Ny SIFO: Kraftig överskattning av välfärdsföretagens vinster

En majoritet av svenskarna, 52 procent, överskattar välfärdsföretagens vinstnivåer kraftigt. Det leder till en överdriven syn på företagens möjligheter till vinstutdelning. De som övervärderar vinstmarginalerna har också tendens att förorda begränsningar av vinstuttag. När respondenterna informeras om de verkliga vinstnivåerna på 4-6 procent är det en majoritet av befolkningen som anser att dagens vinstnivåer är lagom eller för låga, 46 respektive 7 procent. Resultaten i SIFO-undersökningen, som genomförts på uppdrag av Entreprenörskapsforum, visar även att både valfrihet och kvalitet värderas högt.

På uppdrag av Entreprenörskapsforum har SIFO den 6-13 mars 2017 genomfört en undersökning om svenskarnas inställning till valfrihet och kvalitet inom välfärdssektorn. Dess resultat presenteras i en policysammanfattning, Vinster och valfrihet i välfärden, författad av professorerna Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund, båda Entreprenörskapsforum. De redogör för bakgrunden till ”vinstdebatten” och den ekonomiska litteraturen kring vinster, entreprenörskap och kvalitet.

 

– Varken internationell eller svensk forskning tyder på att vinstbegränsningar skulle förbättra kvaliteten, tvärtom så är konkurrens bra. Forskning visar att välfärdssektorerna i vissa avseenden är unika vilket kan motivera offentliga insatser och interventioner, med det bör bestå i kvalitetskrav och granskning som är lika lydande för alla aktörer säger, Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum.

Vad säger då allmänheten? Resultaten visar att en större andel av svenskarna tycker att det är viktigt med valfrihet i välfärden. Friheten i att välja äldreomsorg är viktigast, där 40 procent svarar ”Mycket viktigt”. Att det är god kvalitet i skolan, sjukvården och äldreomsorgen är också angeläget.

Resultat från Swedish Economic Forum Report 2015: Vinster, entreprenörskap och välfärd visade att allmänheten överskattar vinstnivåerna kraftigt. Så är det fortfarande; en majoritet, 52 procent, tror att vinstnivåerna är betydligt högre än vad som faktiskt är fallet. Knappt var fjärde person tror att vinstnivåerna ligger inom det intervall som branschen själva hävdar att de gör, 0-10 procent. Lika stora andelar är osäkra i frågan.

 

– Det är viktigt att frågorna formuleras rätt. Vad gäller vinstbegränsningar som skulle innebära slutet på privata välfärdsalternativ, ställer sig 39 procent positiva medan 48 procent är negativa, säger Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum. Fokus på funktion, kvalitet och möjlighet till kännbara sanktioner är viktigare än vinstbegränsningar.

Enligt författarna är en slutsats av undersökningen att allmänheten – trots den intensiva debatten – fortfarande till stora delar är oinformerad om vinstnivåer och effekter av vinstbegräsningar. En annan att välfärden har blivit ett slagträ i den politiska debatten där retoriken är viktigare fakta.

Policysammanfattningen, Vinster och valfrihet i välfärden.

SIFO-undersökningen inkl frågor och tabellunderlag kan laddas ned här.

Läs debattartikeln Svenskarna överskattar nivån på vinsterna (SvD Näringsliv)

SIFOs PP-fil om undersökningen.

För intervjuer:
Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH, 072-965 55 69.
Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor JIBS och BTH, 070-659 14 06.

På uppdrag av Entreprenörskapsforum genomförde SIFO en undersökning om svenskarnas inställning till valfrihet, kvalitet och vinster inom de s k välfärdssektorerna, skola, vård och äldreomsorg. Under perioden 6-13 mars 2017 genomfördes 1000 webbintervjuer till målgruppen 18-79 år.