Ändrad praxis om företrädaransvar?

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar under 2018 avslagit Skatteverkets ansökan om företrädaransvar. Entreprenörskapsforums bidrag till denna förändring av praxis på området är rapporten ”Företrädaransvar – kan det avskaffas?” där författaren föreslog just att företrädaransvaret för skatter, i dess nuvarande utformning, bör tas bort.

Enligt Roger Persson Österman, professor Stockholms universitet och författare till rapporten, får inte konsekvenserna av ett misslyckande vara alltför brutala – det måste vara möjligt för en företagare att få en andra chans.

Under 2016 föll 350 domar om företrädaransvar, som alltså är lagen om att företrädare kan bli skyldiga att betala ett företags skatteskulder. Det har ifrågasatts om de strikta reglerna får negativ inverkan på företagares riskbenägenhet.

Om ett bolag saknar medel att betala skatten måste i princip bolagets företrädare omgående avveckla bolaget. Om det inte sker på förfallodagen riskerar företrädaren att personligt ansvar bedöms som en rimlig följd.

Företrädaransvaret beskrivs å andra sidan som ett medel för Skatteverket att skydda såväl statsfinanserna som andra företag från osund konkurrens. Företrädaransvaret riskerar dock att få stora konsekvenser för enskilda individer som kan drabbas hårt av reglerna.

I rapporten Företrädaransvar – kan det avskaffas? föreslår Persson Österman bl a att Skatteverkets mandat att bevilja anstånd med skatteinbetalning bör utökas, och att skattebetalaren ska kunna få rätt till anstånd med skatteinbetalning.

  – Högsta förvaltningsdomstolen har sannolikt tagit intryck av rapportens förslag. Skälen för avgörandet ligger i linje med författarens bedömning, säger Lars Backsell, ordförande Recipharm och Entreprenörskapsforum.

– Det är oerhört stort att Entreprenörskapsforum på detta sätt bidragit till att ändra praxis vad gäller företrädaransvar. Det kommer definitivt att uppskattas av landets företagare, fortsätter Lars Backsell.

Ta del av domarna, 1 och 2, från Högsta förvaltningsdomstolen.