Ny rapport: Samhällspåverkan genom filantropi – Ett nordiskt perspektiv

Zurich/Stockholm: Idag lanserar UBS och Entreprenörskapsforum en studie om filantropi i Norden, Creating impact through philanthropy. Studien baseras på djupintervjuer med över 40 filantroper i Danmark, Finland, Norge och Sverige och sätter fokus på frågor om filantropens motiv och influenser, metoder och verksamhet, utmaningar och hinder samt olika former av filantropiskt stöd och hur dess effekter kan stärkas.

Rapporten tydliggör den nordiska filantropi-modellen som inte är frikopplad från offentliga medel och institutioner, utan kompletterande genom att tillhandahålla kollektiva nyttigheter med potential att skapa innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar. Filantroperna tenderar att donera allt tidigare i sina liv och tar en mer aktiv roll i de projekt och organisationer de stödjer. Det finns också ett ökande intresse av att mäta och utvärdera filantropins effekter.

Enligt studien drivs filantropiska intressen av personliga kopplingar till frågorna. Familjeengagemang är fortfarande viktigt trots en kultur präglad av individualism. Av stödområden är vetenskaplig forskning samt vård av barn och ungdomar det som prioriteras främst. För många är filantropi en nationell angelägenhet, även om fler än hälften har en viss grad av internationellt engagemang.

Nordiska filantroper har blivit mer strategiska, fokuserade, professionella och samarbetande: två tredjedelar samverkar med andra organisationer. De anser också att alla samhällsaktörer delar ansvaret för samhällsutvecklingen; något som tyder på en mer holistisk och effektdriven strategi. Det finns också ett växande intresse för nya och innovativa former av givande, t ex venture philanthropy, social impact investing och social impact bonds.

Silvia Bastante de Unverhau, chef för UBS Philanthropy Advisory, förklarar bakgrunden till rapporten: ”De nordiska länderna har en lång tradition av filantropi, men brist på forskning i ämnet. Många filantroper i regionen ligger i framkant vad gäller innovativa idéer och strategier för att ta itu med några av de mest angelägna sociala utmaningarna. Creating impact through philanthropy ger viktiga insikter om nordisk filantropi och identifierar avgörande faktorer för framgång i utvecklingen av filantropi i regionen.”

Johanna Palmberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum och medförfattare till rapporten: ”Det finns ett antal sätt att stimulera individer att engagera sig i filantropi: via förebilder i framgångsrika filantroper, möjligheten att dra av skatter på deklarationen för att uppmuntra mer givande samt genom att förbättra möjligheterna för sociala entreprenörer att ta del av offentliga kontrakt.”

Under det senaste årtiondet har den ekonomiska tillväxten lett till en ökning av den privata förmögenhetsbildningen samtidigt som den nordiska välfärdsmodellen satts under press. Det leder till ett allt större behov av filantropi. Studien visar också att nordisk filantropi är i en stark position och har tillfälle att öka sin påverkan allteftersom filantroperna samlar erfarenhet och kunskap för att bli en ännu starkare samhällelig kraft.

Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse som initierar, bedriver och kommunicerar policyrelevant forskning för att främja bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation, småföretagande, förnyelsekraft och tillväxt.

UBS Philanthropy Advisory prisbelönta globala team ger individuella filantroper objektiv, oberoende och skräddarsydd rådgivning som hjälper dem skapa en egen lösning. Filantropirådgivarna levererar inte bara kompetens utan även inspiration från UBS globala nätverk av filantroper, sociala entreprenörer och beslutsfattare.

Ta del av Creating impact through philanthropy (på engelska)

Ta del av policysammanfattningen Samhällsförändring och filantropi i ett nordiskt perspektiv (på svenska)

För intervju med intervjustudiens författare:
Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH, 072-965 55 69.
Johanna Palmberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent Södertörn, 072-375 79 75.

För kommentarer från UBS:
Silvia Bastante de Unverhau, Head of Philanthropy Advisory, UBS Switzerland AG, +41-79-583 54 18.
Nina Hoas, Philanthropy Advisor, UBS Switzerland AG, +41-79-464 88 43.