Urbaniseringens orsaker och konsekvenser debatteras flitigt. Ett uppmärksammat påstående är om stora delar av landet kommer att bli ”skräpytor” i Sveriges framtida ekonomiska geografi. I Almedalen den 4 juli 2018 hölls en diskussion om vad närheten till en stad innebär för landsbygden: om landsbygden kan lära av staden och tvärtom, effekter av digitaliseringen samt hur entreprenörskapet kan utvecklas och vad som krävs av politiken.

Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH inledde med att förklara varför städer är viktiga. Städer fyller en funktion som produktionsmiljöer av varor och tjänster. I och med teknikskiften har staden komparativa fördelar och har attraherat branscher och verksamheter som trivs i städer. Människor generellt sätter värde på att bo nära varandra och där fyller staden en funktion. Andersson menade också att synen på konkurrens mellan stad och land är föråldrad. Växande landsbygd är stadsnära och staden har en positiv effekt för sysselsättningen på landsbygden.

Många av de som bor på landsbygden tjänar pengar i staden och spenderar dem hemma. Det gynnar även entreprenörskap och företagande lokalt.

En viktig förutsättning för att samspelet mellan stad och landsbygd är att mobilitet där emellan behöver fungera. Denna mobilitet innebär inte nödvändigtvis bilar.

Katrien Vanhaverbeke

Katrien Vanhaverbeke, Chef för sektionen för lokal och regional utveckling, SKL förklarade hur viktigt det är att få ihop fysisk planering lokalt och regionalt.

Det är något av ett buzzword just nu men samverkan mellan flera omkringliggande aktörer är nödvändigt för att få mobiliteten mellan just stad och land att fungera

Burlövs kommun har 19 000 invånare och är en av Sveriges minsta kommuner till ytan. Kommunen har inte riktigt hängt med i utvecklingen runt omkring, menade Julia Branting, planeringschef Burlövs kommun. Burlöv är en inpendlingskommun med närhet till större städer som Malmö och Köpenhamn samtidigt som det finns en hel del lantbruk omkring staden. Det innebär att kommunen är både landsbygds- och storstadskommun samtidigt.Julia Branting

Johan Wessman, VD, Øresundsinstituttet beskrev hur Danmark har en tydlig polarisering mellan stad och land, i synnerhet i de områden som ligger utanför huvudleder och pendeltåg. Diskussioner har förts om att riva hela orter då många står delvis öde och förfaller. Här förefaller det som om Köpenhamn har utarmat sitt omland, speciellt där det finns bristande kommunikationer. Dock brukar det på lång sikt lösa sig. Vid en avflyttning till staden brukar invånare återvända till landsbygden när priserna i staden blivit för höga. Tillgången till staden finns ändå kvar.

Det är viktigt att tänka på att landsbygden inte är homogen utan ser olika ut över landet.

Johan Wessman