkommer i en ny rapport från Entreprenörskapsforum författad av Roger Svensson, docent IFN. En högre grad av det offentliga VC-kapitalet bör gå till sektorer med hög risk, tidiga faser eller där det förväntas ge överspillningseffekter, t ex i Clean Tech och Life Science. Enligt författaren behövs det endast två offentliga VC-fonder i Sverige, en som fokuserar på tidiga och en som investerar i senare faser. Författaren efterfrågar även ett helhetsperspektiv på statlig kapitalförsörjning där antalet offentliga aktörer minskar. 


Publiceringsdatum: 2017-03-24

Ny rapport: Samhällspåverkan genom filantropi - Ett nordiskt perspektiv

Zurich/Stockholm: Idag lanserar UBS och Entreprenörskapsforum en studie om filantropi i Norden, Creating impact through philanthropy . Studien baseras på djupintervjuer med över 40 filantroper i Danmark, Finland, Norge och Sverige och sätter fokus på frågor om filantropens motiv och influenser, metoder och verksamhet, utmaningar och hinder samt olika former av filantropiskt stöd och hur dess effekter kan stärkas.


Publiceringsdatum: 2017-03-22

Ny SIFO: Kraftig överskattning av välfärdsföretagens vinster

En majoritet av svenskarna, 52 procent, överskattar välfärdsföretagens vinstnivåer kraftigt. Det leder till en överdriven syn på företagens möjligheter till vinstutdelning. De som övervärderar vinstmarginalerna har också tendens att förorda begränsningar av vinstuttag. När respondenterna informeras om de verkliga vinstnivåerna på 4-6 procent är det en majoritet av befolkningen som anser att dagens vinstnivåer är lagom eller för låga, 46 respektive 7 procent. Resultaten i SIFO-undersökningen, som genomförts på uppdrag av Entreprenörskapsforum, visar även att både valfrihet och kvalitet värderas högt.


Publiceringsdatum: 2017-03-16

Unga forskarpriset 2017 uppmärksammar nyföretagande och närheten till finansiellt kapital

Varför är närheten till banker så viktigt för nyföretagande? Det vet Mikaela Backman, ekon dr vid Jönköping International Business School (JIBS), som tilldelas Entreprenörskapsforums pris till årets Unga entreprenörskapsforskare. Priskommittén menar att Backman har producerat en utmärkt avhandling och därefter uppvisat god kvalitet och produktivitet i sin forskargärning. Priset utdelas vid en ceremoni i Konserthuset i Stockholm den 15 maj. 


Följ oss på: