Ny rapport: lägre minimilöner krävs för ekonomisk integration

Sverige är det OECD-land som under 2014-2016 tagit emot flest flyktingar per capita. Dessvärre har vi lyckats dåligt med integrationen. I Swedish Economic Forum Report 2016: Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap som lanseras av Entreprenörskapsforum idag analyseras vad som kan göras för att förbättra den ekonomiska integrationen av immigranter. Författarna analyserar fyra sätt att nå målet och drar slutsatsen att en alltmer heterogen arbetsmarknad ger behov av att reformera lönebildningen så att större lönespridning tillåts.

I årets Swedish Economic Forum Report – Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap framkommer att Sverige numera har en tudelad arbetsmarknad där särskilt utomeuropeiska immigranter med låg färdighetsnivå har svårt att få arbete. I de fall en immigrant inte omedelbart kan träda in på arbetsmarknaden finns i princip fyra vägar till ekonomisk integration: utbildning, anställningsstöd, lägre minimilöner (större lönespridning) och entreprenörskap.

– Det finns ett utbrett önsketänkande om att integrationsproblemen ska kunna lösas enbart genom satsningar på utbildning. Forskningen ger stöd för att lägre minimilöner skulle öka sysselsättningen för dem med minst färdigheter, säger Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor Blekinge tekniska högskola.

Det tar idag åtta år innan hälften är i arbete. I rapporten dras slutsatsen att det finns betydande vinster av att den ekonomiska integrationen sker snabbt och till en samhällsekonomiskt låg kostnad.

Vidare noteras att höga inträdesbarriärer på arbetsmarknaden och ett generöst välfärdssystem särskiljer Sverige från andra länder. Därför framstår en kombination av satsningar på utbildning, en sänkning av minimilöner och riktade stöd till särskilt definierade grupper som en nödvändighet. Därtill bör andelen nyanlända inom etableringsuppdraget, som får stöd till start av eget företag, öka.

– Det bästa sättet är om arbetsmarknadens parter kan definiera nya typer av enkla jobb och förhandla fram nya lägre minimilöner just för dem. Lönerna skulle sänkas för dem som behöver det för att få jobb, samtidigt som överspillningseffekterna på löner för andra grupper skulle begränsas, säger Lars Calmfors, forskare IFN och professor emeritus Stockholms universitet.

Ta del av Swedish Economic Forum Report 2016: Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap

För intervju, kontakta rapportens redaktör Johan Eklund, 070-659 14 06.

Läs debattartikeln Svenska modellen klarar inte integrationen på SvD Näringsliv Debatt

Rapportens författare är:
Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor Blekinge tekniska högskola (red)
Pernilla Andersson Joona, docent Stockholms universitet
Lars Calmfors, forskare IFN och professor emeritus Stockholms universitet
Sameeksha Desai, docent Indiana University