21-10-13

Ny rapport: Så kan staten uppmuntra privata donationer till statliga lärosäten

Det svenska högskolesystemets kvalitet och förmåga att positionera sig i den internationella konkurrensen ifrågasätts av bl a OECD. De högre lärosätena har en unik roll i att förse samhället med kvalificerad arbetskraft, forskningsbaserade kunskaper samt driva teknisk utveckling. De är också centrala för de svenska innovationssystemen och därmed samhällsutvecklingen.

Enligt en ny rapport från Entreprenörskapsforum författad av Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH, lyfts förslag för att stärka universiteten. Det handlar om att öka graden av ekonomisk självständighet, främst genom att underlätta hanterandet av donationer och att ge lärosätena större befogenheter att själva bilda och förvalta stiftelser.

Bortsett från värdet av att lärosäten skulle kunna bygga upp en egen kapitalbas skulle donationer bidra med en ökad autonomi i en rad avseenden: strategiska satsningar, tillgång till fastigheter samt att krav på matchning av finansiering, som blivit allt vanligare för såväl EU-stöd som nationella anslag, skulle underlättas. Det framkommer i rapporten Donationer till statliga lärosäten – Förslag till förenklingar och förtydliganden som initierats av KTH.

Donationer till svenska lärosäten skulle öka förutsättningarna att uppnå internationell toppklass samtidigt som den internationella attraktionskraften för utbildningen ökar. Sverige skulle gynnas som kunskapsnation, säger Pontus Braunerhjelm, rapportförfattare.

Författaren föreslår följande åtgärder för att förenkla donationsförfarandet på både givar- och mottagarsidan:

  • Staten sätter upp stadgar för hur gåvomedelsstiftelser ska utformas. Dessutom bidrar staten med ett initialt stiftelsekapital som hämtas från t ex lärosätenas myndighetskapital. Detta standardiseringsförfarande ger staten möjlighet till insyn och kontroll i det initiala skedet.
  • Lärosätena får möjlighet att bilda två typer av högskoleanknutna stiftelser. Generell gåvomedelsstiftelse avser villkorslösa donationer, legat och också mindre gåvor som lärosätet förfogar över på det sätt de finner bäst så länge de sammanfaller med lärosätenas uppgifter enligt Högskolelagen. Lärosätet ansvarar för förvaltning av medel och styrning av stiftelsen. Staten föreslås, med Finland som förebild, också matcha privata donationer under viss tid och upp till viss nivå.
  • Som ett komplement föreslås möjlighet att bilda en specifik gåvomedelsstiftelse som avser donationer, legat och gåvor som riktas mot ett visst ändamål. Lärosätet förbinder sig att medlen används i enlighet med donators önskemål angående ändamål, synlighet, etc. Styrelse och förvaltning hanteras som ovan. Ingen matchning från statens sida.
  • Avdragsrätten för donationer bör generellt öka samtidigt som särskilda incitament kan skapas i samband med att staten erbjuder sig att matcha privata donationer under en viss tidsrymd.

Ladda ned rapporten: Donationer till statliga lärosäten – Förslag till förenklingar och förtydliganden

Anmäl dig till dagens lanseringswebbinarium kl. 12.00-13.00.

För intervjuer och kommentarer:
Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH, 072 965 55 69.