En innovationsstrategi för Sverige

Swedish Economic Forum Report 2010

img_fr_SEF2011omslag

I årets Swedish Economic Forum Report, En innovationsstrategi för Sverige, presenteras idén om ett innovationspolitiskt ramverk för att långsiktigt stärka näringslivets utvecklingskraft. Förslaget är inspirerat av Sveriges finanspolitiska ramverk som bidragit till att Sverige är det land som kanske kommer starkast ur den globala finansmarknadskrisen.

Den framtida svenska ekonomiska utvecklingen bygger något förenklat på två grundläggande förutsättningar: dels att Sverige är internationellt konkurrenskraftigt som kunskapsnation, dels att det finns effektiva mekanismer för att omvandla kunskap till innovationer. Det räcker inte med en politik som ensidigt satsar på högre kunskap, länkarna till kommersialisering måste också fungera.

I En innovationsstrategi för Sverige beskrivs både styrkor och svagheter i den svenska innovationsmiljön. Bland de nya rön som lanseras märks bl a de små företagens roll för innovationer, en förändrad syn på universitetens roll som innovationsmotorer, hur internationaliseringen påverkar kunskapsinhämtandet samt att den svenska FoU-paradoxen förefaller vara begränsad till vissa sektorer. Dessa nya insikter kan förväntas vara värdefulla i utformandet av en innovationsstrategi för Sverige.

Rapportens författare är Pontus Braunerhjelm, vd, Entreprenörskapsforum, professor, KTH (red.), Martin Andersson, docent, BTH, IHH i Jönköping och KTH, Navid Bazzazian, ek dr, HEC Paris, Olof Ejermo, docent, Lunds universitet, Hans Lööf, professor, KTH, Gustav Martinsson, ek dr, HHS i Stockholm, Lars Persson, docent och vice VD, IFN, Karl Wennberg, ek dr, HHS i Stockholm och Ratio, Erik Wetter, ek dr, HHS i Stockholm, och Thomas Åstebro, docent, HEC, Paris.

Entreprenörskapsforum 2010:2
ISBN:91-89301-xx
Sid:
Språk: Svenska

pdfIconLadda ned rapporten

pdfIconLadda ned policysammanfattningen

pdfIconLadda ned policysammanfattningen (Engelska)


 • Att lära av staden – ekonomi och fysisk planering i urbaniseringens tidevarv

  Martin Andersson och Johan P Larsson (2018)

  Vad är urbaniseringens drivkrafter och betyder urbanisering att endast storstäderna växer? Urbanisering handlar i första hand om förtätning: en koncentration av företag och människor i rummet. Förtätning sker på många geografiska nivåer och handlar inte bara om storstadsområden, utan även om mindre städer eller landsbygd.

  Författarna går igenom modern forskning kring förtätningens ekonomiska drivkrafter och tydliggör vad forskningen säger; dels om generella konsekvenser av förtätning, dels om hur förtätningens effekter sprids i geografin. Vad förklarar de senaste årtiondenas starka urbanisering? Rapporten avslutas med en diskussion om framtida utmaningar för såväl forskning som fysisk planering.

 • Donationsförordningen och forskningsfinansiering – i samklang med nutiden?

  Peter Melz (2018)

  Sveriges konkurrenskraft bygger till stora delar på att svenska universitet och högskolor kan leverera kompetent arbetskraft samt bedriva forskning som generellt håller hög nivå och i vissa fall är världsledande. Forskningsprojekt löper i regel över ett stort antal år och förutsätter en långsiktigt uthållig finansiering. Ofta är flera forskningsfinansiärer involverade och i allt högre grad har privata donationer blivit ett viktigt, till och med avgörande, komplement till offentlig finansiering. Den privata finansieringen kan också ses som en del i den ökade samverkan som eftersträvas mellan den akademiska forskningen och samhället i övrigt. Emellertid finns oklarheter kring regelverken för forskningsfinansiering som riskerar att hämma donationer och som också kan leda till olikheter i tolkning och tillämpning av regelverket.

  I rapporten redogörs för de lagar och förordningar som reglerar universitet och högskolors mottagande och förvaltning av donationer till forskningsverksamhet. Ett antal förslag presenteras på hur donationsförordningen bör förtydligas för att främja en mer likformig tillämpning och skapa klarhet för såväl donatorer som universitet och högskolor.

 • Svensk konkurrenskraft – har vi problem med den ekonomiska förnyelseförmågan?

  Johan Eklund och Per Thulin (red) (2017)

  Vilka faktorer är av betydelse för långsiktig svensk konkurrenskraft och förmågan att generera tillväxt? I Svensk konkurrenskraft – Har vi problem med den ekonomiska förnyelseförmågan? får du svaren. Med utgångspunkt i kunskapsuppbyggnadens betydelse för konkurrenskraft, via förutsättningar för entreprenörskap och värdeskapande, ges policyrelevanta förslag för hur Sverige långsiktigt kan upprätthålla förädlingsvärden i ekonomin.

  Entreprenörskapsforum presenterar för nionde året i rad en forskningspublikation i anslutning till konferensen Swedish Economic Forum. Rapportserien bidrar till att fördjupa samhällsdebatten genom djuplodande analyser och policyrekommendationer. Analyserna har ett entreprenörskaps-, småföretags- och innovationsfokus kopplat till samhällsekonomiska effekter och svensk ekonomisk förnyelsekraft.

