Braunerhjelm citerad 1000 gånger!

En av pionjärerna till en ny teoribildning är Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH. Hans forskning som publicerats i den ledande internationella tidskriften Small Business Economics har nu citerats 1000 gånger. I ”The knowledge spillover theory of entrepreneurship” beskriver han, tillsammans med sina medförfattare, hur ett nytt forskningsfält vuxit fram sedan början av 2000-talet. 

Detta forskningsfält länkar modeller av kunskapsdriven tillväxt till teorier om entreprenörskap och hur entreprenörskap bidrar till ekonomisk tillväxt. Resultatet är en ny teori om entreprenöriell kunskapsspridning.
Idén om entreprenörskapets roll för att sprida och omvandla kunskap till samhälleliga nyttigheter utvecklades i ett forskningsprojekt som finansierades av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse i början av 2000-talet. Projektet leddes av Pontus Braunerhjelm och de medverkande forskarkollegorna är professorerna Zoltan Acs, George Mason University och London School of Economics, David Audretsch, Indiana University samt Bo Carlsson, Case Western Reserve University.

I en annan artikel i Small Business Economics, författad av Niccolò Ghio, Massimiliano Guerini, Erik E. Lehmann och Cristina Rossi-Lamastra, framhålls betydelsen av denna forskning. Enligt dem var orsakerna bakom tillväxteffekterna av entreprenöriell verksamhet tidigare delvis oförklarade, men tack vare Braunerhjelm m fls bidrag finns nu en fördjupad kunskap om entreprenörernas viktiga roll för samhällets utveckling och framför allt för den ekonomiska tillväxten.

Ghio m fl gör en analys av den vetenskapliga forskningen som baseras på modellen om entreprenöriell kunskapsspridning. De menar att teorin blivit alltmer accepterad och erkänd inom det vetenskapliga samfundet. Bland annat visar den på alternativa perspektiv av hur kunskapsspridning genereras och hur kunskap omvandlas av nya, unga respektive stora etablerade företag, varför vissa väljer att bli företagare och inte andra samt hur och varför entreprenörskap är centralt för att stärka en ekonomis funktion och förbättra tillväxtförutsättningarna.

Artikeln The emergence of the knowledge spillover theory of entrepreneurship finns att läsa i Small Business Economics.