21-09-30

Kinas snabba utveckling kan utgöra en plattform för tillväxt i Sverige och svenska företag

Kinas satsningar på forskning, avancerad tillverkning och digital infrastruktur går i snabb takt vilket utmanar både stora och små nationer. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum, del ett i en ny geoekonomisk serie, lyfts en önskvärd väg för Sverige fram. Det handlar om att universiteten, näringslivet och politiken måste bli smartare och genom ständigt förbättrad konkurrenskraft får bäst förutsättningar att hantera utmaningen från Kina. Kinas snabba utveckling kan utgöra en plattform för tillväxt i Sverige och svenska företag, säger författaren Christer Ljungwall, gästforskare vid Handelshögskolan i Göteborg och tidigare Sveriges tekniskt-vetenskapliga råd i Peking.

För bara något decennium sedan var Kina främst en regional aktör. I Kinas teknikpolitiska satsningar lyfts Kina fram som ett av en handfull län¬der med politiska och ekonomiska intressen över hela världen. Idag satsar Kina betydande resurser, det pågår en kraftmätning om ett teknologiskt och framför allt digitalt ledarskap:

Kina utgör en formidabel plattform för ny kunskap, nya forsknings- och innovations-samarbeten och inte minst en språngbräda för ekonomisk tillväxt, något som Sverige bör ta vara på. Det kan ske samtidigt som den nationella säkerheten tillvaratas och i förlängningen stärks, säger rapportförfattaren Christer Ljungwall.

Författaren lyfter hur Kinas utveckling har väckt krav på en tydligare europeisk industripolitik med bland annat ökad statlig styrning, ökade subventioner, bildandet av europeiska ”national champions”, och hårdare krav på investeringar från Kina och begränsningar av kinesiskt ägande. Ljungwall menar att denna strategi riskerar att hämma såväl forsknings-, innovations- och konkurrenskraft hos medlemsstaterna.

För att hantera utmaningen av Kina föreslås:

  • Hanteringen av Kina bör baseras på samordning på europeisk nivå, men med fokus på öppna marknader, det vill säga inga handels- och investeringshinder.
  • EU och Sverige behöver satsa på de bästa ramvillkoren för entreprenörskap, investeringar och öppenhet för utländsk teknik, högut¬bildad invandring och starka universitet.
  • Sverige och svenska företag måste bli bättre på att tidigt förstå vad som sker i omvärlden och agera därefter. Detta kräver tillämpad omvärldsanalys och en tydligare ansvarsfördelning mel¬lan traditionell diplomati och en ny, komplementär form av diplomati med utgångspunkt i företagens, universitetens, och regionernas roller i relationen till exempelvis Kina.

Med rätt förutsättningar för entreprenörskap, investeringar, öppenhet för utländsk teknologi, högutbildad arbetskraftsinvandring och starka universitet är det möjligt för Sverige att konkurrera på hela den globala marknaden även fortsättningsvis, säger Christer Ljungwall.

Ladda ned: Kinas teknikpolitiska satsningar

Rapporten presenteras vid ett webbinarium klockan 12:00-13:00 idag.

För intervjuer och kommentarer:
Christer Ljungwall, gästforskare Handelshögskolan i Göteborg och tidigare Sveriges tekniskt-vetenskapliga råd i Peking, tfn 070-967 02 68