OECDs översyn av den svenska innovationspolitiken

OECDrapport_bild

OECD har på regeringens uppdrag genomfört en utvärdering av den svenska innovationspolitiken. En svensk sammanfattning av OECDs rapport finns nu tillgänglig, framtagen av Entreprenörskapsforum i samarbete med Vinnova.

Syftet med denna rapport är att sammanfatta de huvudsakliga slutsatserna av rapporten och peka på de områden som enligt OECDs bedömning är i särskilt behov av ekonomisk-politiska reformer. OECD:s analys spänner över flera olika policyområden och landar i bedömningen att ett mer holistiskt grepp måste tas på innovationspolitiken för att fullt ut realisera potentialen i
det svenska innovationssystemet.

>> Ladda ned rapporten