Eklund om Anderssons budget

Eklund, Andersson, EllingsenIgår kommenterade Johan Eklund, Entreprenörskapsforums vd, regeringens budgetproposition för 2016 på Nationalekonomiska föreningens möte. Finansminister Magdalena Andersson drog BP16 ”Investeringar för fler jobb” och presenterade de åtgärder regeringen föreslår för fler jobb och för att uppnå målet om EUs lägsta arbetslöshet.

Johan Eklund kommenterade inledningsvis att föreslagna åtgärder i budgetpropositionen inte kommer åt de underliggande strukturproblem som Sverige har.

– Investeringar i utbildning må vara bra men så länge utbildningspremien är låg kommer valet av utbildning vara ett konsumtionsbeslut snarare än ett investeringsbeslut. Det är inget som främjar matchningen och framväxten av Sverige som kunskapsnation.

Paradoxen på den svenska arbetsmarknaden idag är att matchningen försämrats trots att utbildningsnivån hos arbetskraften stigit kraftigt. Arbetslivserfarenhet ger högre avkastning än utbildning.

Angående investeringar i bostadsbyggande ansåg Johan Eklund  att  det egentligen inte finansieringen som är problemet. Den ineffektiva plan- och byggprocessen är viktigare för bostadsbyggandet än investeringsstöd. Ett annat stort hinder för bostadsmarknadens utveckling är hyresregleringen.

Avslutningsvis ansåg Johan Eklund att en aktiv närings- och innovationspolitik inte heller löser de strukturella problemen i ekonomin. Det institutionella ramverket är viktigare och kostnader förknippade med företagande är de som behöver angripas. Det gäller kostnader för gamla och nya regler, skevheter i skattesystemet som verkar hämmande för entreprenörskap samt kostnader för att anställa och handleda oerfaren personal som behöver arbetslivserfarenhet.

 

– För att fler ska få arbetslivserfarenhet bör arbetsrätten ses över. Subventioner av olika former av anställningar löser vare sig matchningsproblematiken eller frågan om EUs lägsta arbetslöshet.

Ta del av Johan Eklunds presentation