Abiel Sebhatu har disputerat på friskolereformen!

Grattis Abiel Sebhatu till doktorstiteln! Abiel som varit Entreprenörskapsforums doktorand lade fram sin avhandling, Deregulation, Institutional Change, and Entrepreneurship in the Swedish Education System – Intended and Unintended Effects of Competition, igår. Opponent var professor Sarah Soule, Stanford University. Ta del av en analys av den svenska friskolereformen. 

I sin avhandling analyserar Abiel Sebhatu friskolereformen utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv, i synnerhet med hänsyn till vad organisationsteori ger för insikter om konkurrens på avreglerade marknader. Tidigare forskning har företrädelsevis fokuserat på elever och betygsprestationer. Skolor som organisationer har fått betydligt mindre uppmärksamhet.

Den övergripande forskningsfrågan har varit: Vilka är konsekvenserna när skolor konkurrerar? I fyra olika artiklar Abiel studerat det svenska utbildningssystemet sedan avregleringen 1992. Fokus ligger på gymnasier som anses vara mest aktiva i konkurrensen om studenter.

Avhandlingen innehåller en empirisk analys av över 1300 gymnasieskolor, dess spridning av organisationsformer samt hur de externt bemöter konkurrens. Dessutom mäts dess effekter i interna mått på kvalitet, t ex byte av skola, klagomål, och arbetsmiljö.

Abiel Sebhatu kan konstatera att privatiseringsprocesser, som den svenska friskolereformen, tenderar att ge upphov till oanade effekter, t ex ökad segregation bland vissa skolor till följd av konkurrens men även förbättrad arbetsmiljö.

En policyslutsats är att förbättra möjligheterna för föräldrar och studenter att påverka vid missnöje men även att se över strukturella faktorer i skolans omgivning. Abiel Sebhatu drar även slutsatsen att vinstbegränsningar inte nödvändigtvis är den mest effektiva lösningen för att förbättra skolsektorn.

Läs inbjudan till Abiel Sebhatus disputation