Swedish Entrepreneurship Summit 2019 satte fokus på den framgångsrika regionen. På scen på Örebro slott diskuterade en mix av forskare, praktiker och politiker bl.a. hur smart specialisering kan stärka regional utvecklingskraft och vad utbildning, digital kompetens och entreprenörskap betyder för regional tillväxt. 

 

Nu sänds Swedish Entrepreneurship Summit live från Örebro. Ämnet för dagen – den framgångsrika regionen

Posted by Entreprenörskapsforum on Thursday, 14 March 2019

Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS, och Johan Schnürer, rektor Örebro universitet, hälsade båda varmt välkomna till Swedish Entrepreneurship Summit och berättade inledningsvis att båda organisationerna fyller år, Entreprenörskapsforum 25 och Örebro universitet 20! Hurra för det! Dessutom förutspådde de en smart framtid för Örebro och introducerade dagens tema smart specialisering.Johan Eklund

I summitens första pass talade Folke Snickars, professor emeritus KTH på temat ”Därför behövs regionala utvecklingsstrategier”.

– Utan infrastruktur blir det ingen utveckling, sa han. Universiteten är dock märkligt frånvarande i att ta fram regionala utvecklingsstrategier. Örebro kommun kan inte lyckas om Örebro universitet inte tas med i arbetet

Folke Snickars

I passet ”Smart specialisering för regional utvecklingskraft” medverkade Martin Andersson, professor och forskare Entreprenörskapsforum, Kristina Eklöf, områdeschef Region Örebro län, Per Tryding, vice vd Sydsvenska Industri- och handelskammaren och Anna C. Olofsson, länsråd Örebro.

– Diversifiering av det lokala näringslivet genom entreprenörskap, innovation och små och medelstora företag är centrala delar i smart specialisering. Och det finns en länk mellan en regions diversifieringsprocess och den industriella basen, sa Andersson.Martin Andersson

Eklöf sa att Örebroregionen är liten men har stor potential samt att arbetet präglas av samarbete: Smart specialisering i Örebro bygger på samverkan mellan bl.a. vår science park, inkubator och Almi.

Kristina Eklöf och Per Tryding

Det handlar om entreprenörskap, innovation och att stärka det regionala ledarskapet för att bidra till ett mer konkurrenskraftigt Europa. Framgångsfaktorer i det arbetet är att utgå från kunskapsbasen som finns i Örebro län – automation och livsmedel – , att samverka utifrån en gemensam målbild samt ha mod att prioritera och fokusera, sa Anna C. Olofsson, länsråd Örebro.

Anna C. Olofsson

 

I passet Kompetensförsörjning, rätt utbildning och matchning på Örebro arbetsmarknad medverkade Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum samt professor BTH och JIBS, Susanne Gullberg Brännström, sakkunnig SCB, Günther Mårder, vd Företagarna, Anna Posth Skoog, projektledare Västra Bergslagens Industriförening och Johan Schnürer, rektor Örebro universitet.

Gullberg Brännström berättade att Örebro har en stark växande arbetsmarknad och att antalet utexaminerade studenter ständigt är ökande. Det är lätt att få jobb som högutbildad men det kanske inte alltid blir det jobb som du har tänkt.Susanne Gullberg Brännström

Vi ser att andelen som arbetar i storstäderna har ökat markant i hela landet. Förvärvsfrekvensen för högutbildad arbetskraft är väldigt hög. Men huruvida du arbetar med det du är utbildad inom varierar beroende på utbildning.

Mårder lyfte att dagens främsta hinder för tillväxt är kompetensbrist. För företagen är detta en hämmande faktor och för samhället betyder det tappad konkurrenskraft.

Varje akademisk utbildning bör innehålla ett omfattande praktikmoment. För de allra flesta gäller att de behöver utbildning för att kunna få ett rimligt jobb som stämmer överens med utbildningen. Även fler representanter från näringslivet i universitetsstyrelser skulle kunna underlätta matchning.

Schnürer menade att det stora problemet finns i hela utbildningssystemet. Skolan är inte tillräckligt bra. Kvaliteten måste höjas och stoppa urholkningen av utbildningsresurserna per elev.

Halvera antagningen till lärarutbildningen och dubbla resurserna! Det skulle vara en bra åtgärd för utbildningar och höja utbildningskvaliteten på våra högskolor.

Johan Eklund, Susanne Gullberg Brännström, Anna Posth Skoog, Günter Mårder, Johan Schnürer

Posth Skoog gav positiva exempel på hur Västra Bergslagen har arbetat för att stärka kompetensförsörjningen. Hon pekade på att de företag hon företräder har stora kompetensbehov och att de arbetar aktivt med att visa studenter på de möjligheter som finns.

Studenter söker än närmare kontakt med näringslivet. Därför är det viktigt att företagen öppnar upp för det. Platsmarknadsföring och infrastruktur är viktiga aspekter för att skapa attraktionskraft för regionen.

