Ökad attraktivitet och konkurrenskraft

LagbildEntreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm har medverkat i styrgruppen för projektet Attraktionskraft för hållbar tillväxt som IVA drivit i två år. I veckan lanserades rapporten ”Nycklar till ökad attraktivitet och tillväxt”. I rapporten ges svar på följande frågor: Vad krävs för att Sverige, en liten exportberoende ekonomi, ska fortsätta att vara ett land med mycket högt välstånd? Vad ska locka individer att arbeta i Sverige och bidra till vårt välstånd? Vad kommer att avgöra om företagen väljer att göra sina satsningar här?

 

Styrgruppen menar att den svenska samhällsmodellen med dess välfärdslösningar, förmåga till problem och konflikthantering på arbetsmarknaden och i politiken, spelrummet för företagsamma individer, öppenhet, förtroende mellan individer och myndigheter, låga korruption samt ett informellt och demokratiskt ledarskap är en styrka för Sverige och av central betydelse för vår attraktionskraft. Men, modellen behöver ständigt omvandlas, förändras och utvecklas. Ökad attraktionskraft går hand i hand med ökad konkurrenskraft. I rapporten presenterar styrgruppen de 6+1 områden som de identifierat som avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft och lämnar förslag till åtgärder. Genomgående teman är förändring, behovet av en helhetssyn och långsiktighet samt att det är individer tillsammans som ytterst genomför förändringarna. Globaliseringen och digitaliseringen förändrar förutsättningarna för alla länders ekonomier, inte minst Sveriges. Bakom kraven på hållbar utveckling ligger insikter om allvarliga globala miljöproblem tillsammans med ekonomiska och sociala utmaningar som också ger nya förutsättningar.

Rapporten läggs fram mitt under den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Sverige tillhör de länder som gör en mycket stor ansträngning för att hjälpa människor på flykt och styrgruppen pekar på att Sveriges förmåga att hantera stora samhällsutmaningar genom ett brett samförstånd och samarbete mellan politik, näringsliv, verksamheter i offentlig sektor och det civila samhället sätts på prov. Utmaningen att lyckas integrera de invandrade på arbetsmarknaden och skapa förutsättningar för att dessa individer får ett värdigt liv i Sverige samtidigt som de genom sitt arbete bidrar till att öka välståndet i sitt nya hemland kräver ledarskap, handlingskraft och nytänkande inom alla delar av samhället.

Huvudrapporten är tänkt att vara inledningen på en bred diskussion kring avgörande framtidsfrågor för Sverige.

Styrgruppen för Attraktionskraft för hållbar tillväxt i november 2015:
Carl Bennet, ordförande Attraktionskraft för hållbar tillväxt ordförande, Carl Bennet AB
Tomas Billing, vd Nordstjernan
Pontus Braunerhjelm, professor Kungl. Tekniska Högskolan och Entreprenörskapsforum
Charlotte Brogren, generaldirektör VINNOVA
Ulf Ewaldsson, teknisk direktör och chef för forskning och utveckling, Ericsson
Pam Fredman, professor och rektor Göteborgs universitet
Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv
Martin Lorentzon, ordförande Spotify
Björn O. Nilsson, professor, vd Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket
Eva Nordmark, ordförande TCO
Johan Rockström, professor och chef för Stockholm Resilience Centre
Anders Sundström, ordförande Swedbank
Håkan Sörman, vd Sveriges Kommuner och Landsting
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO
Johan Carlstedt, huvudprojektledare Attraktionksraft för hållbar tillväxt,
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Läs mer och ladda ner rapporten >>