Kvinnors entreprenörskap – en outnyttjad resurs?

Med anledning av den internationella kvinnodagen arrangerade Entreprenörskapsforum för tredje året i rad ett seminarium. Årets upplaga gick under rubriken ”Samtal om jämställt företagande”. Forskning visar att färre kvinnor än män startar företag. Trots framsteg har särskilt små bolag ytterst få kvinnor i styrelser och ledningsgrupper.

Hur ser det ut med jämställdhet inom företagandet? Vad betyder fler kvinnor för entreprenörskapet? Hur får vi fler kvinnor på ledande poster i svenskt näringsliv? Det var några frågeställningar som dagens moderator, Pernilla Norlin vvd Entreprenörskapsforum, lyfte innan hon presenterade dagens förste talare Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH.

Thulin baserade sin dragning på statistik från Global Entrepreneurship Monitor (GEM), världens största studie av entreprenöriellt beteende och bekräftade att trots att entreprenörskapet ökat överlag så startar kvinnor fortfarande färre företag än män. Detta gäller i stort alla jämförbara länder i undersökningen.


Per Thulin

Han menade att det finns andra motiv än jämställdhet att främja kvinnligt entreprenörskap.

-Om vi går miste om det kvinnliga entreprenörskapet går vi också miste om en mängd innovationer som i sin tur kan driva entreprenörskap och tillväxt.

I GEM-undersökningen ingår även en studie av det upplevda välbefinnandet bland kvinnor och män. Där framgår en viss skillnad mellan könen vad gäller den upplevda lyckan. Kvinnor som är entreprenörer tycker sig vara lyckligare än män i samma sits. De är även lyckligare än kvinnor som är anställda. Att kvinnor i undersökningen är överlag lyckligare än män, trodde Thulin kan bero på strukturer på arbetsmarknaden.

-Män har historiskt sett dominerat i arbetslivet och i större del haft chefspositioner och bättre karriärmöjligheter. Kvinnor kanske känner sig mer inlåsta i det systemen och därför upplever en större lycka och möjligheter som entreprenör.

Christina Öberg, professor Örebro universitet, har tittat på styrelsesammansättningen i stora svenska företag och representationen av kvinnor. Hon var dock mer intresserad av de kvinnliga styrelsemedlemmarnas nätverk och inflytande snarare än antal kvinnor och procentuell fördelning.

-Styrelsefrågan handlar inte bara om andelen kvinnor i styrelser, utan om deras inflytande och möjlighet till påverkan.


Pernilla Norlin (moderator), Christina Öberg, Monica Thyresjö

En anledning till att dessa faktorer skiljer sig åt menade hon är att män och kvinnor är olika mycket kopplade till andra företag, verksamheter och nätverk. Vilket ger andra kunskaper och kontaktytor. Män är i större utsträckning kopplade till flera uppdrag. De sitter i flera styrelser och har andra nätverk, menade Öberg.

Billy Bergåker, vd Almi Mälardalen, berättade om Almis undersökning av svenska bolags lednings- och styrelsesammansättning. Av dessa bolag har endast 12 procent en kvinnlig vd. Men samtidigt tyder undersökningen på en pågående förändring.

-De senaste fem åren har 52 procent av de vakanta styrelseposterna tillsatts med kvinnor.


Monica Thyresjö, Billy Bergåker

Thulin menade att frågan om huruvida större andel kvinnliga styrelseledamöter påverkar bolagets resultat positivt egentligen inte är den viktigaste. Det viktiga de gör är att visa andra kvinnor att det är möjligt att nå dessa maktpositioner. Det är inte nödvändigtvis bara en fråga om resultaten, sa han.

Anna Ragén, vd Örebro Universitet Holding AB och vd Inkubera, menade att historien fortfarande speglas i de siffror vi ser idag. Kvinnors entreprenörskap främjas inom vård, omsorg och utbildning men förbises vad gäller teknik- och innovationsområden. Hon påpekade det faktum att många inkubatorer i Sverige har en väldigt skev fördelning av företag som drivs av kvinnor respektive män.

-Fler och fler högutbildade kvinnor kommer ut i arbetslivet. Ändå har vi så låga siffror.

Vi lever inte i en modern tid, sa Ragén angående förutsättningar för kvinnligt entreprenörskap.


Billy Bergåker, Anna Ragén

Hon lyfte även fram trygghetsaspekten och att kvinnor tenderar att ta ett större ansvar för familjeekonomin. Sociala försäkringssystemen är inte anpassade för entreprenörer, menade hon.

Monica Thyresjö, Group Director Mercuri Urval, lyfte fram behovet att bryta gamla mönster och traditioner. Hon menade att kvinnor behöver bli bättre på att nätverka och stötta varandra. Kvinnor behöver självförtroende att bryta gamla vanor och gå en annorlunda väg, sa hon. Skillnaden i självförtroende och självuppfattning är något hon själv möter i rekryteringen av kompetens. Kvinnor vill helst uppfylla alla krav som nämns i en platsannons och helst lite till.

– Söker vi en vd är vi glada om vi har fem procent kvinnliga sökande. Det vi kan göra är att tänka igenom hur vi formulerar en annons.

Thulin gav stöd i forskningen till skillnaden mellan män och kvinnor vad gäller självförtroende. Kvinnor visar sig ha lägre tilltro till sin egen förmåga att leda och driva företag. Vilket det egentligen inte finns någon anledning till, menade han till sist.