Ny rapport: Mediokert Sverige tappar i konkurrenskraft

I en ny rapport från Entreprenörskapsforum, den första inom ramen för ett mångårigt konkurrenskraftsprojekt, presenteras en omfattande genomgång av ekonomiska indikatorer för samtliga OECD länder och en jämförande analys av Sveriges konkurrenskraft i relation till OECD. Svensk konkurrenskraft är central för förnyelse och välstånd. Men flera indikatorer visar att Sverige har tappat mark under det senaste decenniet. Idag är den ekonomiska utvecklingen på sin höjd medioker. Bilden som framträder i den så kallade scorecard-analysen är ett mediokert Sverige med förbättringspotential. I endast fyra av indikatorerna ligger Sverige i topp tio procent. I övriga 77 indikatorer presterar Sverige sämre.

Swedish Competitiveness Scorecard 2021 omfattar 81 olika indikatorer vilka mäter olika dimensioner av ekonomiska utfall och mer fundamentala konkurrenskraftsförutsättningar – allt ifrån social och miljömässig hållbarhet till forskning och utveckling, arbetsmarknad och infrastruktur. Det är inte ett allomfattande mått på svensk konkurrenskraft men det ger en bild av Sveriges relativa styrkor och svagheter.

Det finns tydliga områden där Sverige kan förbättra sin position. Inte minst framstår den svenska arbetsmarknaden som dysfunktionell med svårigheter vad gäller matchning mellan arbetstagares förmågor och den kompetens som arbetsgivare efterfrågar, säger Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS samt en av rapportens författare.

Författarna pekar även på att Sverige behöver stärka upp och reformera utbildningssystemet, infrastrukturen och kvaliteten på regelverken. Redan före pandemin fanns indikationer att Sverige behövde stärka konkurrenskraften och nu skiljer landet ut sig med en produktivitet som har sjunkit mer än OECD-snittet.

Sverige tappar i produktivitet såväl som i relativa inkomstnivåer, från det fjärde mest välmående landet mätt som BNP per capita 1970 till plats elva idag. Det innebär en välståndsförlust på flera hundra miljarder kronor per år, säger Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH samt en av författarna.

Swedish Competitiveness Scorecard 2021 är den första rapporten inom ramen för forskningsprojektet Task force för stärkt svensk konkurrenskraft som ämnar identifiera områden av betydelse för den svenska industrins långsiktiga konkurrenskraft och hur den kan stärkas.

Ladda ned Swedish Competitiveness Scorecard 2021

Rapporten presenteras vid ett webbinarium klockan 11:00-12:00 idag.

För intervjuer och kommentarer:
Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor Blekinge tekniska högskola och Internationella handelshögskolan i Jönköping, Tel 070-659 14 06
Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och Kungliga tekniska högskolan, Tel 070-559 66 24