Policysammanfattningen ”Born Globals – Kan en snabb internationalisering bidra till att skala upp svenska företag?” lanserades på ett lunchseminarium den 16 oktober (se webbsändning). Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor BTH, KTH och en av författarna till studien, pekade inledningsvis på att det finns en hype kring born globals. Själva uttrycket myntades på McKinsey på 90-talet och var alltjämt aktuellt under globaliseringens tidiga faser. Men även idag lyfts born globals av bl.a. OECD och EU. Idén är väldigt tilltalande, att direkt skala upp och ha ett stort antal exportandelar. Tidigare studier på born globals har gett väldigt spretiga resultat, mycket på grund av otillräckliga data. Nu hade vi bättre tillgång till data och ville gärna undersöka varför svenska företag inte skalar upp i högre utsträckning, sa Braunerhjelm.

Sverige har blivit en start-up nation men vi har fortfarande långt kvar till en scale-up nation

Generellt kan konstateras att det är en fördel att ha tillgång till stora marknader, därför är det viktigt för mindre nationer som Sverige att komma ut på exportmarknaderna. Men vilken strategi är då bäst? Dessvärre ser vi i bl.a. Global Entrepreneurship Monitor-studien att svenska företag har låga ambitioner att växa, här spelar vi i samma liga som t.ex. Grekland. Jag tror att det speglar en osäkerhet kring det ekonomiska läget, berättade Braunerhjelm.Pontus Braunerhjelm

Ett born global-företag är ett nystartat företag med en exportandel över 25 percent inom 2 eller 3 år. Detta står i kontrast mot tidigare studier då man tittat på gradvis internationalisering eller en gradvis expansion med produkten. Born globals går ut på många marknader direkt.

Det vi ser är att born globals är ett sällsynt fenomen, 0,6-3,3% av alla nystartade företag. Bland dessa dominerar högteknologiska företag och de finns på relativt få marknader (i snitt fyra stycken). Vi ser att dess företag har, som förväntat en större tillväxt i anställda och högre omsättning men inga skillnader eller till och med sämre utveckling vad gäller produktivitet och vinstnivåer.

De slutsatser Pontus Braunerhjelm och hans medförfattare Torbjörn Halldin drar är att en snabb internationalisering tär på vinstnivåerna. Dessutom krävs starka finansiärer. En gradvis internationalisering är generellt att föredra, eftersom det ger högre överlevnadsgrad. Den lilla andelen born globals som finns är i sig värda att satsa på men förväntningarna på dessa bör vara rimliga. Dessutom lyfte Pontus Braunerhjelm vikten av att ha goda entreprenörskapsförutsättningar, tillräcklig information om utlandsmarknader, tillgång till kapital (här finns utrymme för ett offentligt åtagande) såväl som internationaliseringskompetens på styrelsenivå.Kajsa Hedberg

Jan Grigo, senior underwriter EKN och Kajsa Hedberg, vd SISP välkomnades på scen för att kommentera skriften. En spontan reaktion från Kajsa Hedberg var att hon upplevde att andelen born globals SISP är i kontakt med är högre än de sammantagna siffror som studien visar. Hon pekade på att många av deras företag upplever den svenska marknaden som för liten redan från början. Hon instämde med föregående talare om att vi i Sverige är duktiga på start up men dåliga på scale up. Kajsa Hedberg menade att det problemet delvis handlar om brist på kapital men även kompetensförsörjning. För de bolag som internationaliserar är nätverk avgörande.

Vi jobbar bland annat med en modell där ett litet företag ges chans att växa med ett stort och vi har utbytesprogram med andra inkubatorer runt om i värden för att skapa kontaktytor.

Jan Grigo

Jan Grigo, ansåg att rapporten sätter fingret på de problem som företagen upplever när de ska ut på exportmarknader. Svag lönsamhet, osäkerhet, sårbarhet, tillgång till rätt kompetenser, politiska risker, osv. Han uttryckte även förvåning över att forskningen pekar på att företag inte vill växa.

De företag vi hjälper vill alltid utanför Sverige. Det är inte alltid enkelt att testa sina vingar. Men det är alltid: vi vill ut!

Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket, var nyligen hemkommen från en resa till USA där hon samlat bra inspiration för hur man växer internationellt. Finns det någon quick fix? Nja, men en bra affärsidé är en bra början menade hon.

Vi kan stötta företagen med affärsidén, att identifiera vilka problem idén löser och var det kan finnas en marknad för den.

Gunilla Nordlöf

Gunilla Nordlöf pekade även på vikten av bra generella villkor för företagande och entreprenörskap. Hon lyfte också konkreta exempel på hur Tillväxtverket kan stötta företags internationalisering genom bl.a. verksamt.se.

Ett företag kommer att go global med rätt idé, tillgång till kapital och rätt kompetens!

I den avslutande diskussionen lyfte panelen kompetensförsörjning, nätverk och kunskap om utlandsmarknader, finansiering, särskilt i tidiga faser, riskerna med exportsatsningar och ramvillkor som de största utmaningarna för företag som vill växa. De avslutande orden fick Pontus Braunerhjelm:

Att ”stay local” är inget alternativ, våra svenska bolag måste komma ut i världen!