Den svaga länken? Inkubatorernas roll i det svenska innovationssystemet

webbetta_ejermoInkubatorsystemets länkar till akademin blir allt svagare och idéflödet in i inkubatorerna från universiteten har minskat både i absoluta och relativa tal. Detta trots omfattande stöd från det nationella inkubatorsprogrammet och ambitioner från beslutsfattare att stärka samverkan mellan akademi och näringsliv. Enligt en ny rapport från Entreprenörskapsforum måste inkubatorprogrammen ta större hänsyn till samhällsekono­miska effekter inklusive spridning och långsiktighet så att avknoppningarna från universitet och högskolor ökar.

I rapporten Den svaga länken? – Inkubatorernas roll i det svenska innovationssystemet uppmärksammas att inkubatorer inte längre är en akademinära verksamhet. Akademiinnehållet mätt som forskare, doktorander, studenter och övrig personal i företagsidéer som väljs för inkubation har sjunkit kraftigt. Samtidigt som systemet växer har styrningen förändrats vilket inneburit ett minskat inflytande från universitet och högskolor. Dessutom är det är mycket svårt att mäta och utvärdera inkubatorers verksamhet och resultat. Inkubatorssystemet utgör en betydande och växande del av det svenska innovationssystemet och tusentals arbetstillfällen är direkt eller indirekt beroende av dem.

–          För att säkerställa att skattepengarna ger utdelning måste utvärderingen av inkubatorverksamheterna förbättras. Dessutom bör universiteten ges större möjlighet att påverka styrningen, säger Olof Ejermo, docent och författare av rapporten.

I rapporten lyfter författaren ett antal policyrekommendationer:

 

    • Värdera effekterna av inkubatorer och parker genom kvalitativa och kvantitativa undersökningar med utgångspunkt i orsakerna till varför inkubatorer faktiskt finns, d v s utifrån ett risktagande från samhällets sida, långsiktighet och kopplingar till akademin.

 

    • Universitetens möjlighet att påverka styrningen bör ses över i syfte att gynna kunskapsutvecklingen inom universitetet och högskolor.

 

    • Kvinnliga entreprenörer bland forskare är ovanligt, vilket pekar på en underutnyttjad resurs värd att särskilt stödja.

Ta del av Den svaga länken? – Inkubatorernas roll i det svenska innovationssystemet

Rapportens författare är Olof Ejermo, docent CIRCLE Lunds universitet, tel: 073-694 63 42.