15-11-26

Ny rapport: Svenskar överskattar vinster i välfärden med 400 procent

Webbild_SEFrapport2015 (002)

I en ny forskningsrapport från Entreprenörskapsforum framkommer att sju av tio svenskar vill begränsa vinstutdelning i välfärdssektorn. Samtidigt anser en lika stor majoritet att valfrihet är viktigt. Rapporten visar även att vinstmotivet är en viktig drivkraft för konkurrens och innovation och att opinionen mot vinster i välfärden delvis bygger på missuppfattningar om vinsternas storlek. I genomsnitt överskattar svenskarna vinstmarginalerna med dryga 400 procent.

I årets Swedish Economic Forum Report – Vinster, välfärd och entreprenörskap presenteras forskning som visar att konkurrens tillsammans med vinstmotiv är en central kraft som driver utveckling och välfärd. Opinionen mot vinster är dock stark. Sju av tio svenskar, 69 procent, tycker att det är ett bra eller ett mycket bra förslag att begränsa möjligheterna att dela ut vinst till ägarna i företag som verkar inom den skattefinansierade välfärdssektorn. Samtidigt anser en ungefär lika stor majoritet i undersökningen att valfrihet mellan olika servicegivare är viktigt eller mycket viktigt.

-Vinstmotivet ger inte bara incitament för kostnadsreduktion och effektivitet, det stimulerar även utvecklingen av nya innovativa lösningar, tjänster och produkter som höjer nivån på välfärden för alla, säger Johan Eklund, professor och vd Entreprenörskapsforum.

I rapporten dras bl a följande generella ekonomisk-politiska slutsatser:

Vinstmotivet och möjligheterna till vinstutdelning skapar incitament för entreprenörskap och kan verka effektivitetshöjande inom välfärdssektorerna. Vinstbegränsningar eller förbud mot vinstuttag är därför inte en åtgärd som kommer åt de kvalitetsproblem som uppstår inom varken de privata som offentliga välfärdsverksamheterna.

Det finns ett uppenbart behov av regler och granskning utformade utifrån krav på resultat och utfall som är likformiga mellan privata och offentliga aktörer inom välfärdssektorn. På samma sätt som översyn och regleringar sker av finansmarknaderna bör övervakningen av välfärdssektorn inkludera:

  • Garantier för att utförarna tillhandahåller korrekt information i tillräcklig omfattning
  • Licensering av utförare av välfärdstjänster
  • Säkerställande av en fortlöpande leverans av tjänsterna. Dvs en garanti för att servicen är av tillräcklig kvalitet och att verksamheten stängs ned på ett kontrollerat sätt om kraven ej uppfylls
  • Mandat att utdela sanktioner gentemot utförare av välfärdstjänster som inte uppfyller sina åtaganden.

Möjlighet till vinstutdelning – överdriven i debatten. Opinionen mot vinster i välfärden bygger delvis på missuppfattningar och bristande information om vinsternas storlek. I genomsnitt uppskattar svenskarna marginalerna till ca 26 procent, vilket är en överskattning med dryga 400 procent. En fjärdedel av svenskarna tror att vinstmarginalen är 40 procent eller högre, en överskattning med 700 procent eller mer. Slutsatsen är att det finns ett behov av information och kunskapsspridning och att politiker bör var försiktiga att använda enkla opinionsundersökningar som beslutsunderlag.

Ta del av Swedish Economic Forum Report 2015: Vinster, entreprenörskap och välfärd

För intervju, kontakta rapportens redaktör Johan Eklund, 070-659 14 06.

Rapportens författare är:
Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor JIBS (red)
Martin Andersson, partner Oliver Wyman, tidigare gd Finansinspektionen.
Karin Edmark, docent Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Stockholms universitet
Henrik Jordahl, docent Institutet för Näringslivsforskning (IFN)
Dennis C. Mueller, professor University of Vienna
Abiel Sebhatu, doktorand Entreprenörskapsforum
Per Strömberg, professor Handelshögskolan i Stockholm
Karl Wennberg, professor Handelshögskolan i Stockholm och Linköpings universitet