 • Företrädaransvar – kan det avskaffas?

  Roger Persson Österman (2017)

  Det s k företrädaransvaret innebär att företrädare för aktiebolag under vissa förutsättningar kan göras personligen ansvariga för bolagets skatteskulder. Det medför att om medel att betala skatteskulder saknas måste avvecklingsåtgärder vidtas senast på förfallodagen. Varje företrädare (t ex styrelseledamöter och vd) är solidariskt ansvariga för bolagets skatteskulder. Skatteverket kan därmed välja att driva in skulden från den företrädare som har störst betalningsmöjligheter, något som kan röra sig om mångmiljonbelopp.

  I rapporten diskuteras konsekvenserna av företrädaransvaret genom att författaren gör en bred genomlysning av gällande rätt. Dessutom ges konkreta förslag på korrigeringar av nuvarande regelverk i ett försök att stärka rättssäkerheten för den enskilde.

 • GO Beyond GDP

  (2017)

  Sedan 2014 använder USA GO – Gross Output – som ett kompletterande mått till BNP. G7-länderna är på gång att ta efter. GO, som kan översättas till BP, bruttoproduktion, är ett mer fullständigt mått på den samlade ekonomiska aktiviteten i en nation. Enligt Mark Skousen, en av världens mest inflytelserika ekonomer som introducerat BP i USA, flyttas fokus från hushållen och den privata konsumtionen till företagens investeringar, innovation och entreprenörskap, det som faktiskt driver ett lands totala ekonomiska utfall

 • Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2017

  Pontus Braunerhjelm (red) (2017)

  Entreprenörskapet har ökat i Sverige under 2016, 7,6 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. Framför allt kvinnor, men även äldre, driver entreprenörskapet framåt. Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som idag publiceras av Entreprenörskapsforum. Trots den positiva utvecklingen av svenskt entreprenörskap är nivån under genomsnittet i innovationsdrivna länder.

  Årets GEM-rapport ägnar de något äldre särskild uppmärksamhet. En stor del av de som driver och startar företag är äldre än 50 år, många är över 65 år gamla. De är mer riskvilliga och optimistiska än sina yngre företagarkollegor. I undersökningen visas också att knappt 20 procent av befolkningen 18–64 år har provat att driva företag tidigare. Bland entreprenörer har hela 45 procent gjort det, den bästa skolan för entreprenörskap tycks vara att prova på eget företagande.

 • Vad betyder stora kunskaps- och teknikintensivaföretag för Sverige?

  Martin Andersson (2017)

  I Vad betyder stora kunskaps- och teknikintensiva företag för Sverige? tar författaren utgångspunkt i en bred analysram som inbegriper företagens roll som grogrund för s k spillovers, som drivkrafter för en arbetsmarknad med efterfrågan på olika specialistkompetenser, som inkubatorer för arbetskraft med erfarenhet av modern högteknologisk produktutveckling och produktion samt som plantskola för nya innovativa och teknikbaserade tillväxtföretag. I rapporten lyfts de stora högteknologiska företagens roll i kunskapsekonomin och författaren presenterar en rad policyförslag för att främja innovation och näringslivsdynamik.

 • Svensk kapitalförsörjning – mot ett effektivare innovations- och företagsstöd?

  Roger Svensson (2017)

  Ny kunskap och teknologi, som skapas genom forskning och utveckling, utgör en tillväxtmotor i ekonomin. Men företagen utför mindre FoU än vad som är optimalt för samhället beroende på att marknadsmisslyckanden uppstår. Sedan decennier bistår därför det offentliga med finansiella stödsystem där offentliga lån, bidrag och statligt venture kapital stödjer små och innovativa företag med finansiering.

  I rapporten diskuteras om det, utifrån forskningslitteraturen, går att motivera att offentliga aktörer stöder entreprenörer och småföretag. Dessutom analyseras de befintliga svenska stödsystemen för innovation i småföretag med fokus på om de är effektivt utformade. Avslutningsvis läggs reformförslag med utgångspunkt i att systemen utformas utifrån ett helhets-perspektiv som dels ger ökad kontroll, dels möjlighet till samverkan för höjd effektivitet.

 • Samhällsförändring och filantropi i ett nordiskt perspektiv

  (2017)

  En policysammanfattning på svenska av rapporten Creating impact through philanthrop, en studie om filantropi i Norden. Studien baseras på djupintervjuer med över 40 filantroper i Danmark, Finland, Norge och Sverige och sätter fokus på frågor om filantropens motiv och influenser, metoder och verksamhet, utmaningar och hinder samt olika former av filantropiskt stöd och hur dess effekter kan stärkas.

  Rapporten tydliggör den nordiska filantropi-modellen som inte är frikopplad från offentliga medel och institutioner, utan kompletterande genom att tillhandahålla kollektiva nyttigheter med potential att skapa innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar. Filantroperna tenderar att donera allt tidigare i sina liv och tar en mer aktiv roll i de projekt och organisationer de stödjer. Det finns också ett ökande intresse av att mäta och utvärdera filantropins effekter.

Följ oss på: