Entreprenörskapsforums verksamhetsberättelse 2020

Coronapandemin påverkade all verksamhet 2020, så även Entreprenörskapsforums, vilket medförde en snabb omställning till digitala aktiviteter. Vi fick tillfälle att debattera de negativa statsfinansiella effekterna kopplat till regeringens åtgärdspaket i nationell press och kunde samtidigt se positiva effekter i att locka dubbelt så många deltagare till våra webbinarier. Uppmärksamhet såväl från hela landet som från internationellt håll gavs och givet de helt digitala förutsättningarna kunde också två events samarrangeras med OECD och Kauffman Foundation.

Under året slutrapporterades projektet Integration Sverige, där rapporten När blir utrikes födda självförsörjande? visade på helt nya resultat om självförsörjningsgraden i den svenska befolkningen. Begreppet självförsörjning har därefter uppmärksammats av både statistik- och pensionsmyndighet. I Swedish Economic Forum Report 2020 ställdes frågan om hur Sverige kan säkerställa ett långsiktigt välstånd givet det relativa välståndsfallet i den så kallade välståndsligan. Genom dessa forskningsbaserade och policyinriktade underlag har Entreprenörskapsforum pekat på behovet av en politik som bättre främjar förutsättningarna för entreprenörskap, innovation, förnyelsekraft och tillväxt. Det fortsätter vi med 2021.

Du kan lita på att vi framgent fortsätter att bidra till det viktiga arbetet att sätta fokus på bättre och mer långsiktiga ekonomisk-politiska beslut inom entreprenörskapsområdet. Så följ oss för information om aktuella aktiviteter och nylanserade publikationer på sociala medier, du hittar länkar på vår webbplats.

Men först, ta del av verksamhetsberättelsen!

Bästa hälsningar

Johan Eklund
Vd Entreprenörskapsforum, professor Blekinge tekniska högskola (BTH) och Jönköping International Business School (JIBS) samt affilierad forskare Indiana University