 

Under passet Entreprenörskap för regional tillväxt medverkade Johanna Palmberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent Södertörns högskola, Helena Aronsson verksamhetsledare Business Region Örebro, Billy Bergåker, vd Almi Företagspartner Mälardalen AB och Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum.

Johanna Palmberg

Ett regionalt perspektiv är viktigt eftersom platsen har en avgörande betydelse för företag, menade Palmberg som presenterade en ny studie om regionalt entreprenörskap baserad på data från den globala entreprenörskapsundersökningen Global Entrepreurship Monitor, GEM.

Studien visar att Örebro är bland de län som visar på lägst entreprenöriell aktivitet i tidiga faser. Där finns det mer att göra för att stärka det regionala företagsklimatet. Infrastruktur, boende och att stärka attraktiviteten genom att erbjuda mycket utöver jobbet.

Aronsson var glad över att studien trots mediokra resultat för Örebro ändå visar att det finns en positiv företagsanda i regionen.

Vi kan ju bara bli bättre, och det gör vi tillsammans, genom samverkan. Men rädslan att misslyckas är något vi får adressera. Jag tror att det är viktigt att få med entreprenörskap redan från skolan. Då har man med sig den andan vilket kommer att det göra det lättare att starta företag senare.

Helena Aronsson och Billy Bergåker

Bergåkers främsta recept för regionalt nyföretagande var:

Utöka erbjudandet för våra företag och inspirera till företagande. Vi arbetar med att stärka nätverk, kapitaltillgång och kunskap. Dessutom är infrastrukturen jätteviktig! Inget av detta är dock en quick fix utan kräver bättre samverkan och långsiktighet.

 

Digitaliseringen skär horisontellt genom ekonomin och påverkar förutsättningarna för både etablerade och nya företag. I synnerhet har utvecklingen inom artificiell intelligens och automation bidragit till en växande och många gånger spretig debatt om framtidens jobb. Det handlade passet Digitala kompetenser och framtidens kunskapsbehov om. Medverkade gjorde Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, Irene Ek, analytiker Tillväxtanalys, Malin Påhls Hansson, projektledare Digital Skills and Jobs Coalition Sweden och Sara Övreby, Public Policy Manager Google.

Joakim Wernberg

Automatisering, enligt Wernberg, handlar om arbetsdelningen mellan människa och maskin och hur man kan använda sig av digitala förmågor och färdigheter.

Jobb förstörs inte, arbete omorganiseras. Det kan handla om rutinbaserade manuella såväl som kognitiva arbeten, vilket nyanserar bilden av att det bara är manuella jobb som omorganiseras.

EU har insett att vi måste främja digitala kompetenser, därför har vi startat Digital Skills Sverige, berättade Påhls Hansson. Vi växer snabbt men måste höja ambitionerna för att nyttja de digitala möjligheter som finns.Malin Påhls Hansson

I Sverige är utbildningen och kompetensförsörjningen väldigt viktig och digitaliseringen är en av nycklarna till ett jämställt och inkluderande samhälle. Men det finns många frågor. Hur ska vi överbrygga de klyftor som skapas? Hur får vi in kvinnor på teknikutbildningar? Och hur ska vi ta tillvara på internationell kompetens?

Ek pekade på att digital kompetens är en viktig fråga för näringsdepartementet och därför gör Tillväxtanalys en studie om hur arbetsuppgifterna kan se ut om fem till tio år. Vad kommer vi egentligen att göra på jobbet och vilka digitala kompetenser får studenter på utbildningar idag.

Sveriges digitala mognad jämfört med andra OECD-länder är god. Vi håller oss framåt och driver på inom mer avancerade digitala teknologier. Dock ligger småföretagen långt efter de stora vad gäller digital mognad.

Irene Ek

Google ligger i framkant och driver den digitala utvecklingen. Vi är med och skapar den fjärde digitala revolutionen vilket innebär ett ansvar att den faller väl ut berättade Övreby.

Vi står inför nåt nytt som påverkar alla sektorer, mänskligt i kombination med maskinellt lärande. Jobben kommer inte att försvinna men våra arbetsdagar kommer se väldigt annorlunda ut. Det innebär att det befintliga kompetensgapet i Sverige riskerar att öka dramatiskt i framtiden. Vi måste agera, Sverige är för segt! Vi är bra på att utreda och rekommendera men sämre på att genomföra.

Sara Övreby

 

I den avslutande diskussionen om smart specialisering lyfte deltagarna infrastruktur, förnyelse, skatter och lönebildning som viktiga sakfrågor för regionen.

Lars Jagrén, senior advisor Svenskt Näringsliv, efterlyste fokus på kompetensförnyelse i alla led.

Entreprenörskap kräver förnyelse, hur skapar vi system som stödjer detta? Vi behöver mer dynamiska regelverk. Det är där regeringen kan stödja, titta på hur andra länder gör och öppna upp för möjlighet att experimentera för att förnya offentlig sektor.

Martin Andersson, Johan Eklund, Kristina Eklöf, Lars Jagrén, Folke Snickars