Från forskning till innovation – delrapport från Entreprenörskaps-utredningen

Pontus_banner_2015Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm, som även är särskild utredare för Entreprenörskapsutredningen, har lämnat en delrapport med slutsatser som bedöms ha bäring på regeringens forsknings- och innovationspolitik. Han lyfter fram förslag inom tre delområden som alla måste beaktas för att få full utväxling på de svenska forskningsinsatserna. 

Förslagen i Entreprenörskapsutredningens delrapport delas in i följande tre områden; de som riktas mot lärosätenas utbildning och forskning, de som syftar till att skapa incitament för samverkan och stärka mobilitet mellan näringsliv, akademi och övrig offentlig sektor samt komplementära förslag.

Näringsminister Mikael Damberg kommenterar delrapporten på regeringens webbplats:

–  För att säkra framtidens jobb måste vi bli bättre på att ta tillvara de satsningar som görs på utbildning och forskning och skapa goda förutsättningar för att attrahera investeringar och talanger. Entreprenörskapsutredningens delrapport är ett viktigt bidrag i det pågående arbetet med att utforma den framtida forsknings- och innovationspolitiken.

Den av regeringen tillsatta utredningen Utveckling av innovations- och entreprenörsklimatet (N2015:1), tillsattes i mars och ska se över förutsättningarna att starta och driva företag samt utveckla innovationer. Utredningen har tagit namnet Entreprenörskapsutredningen och ett slutbetänkande ska lämnas senast den 15 oktober 2016.

Läs mer och ta del av delrapporten Från forskning till innovation.