IKT stärker små företags konkurrenskraft

Vid ett seminarium på Näringsdepartementet den 3 september presenterade Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum, och Håkan Ylinenpää en rapport som analyserar hinder för investeringar i informations- och kommunikationsteknik (IKT) i mindre företag.

Syftet med rapporten är att dels identifiera hinder för att mindre företag ska kunna använda kostnadseffektiva och konkurrensförstärkande IKT-lösningar, dels föreslå ekonomisk-politiska åtgärder för att undanröja eller minska nuvarande hinder.

Studien är, på Näringsdepartementets uppdrag, genomförd av Pontus Braunerhjelm i samarbete med professor Håkan Ylinenpää, Ph D Vinit Parida och Ph D Johan Johansson, samtliga från Luleå Tekniska Högskola.

EU, liksom Sverige, lyfter fram de mindre företagens roll för att upprätthålla en hög sysselsättning och ett dynamiskt näringsliv. Samtidigt är de just de mindre företagen som utsätts för ett allt hårdare konkurrenstryck i ett globaliseringsskede där marknader blir öppnare och mer lätt tillgängliga. Ett medel för att klara dessa utmaningar är ett effektivt användande av IKT.

Baserat på en genomgång av de senaste årens forskning inom området föreslås en rad olika ekonomisk-politiska åtgärder i rapporten. Dessa avser dels generella åtgärder, dels mer specifika insatser anpassade till kunskapsnivå och det upplevda behovet av IKT i olika typföretag.

Bland de generella åtgärderna märks förslag till skatteincitament under en begränsad tid riktat mot IKT- investeringar, alternativt ett bredare incitament som omfattar forskning och utveckling inklusive IKT. Likaså föreslås en översyn av de regleringar som finns på området med särskilt fokus på ett förenklat och IKT-baserat förfarande vid offentlig upphandling som möjliggör för mindre företag att delta.

Läs rapporten här (.pdf)