Entreprenörskap är av yttersta vikt vid ekonomisk återhämtning. I ljuset av den pågående coronakrisen är det bekymmersamt att det svenska entreprenörskapet fortfarande ligger lågt jämfört med andra liknande länder. Det finns även skäl att ifrågasätta hur robust det svenska entreprenörskapet är.

Den 23 april lanserades den nationella Global Entrepreneurship Monitor-rapporten på ett webbinarium som hölls av Entreprenörskapsforum. Medverkade gjorde Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH samt BTH, Tobias Porserud, vd AppJobs Institute och Hellen Wohlin Lidgard, entreprenör och investerare.

Webbinarium: Entreprenörskapet i Sverige 2020

Webbinarium: Entreprenörskapet i Sverige 2020.

Entreprenörskap är av yttersta vikt vid ekonomisk återhämtning. I ljuset av den pågående coronakrisen är det bekymmersamt att det svenska entreprenörskapet fortfarande ligger lågt jämfört med andra liknande länder. Det finns även skäl att ifrågasätta hur robust det svenska entreprenörskapet är.

Entreprenörskapsforum har sedan 2010 ansvarat för de årliga studierna inom ramen för världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor. Med tio år av svenska GEM-studier summeras det svenska entreprenörskapets utveckling, ambitioner samt lyfts policyförslag för att främja entreprenörskap. Vi följer även upp den framväxande gigekonomin.

Medverkande: Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH samt BTH, Tobias Porserud, vd AppJobs Institute, Hellen Wohlin Lidgard, entreprenör och investerare, Pernilla Norlin, vvd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum (moderator).

Publicerat av Entreprenörskapsforum Torsdag 23 april 2020

Årets GEM-rapport visar det svenska entreprenörskapets utveckling och ambitioner sedan 2000-talets början samt lyfter policyförslag för ett långsiktigt reformarbete för att främja entreprenörskap.

Entreprenörskapets vikt för den ekonomiska återhämtningen efter en kris är särskilt viktigt. Då är det extra bekymmersamt med svaga resultat vad gäller kvinnors entreprenörskap och svenska entreprenörers tillväxtambitioner, säger Pontus Braunerhjelm, redaktör för rapporten.

Rapporten visar att 10,6 procent av män­nen och 5,8 procent av kvinnorna i Sverige definierar sig som entreprenörer. Tillväxtambitionerna är låga och gasellerna relativt få redan innan krisen. Endast fyra länder har en lägre andel som säger sig planera för att anställa sex eller fler personer under de kommande fem åren. Vidare belyser rapporten även den kriskänsliga gig- och delningsekonomin. Den ökade från 8,4 procent under 2018 till 9,8 procent under 2019 och utgörs till stor del av yngre, låginkomsttagare och män.

I rapporten sammanfattas de viktigaste policyslutsatserna som har dragits under tio år av nationella GEM-rapporter. Det handlar bland annat om regleringar, skatter, kompetensförsörjning, entreprenörskapsutbildning samt möjligheter till en andra chans vid insolvensproblem. Dessa bör utgöra grunden för ett reformarbete som syftar till ett långsiktig ekonomiskt-politiskt ramverk för att främja entreprenörskap och innovation, säger Pontus Braunerhjelm.

Wohlin Lidgard noterade att det inte verkade som om Sverige aktivt arbetat för att Sverige ska ha en bredd av entreprenörer. Hon fann det också bekymmersamt att svenska entreprenörer uppvisade så låga tillväxtambitioner.

Regelverket gör det svårt att komma igång med entreprenörskap. Speciellt för de nyanlända som kanske behöver det mest.

Poserud lyfte giggekonomin som kan komma att gynnas av krisen på sikt.

Likt 2008 års finanskris ser Covid-19 pandemin ut att katalysera utvecklingen av gig-ekonomin och därmed aktualiseras också möjligheterna och utmaningarna som följer med ökad flexibilitet och sänkt trygghet på arbetsmarknaden. På längre sikt kommer efterfrågan på gig-jobb kommer att öka både bland arbetslösa och bland de som har arbete men som vill stärka sin privatekonomi med en sidoinkomst. I och med att affärsmodeller inom gig-ekonomin dessutom skalar snabbare än i den traditionella ekonomin, innebär det sannolikt att gig-ekonomin får en ytterligare skjuts framåt när återhämtningen börjar, sa Poserud.