Ny rapport: Förenklad beskattning sänker trösklar för egenföretagande

Fler behöver gå från utanförskap till arbete, från bidragsförsörjning till egenförsörjning. Ett sätt att underlätta detta är att främja egenföretagande. I ett flertal länder i Europa används schablonbeskattning med mindre krav på bokföring, deklaration och momsredovisning. I rapporten Ny väg in? Soloföretagande, skatteregler och ekonomiska möjligheter föreslås en svensk modell för schablonbeskattning av soloföretagande som skulle ge möjlighet för fler att försörja sig genom näringsidkande.

 

Svenska företagare hänvisar återkommande till att regler avseende skatter och avgifter upplevs som den största administrativa bördan. Steget från att vara giggare, egenanställd eller kombinatör till att gå till reguljärt egenföretagande kan för många verka stort.

 

– I ett antal OECD-länder finns möjlighet för egenföretagare att beräkna sin skatt utifrån schablonregler. Skulle Sverige genomföra en sådan reform är förenklade regler om bokföring och redovisning en central aspekt, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna och författare till rapporten.

 

I början av 2020 tillsatte regeringen två statliga utredningar som ska utreda schablonbeskattning och minskad regelbörda för små företag. Rapporten utgör ett aktuellt inspel och dess förslag skulle, enligt författaren, kunna ge positiva effekter liknande skattereduktionen för hushållsnära tjänster.

 

– RUT-reformen bidrog till att skapa rediga jobb i en tidigare svartjobbs-dominerad sektor. Det innebar samtidigt en väg in på arbetsmarknaden för många. På samma sätt skulle schablonbeskattning kunna ge en ram för nya former av extrajobb och giginkomster samt underlätta steget till företagande, fortsätter Patrick Krassén.

 

Nyanlända och andra som har svårt att komma över trösklarna till den mer etablerade arbetsmarknaden skulle gynnas av en ny väg till egenförsörjning. Enligt författaren skulle också minskat svartarbete och mindre administrativa kostnader innebära samhällsekonomiska vinster.

 

– En enkel teknisk lösning för schablonbeskattning skulle förenkla påtagligt för de minsta enskilda näringsidkarna och kunna öppna upp företagande för fler, avslutar Patrick Krassén.

 

Rapporten lanseras under ett lunchwebbinarium idag kl. 12.00-13.00.

 

Ladda ned: Ny väg in ­– Soloföretagande, skatteregler och ekonomiska möjligheter

 

För intervjuer och kommentarer: Patrick Krassén, 070-717 36 86.

 

Detta är den tredje rapporten inom ramen för Integration Sverige, ett projekt som initierats för att skapa ett samlat underlag för att dels bättre förstå problematiken kopplad till ekonomiskt utanförskap, dels leverera forskningsgrundade policyförslag på området. Projektets syfte är att studera hur utanförskapet i Sverige kan brytas och leda till bättre ekonomisk integration.