Johan Eklund på DI Debatt: Inför självförsörjningsmål

Den svenska sysselsättningsstatistiken är gravt missvisande och bör kompletteras med självförsörjningsstatistik. Det faktum att en individ är sysselsatt i den officiella statistiken innebär nämligen inte att vederbörande per automatik även har tillräckliga inkomster för att vara självförsörjande. Självförsörjningsnivån i den svenska befolkningen i arbetsför ålder (20–64 år) ligger betydligt under sysselsättningsgraden. Det skriver Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, idag på DI Debatt.

 

Om det handlade om enstaka individer skulle denna skillnad inte vara något problem, men faktum är att det handlar om hundratusentals personer. Det torde förvåna en stor del av landets innevånare att lite drygt 600 000 utrikes födda i yrkesverksam ålder år 2016, och sannolikt än fler idag, saknade självförsörjning! Det motsvarar 5–6 medelstora svenska städer!

 

Diskrepansen mellan sysselsättning och självförsörjning är problematisk av flera anledningar. Först och främst är sysselsättningsstatistiken sannolikt en av de viktigaste ekonomiska indikatorerna vi har för att förstå tillståndet i den svenska ekonomin. Den ligger också till grund för den ekonomiska politikens utformning. På vilket sätt är ett sysselsättnings- eller arbetslöshetsmål meningsfullt om det inte även innebär att människor är självförsörjande? Därtill tycker sannolikt gemene man att det är märkligt att någon kan ses som sysselsatt men samtidigt sakna självförsörjning.

 

Läs hela artikeln i Dagens Industri 

 

Rapporten När blir utrikes födda självförsörjande? har getts ut inom ramen för Integration Sverige som initierats för att skapa ett samlat underlag för att dels bättre förstå problematiken kopplad till ekonomiskt utanförskap, dels kunna leverera forskningsgrundade policyförslag på området. Projektets syfte är att studera hur utanförskapet i Sverige kan brytas och leda till bättre ekonomisk integration av utrikes födda. En slutrapport med policyförslag lanseras tidigt i höst.