18-02-21

Ny rapport: Stärk svenska lärosäten genom att klargöra vad som gäller för forskningsfinansiering och samverkan

Sveriges konkurrenskraft bygger på att svenska lärosäten kan leverera kompetent arbetskraft och bedriva forskning som håller hög nivå och i vissa fall är världsledande. Forskningsprojekt löper ofta över ett stort antal år och förutsätter långsiktigt uthållig finansiering. Men regelverken kring privat finansiering öppnar för olika tolkningsmöjligheter.

I en ny rapport från Entreprenörskapsforum, författad av Peter Melz, professor i finansrätt vid Juridiska institutionen Stockholms universitet, görs en genomgång av donationsförordningens regler om motprestation och anslagsfinansiering samt presenteras förslag på hur regelverken kan förtydligas och tillämpningen bli mer likformig.

Extern finansiering av universitet och högskolor har ökat i betydelse. Idag står staten, forskningsråd och myndigheter för ca 65 procent av finansieringen. Privata donationer har blivit en allt viktigare forskningsfinansiär och uppgår idag omkring 12 procent.

– Vill vi se välfinansierade och välfungerande universitet och högskolor behöver regelverken kring forskningsfinansiering tydliggöras, säger Peter Melz, professor i finansrätt vid Juridiska institutionen Stockholms universitet.

Det finns i princip tre vägar att gå, varav den första är att föredra:

  • Donationsförordningen ska inte vara tillämplig på forskningsverksamhet vid universitet och högskolor utan istället ska särskilda regler anges exempelvis i högskoleförordningen. De ska anknyta till reglerna om forskningens principer i högskolelagen.
  • Alternativt kan i donationsförordningen införas vissa preciseringar av vad som förstås med motprestation och anslagsfinansiering för universitet och högskolor. Definitionen av otillåtna motprestationer inskränks till att gälla väsentliga krav om exklusiv tillgång till forskningsresultat under projektets gång samt vid dess avslutande samt mer långtgående inflytande på beslut under projektets genomförande vad avser metoder och prioriteringar.
  • Ett sista alternativ är att Ekonomistyrningsverket, som utfärdat föreskrifter om tillämpningen av donationsförordningen, ytterligare precisera sina föreskrifter och råd för att klargöra vad som anses utgöra en motprestation.

För intervjuer: Peter Melz, 08 – 16 25 91.

Ta del av Donationsförordningen och forskningsfinansiering – i samklang med nutiden?  

Rapporten lanseras på ett seminarium idag.