Framtidens universitet och högskola

Entreprenörskapsforum har beviljats medel från Familjen Kamprads stiftelse för det fyraåriga projektet ”Framtidens universitet och högskola – Hur navigera mellan frihet och samhällsansvar?”.  Syftet är analys och utvärdering av de existerande styrmekanismer, incitament och alternativa strukturer som lärosäten utanför storstäder använder för att stimulera entreprenörskap och kompetensförsörjning.

I den svenska debatten återkommer med jämna mellanrum en diskussion om universitetens fördelar och tillkortakommanden. Över åren har stora summor spenderas på högre utbildning, dessvärre med fallande kunskapsnivåer som resultat. Entreprenörskapsforum etablerar därför ett nytt forskningsprojekt med syfte att identifiera och analysera frågor av betydelse för skapa bättre förutsättningar för framtidens universitet och högskolor.

Den övergripande frågan är hur kunskapsproduktion i universitet och högskolor kan stärkas. Har vi nått ”peak academia” med stora femåriga block av utbildning som en slags standard, säger Enrico Deiaco, som är ansvarig forskningsledare på Entreprenörskapsforum.

Projektet är ett samarbete mellan Jönköping International Business School (JIBS), Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Entreprenörskapsforum. Till projektet har bland andra Lars Pettersson, ekon dr JIBS, knutits.

Personligen är detta ett viktigt projekt för mig och innebär ett ypperligt tillfälle för samarbete med en mängd andra välinformerade aktörer inom området, menar Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum.

Inom ramen för projektet kommer även Anders Broström, tillträdande vd Entreprenörskapsforum, att engageras. Samtliga medverkande aktörer ger projektet tyngd som kan ta den högre utbildningen vidare i en tid då universiteten i allt större utsträckning behöver lära sig hur man konkurrerar och samarbetar med näringsliv och andra organisationer. En stor del av utmaningen ligger i  att tillhandahålla utbildning, forskning och innovation på ett sätt som även är kostnadseffektivt och innovativt.