Det säkerhetspolitiska läget förändras snabbt. Sverige och många NATO-länder höjer sina försvarsanslag, många gånger med den uttalade målsättningen att hålla jämna steg i den teknologiska utvecklingen. Historiskt har denna typ av militära satsningar även resulterat i civila tillämpningar och framväxten av nya företag och branscher. Bör militär upphandling därmed ses som ett innovationspolitiskt instrument?

Se webbsändning från konferensen, del 1, del 2, del 3

Konferensens första föreläsning handlade om smart specialisering och vilken roll det spelar för entreprenörskap. Martin Andersson, professor BTH och forskare Entreprenörskapsforum, inledde med att beskriva hur viktig diversifiering i näringslivet är för en region. Att försöka utveckla alla områden i det lokala näringslivet kommer inte att fungera. Samtidigt innebär det risk att bli allt för specialiserad. Blekinges satsning på marinteknik kan skapa s.k. co-invention.

-Om en region är specialiserad skapas en pool av kunskap och flera kompetenser kommer att växa fram.

Martin Andersson

Jan Persson, analytiker Tillväxtverket, presenterade Blekinges regionala förutsättningar. Han visade att färre personer än riksgenomsnittet vill vara företagare i Blekinge men de som finns vill växa mer än i resten av Sverige. Största utmaningen för regionen är kompetensförsörjningen. Jan Persson

-Blekinge måste attrahera fler företag och kompetens. Det är viktigt att använda befintliga industrier och identifiera nya nischer baserat på digital teknik i tjänstesektorn, menade Ann-Lena Cederström, regiondirektör Region Blekinge.

Anna-Lena Cederström

Nästa punkt på programmet var hur det skärpta säkerhetsläget ställer nya krav på kunskaps-, kompetens- och innovationsbehovet inom försvar och säkerhet. Patrik Stensson, överstelöjtnant Försvarsmakten, beskrev hur demokratiska stater har allt svårare att hantera försök till politisk destabilisering. En del av den tekniska utvecklingen suddar ut nationsgränser samtidigt blir tekniska plattformar allt viktigare för att bedriva analyser.

-Tekniken ska vara automatisk, inte autonom. Inom försvaret är det en självklarhet att vi behöver människor för att förstå. Fullständig autonomi innebär stora risker.

Patrik Stensson

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH och BTH, föreläste om hur entreprenörskap, kluster och kunskapsspridning påverkar tillväxt och välstånd.  Entreprenören är generatorn till kunskap och utveckling. Formella och informella förutsättningar lever kvar i en region genom traditioner, med andra ord, en region med goda förutsättningar för entreprenörer fortsätter att skapa nya entreprenörer.

 Pontus Braunerhjelm

Synlig kostnad – osynlig nytta

Militär upphandling innebär synliga kostnader medan intäkterna är osynliga. Spillovers från militär vapenutveckling innebär en sänkning av den samhällsekonomiska kostnaden för att utveckla vapenteknologin. Gripens utveckling betalades tillbaka 2,6 gånger om, förklarade Gunnar Eliasson, professor emeritus vid KTH. Utvecklingen av Gripen byggdes upp kring radikalt ny design som överfördes till den privata sektorn, exempelvis en lättviktsteknologi som innebar betydligt lägre kostnader för flygindustrin.
Gunnar Eliasson

Hur Blekinge kan dra nytta av det skärpta säkerhetsläget diskuterades i en panel. Martin Andersson menade att företagen som etablerar sig utanför Stockholm bör betala högre lön för de som arbetar där. Företag som skalar upp har ofta flyttat för att de inte lyckats locka till sig rätt kompetens.

-Alla företag i regionen skriker efter kompetens, vi behöver ett inflöde av människor som kommer hit. Bland annat kan vi erbjuda attraktiva livsmiljöer men även lokala satsningar på entreprenörer, förklarade Roger Fredriksson, KSO Ronneby (M).

Roger Fredriksson, Patrik Hansson, Cecilia Johansson, Martin Andersson

Patrik Hansson, KSO Karlskrona (S), berättade hur Karlskrona lider lite av sin historia med total dominans av Försvarsmakten, det kan ha hämmat entreprenörskapet. Ett initiativ som han hoppas ska förbättra företagsklimatet är en entreprenörslots som hjälper till med de krav den offentliga förvaltningen ställer på entreprenörerna.

Cecilia Johansson, uppdragsansvarig Tillväxtverket, menade att svenska myndigheter är dåliga på att samverka över region och kommungränser. Entreprenörer struntar i gränserna mellan regioner och kommuner. Därför behöver svenska myndigheter bli bättre på att samverka genom samtal och scanning av hur specialiseringen fungerar.

Civil tillämpning av militär teknologi

Efter lunch fortsatte konferensen på temat Artificiell intelligens och big data – Vilka är de ekonomiska implikationerna? Mats Pettersson, professor BTH, inledde med att berätta om det unika svenska radarsystem han arbetar med i samarbete med Saab, FOI och ett universitet i Brasilien. Mats Pettersson

-Ultra bredbandig radar är en svensk innovation som ger brusfria radarbilder. Sverige har varit världsledande på detta område under lång tid.

Fler tillämpningsområden ger spinn off-effekter i det civila. T.ex. kan hela världens skogar sättas på kartan, något som är intressant ur klimatsynpunkt.

Därefter talade universitetslektor Martin Boldt, BTH, om artificiell intelligens, dvs. förmågan hos en maskin att efterlikna mänsklig intelligens med hjälp av algoritmer.

