Fördubbling av entreprenörer men få säkrar sysselsättningen

GEM2014_ettaAndelen svenskar som ägnar sig åt entreprenörskap har nästan fördubblats under perioden 2007-2013, från 4,2 procent av befolkningen till 8,3 procent år 2013. Denna exceptionella ökning matchas inte av något innovationsdrivet land. Kvinnors företagande ökar också betydligt snabbare än mäns. Dessutom ligger Sverige i topp vad gäller att identifiera nya affärsmöjligheter. Samtidigt är det få som avser anställa fler än 20 personer inom en femårsperiod. Detta enligt Entreprenörskap i Sverige – årets nationella rapport inom Global Entrepreneurship Monitor, GEM.

GEM är världens största entreprenörskapsundersökning och baseras på 197 000 enkäter och intervjuer där entreprenöriella attityder, aktiviteter och ambitioner mäts. Undersökningen omfattar 75 procent av världens befolkning samt 90 procent av global BNP.

För Sveriges del noteras alltså närmast en fördubbling av entreprenörskapet sedan mitten av 2000-talet, dessutom med en förändringstakt som inget annat innovationsdrivet land kan matcha. Från en tidigare bottenplacering ligger nu Sverige på den övre tredjelen i jämförelse med övriga innovationsdrivna länder. Förändringen drivs främst av det mycket tidiga entreprenörskapet (yngre än tre månader), vilket gör det svårt att uttala sig om uthålligheten i denna typ av företagande.

För Sverige noteras även att:
•    En mycket begränsad andel entreprenörer (6 procent) tror att de kommer att anställa fler än 20 personer inom en femårsperiod. Sverige tillhör här de fem lägst rankade innovationsdrivna länderna.
•    Svenskar anser sig vara bäst på att kunna identifiera en affärsmöjlighet i sitt närområde jämfört med Norden, USA och EU-länderna.
•    Nya och unga svenska företag har en jämförelsevis låg internationaliseringsgrad samtidigt som internationaliseringskunnande förväntas bli allt mer strategiskt viktigt.
•    Entreprenörer är lyckligare, de upplever högre grad av arbetstillfredsställelse såväl som högre arbetsmotivation och har färre negativa hälsoeffekter än anställda i allmänhet.
•    Andelen affärsänglar är relativt hög i Sverige och har återhämtat sig något efter en nedgång.
•    Fördelat på branscher sker mycket av det svenska entreprenörskapet i förhållandevis avancerad tjänsteverksamhet.

Författarna tolkar det som att de uppmätta ambitionsvariablerna hänger ihop: utan innovation och internationaliseringsambition blir det svårt att växa och skala upp produktionen till kostnadseffektiva nivåer.

– Kvaliteten på det svenska entreprenörskapet behöver stärkas, en kvantitativ ökning är viktig men kvaliteten är avgörande för långsiktiga effekter av entreprenörskap, säger Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH.

Ladda ned rapporten:
– Entreprenörskap i Sverige 2014 (.pdf)

I media
– Sverige i topp på nyföretagande (SvD)