-AI bedöms påverka och automatisera i stort sett alla områden, t.ex. produktion, transport, sjukvård, säkerhet och försvar och utgöra en lika stor revolution för samhället som när elektriciteten introducerades runt förra sekelskiftet.

Martin Boldt

Boldt ansåg att AI snarare är en förstärkare till människan, snarare än en ersättare, genom att öka kvaliteten och effektiviteten i arbetsuppgifter och skapa utrymme för mer kreativa arbetsuppgifter för människan.

Mattias Dahl, professor BTH, talade därefter om civila tillämpningar av militär teknologi och visade prov på hur bilar kan manövrera med hjälp av AI. Han berättade också hur AI kan användas för att t.ex. göra en automatiserad beläggningsanalys av en smart hamn eller en parkeringsplats.Mattias Dahl

Rickard Westberg, head of secure digitalization på en innovationshub på Saab som jobbar med cybersäkerhet, AI, maskininlärning och rymd, tryckte på att teknikutvecklingen aldrig kommer att gå så långsamt som den gör idag igen. Han sa att vi snart klarar av mjukvarudefinierad radar som skalar hela vägen in till ett datacenter. Det är ett stort åtagande som vi behöver stöd av såväl Saab och Wallenbergsfären för att växa.

-98 procent av mjukvaran är inte skriven av oss själva. Vi måste teknikbevaka vad de stora drakarna gör och ställa oss ovanpå det, sa Westberg.

Rickard Westerberg

I en efterföljande panel frågade Per Tryding, vice vd Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, hur man gör för att hänga med i den snabba utvecklingen. Det gäller att behålla och utbilda ny kompetens inom området och jobba med rekrytering. En annan del är att kunna slakta heliga kor, sa panelisterna.  Per Tryding

Kompetensförsörjning och regulatorisk miljö

Därefter var det dags för ett nytt tema: Regionala kompetensbehov och strategiska kunskapssamarbeten – så säkras kompetensförsörjningen! Anton Borg, bitr. universitetslektor BTH, inledde med att berätta om de utbildningar BTH har inom IT-säkerhet. Säkerhetsföretag som Outpost24 och TrueSec har rekryterat hela kullar av nyexaminerade, men studenter går t.ex. också till Ericsson, Telenor, Försäkringskassan och Polisen.Anton Borg

Vad gäller kompetensförsörjningen har Blekinge en större utmaning än övriga Sverige, sa Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH. Ett problem är att utbildningssystemets kraftiga expansion inte har kopplats till marknadens efterfrågan utan styrs av studenterna.

-Det finns en hög grad av vakanser idag, dvs. en otillfredsställd efterfrågan från näringslivet, som urholkar svensk konkurrenskraft.

Johan Eklund

Jämför vi med Tyskland har Sverige en högre formell utbildningsnivå, men sammansättningen av arbetskraften är annorlunda. När det gäller t.ex. programmerare och ICT- och matematikutbildade ingenjörer har Tyskland den dubbla andelen i jämförelse med Sverige.

Oskar Frånberg, universitetslektor BTH med bakgrund från FOI och KTH, har rekryterats för att dra igång den marintekniska satsningen som BTH nu gör. Ett nytt civilingenjörsprogram inom marinteknik med inriktning mot systemteknik startar i höst och nyligen invigdes Nationellt undervattenstekniskt centrum, NUC.Oskar Frånberg

Oskar Frånberg sa att försvarsindustrins tystnadskultur är ett problem.

-Det tidigare telekom-klustret skapade 5000 nya arbetstillfällen i regionen, något som tillskrevs relationen mellan stora företag, Ericsson och dåvarande Vodafone, och högskolan. En öppenhetskultur och samverkan kring utbildningsfrågorna gav relevanta utbildningar.

Jenny Rydquist, strategisk samhällsplanerare Region Blekinge, såg samverkan som lösningen framåt. Hon beskrev Strukturbild Blekinge och talade om hur regionala utvecklingsfrågor lyfts för att stärka och utveckla Blekinges arbetsliv för hållbar utveckling och ett gott företags- och innovationsklimat med god kompetensförsörjning.Jenny Rydquist

Därefter var det dags för paneldiskussion på temat Ligger Blekinges framtid i Blekinges händer? Den inledande frågan fokuserade dock på spillover-effekter och varför flygplansteknologi verkar ha lättare att fångas upp i civil tillämpning än u-båtsdito.

Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket, sa att det bör gå att lära sig av vad som gjorts tidigare för att bättre planera för framtiden.

– I kluster och inkubatorer kan användandet av nya teknologier leda till nya tillämpningar.

Patrik Stensson menade att flyget är förhållandevis nytt i förhållande till den marina sektorn. Han spekulerade om det kan ha gett effekter i samarbetskultur, kontakter med försvarsledning osv. Anders Hederstierna såg JAS som ett paradigmskifte med mycket av ny teknologi och mjukvara som kunde ge överspillningseffekter. Pontus Braunerhjelm återkopplade till den tysthetskultur som finns inom delar av försvaret och menade att mjuka värden som normer och traditioner kan vara svåra att bryta. Gunnar Eliasson funderade om det kanske ändå finns spillovers under ytan.

En annan aspekt som lyftes var den regulatoriska situationen som är hindrande. Pontus Braunerhjelm menade att komplexa system ofta sköts bäst med enklare tumregler. Svårigheten att lägga prognoser för att fånga spillovers lyftes också. Istället föreslogs ett bygge av en experimentverkstad och behovet av att vara redo att ta risk. Utöver detta påpekades vikten av rörlighet, både utom och inom regionen. Slutligen konstaterades att mycket kan göras på regional nivå för att skapa ett starkt kluster, företrädelsevis i samverkan mellan akademi, näringsliv och region!