Entreprenörskap – en genusfråga

Med anledning av den internationella kvinnodagen den 8 mars arrangerade Entreprenörskapsforum ett frukostseminarium i Örebro under rubriken Är entreprenörskap en genusfråga? Bakgrunden var att kvinnors entreprenörskap minskat såväl i Sverige som i Örebro län. I diskussionen lyftes behovet av att få fler nyanlända kvinnor att bli entreprenörer, fler ambassadörer för kvinnors företagande samt att jobba med attityder och inställning till att driva eget.

Enligt den senaste nationella rapporten från Global Entrepreneurship Monitor (GEM) föll kvinnors entreprenörskap drastiskt, från 6,2 procent till 3,8 procent. Från att ha legat i toppen har svenska kvinnors entreprenörskap haft en negativ utveckling och fallit till en bottennivå jämfört med övriga 72 länder i undersökningen.

Om vi ska leva upp till EU:s tillväxtstrategi de kommande tio åren – att medlemsländerna ska uppnå hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning – behöver vi främja kvinnors entreprenörskap och även ta tillvara på den resurs som den ökade invandringen kan utgöra.

Pernilla Norlin

Pernilla Norlin, vice vd Entreprenörskapsforum, modererade seminariet

Hur vi ska kunna integrera det stora antal nyanlända och asylsökande människor på den svenska arbetsmarknaden är en aktuell politisk och till viss del känslig fråga. Enligt Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, handlar det mycket om utbildning.

Johan Eklund

Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor JIBS 

– Risken att fastna i arbetslöshet har ett nära samband med utbildningsnivå, sa Johan Eklund.

En sätt att främja den ekonomiska integrationen är att förbättra möjligheterna och öka intresset för att starta företag. Vilket gör nedgången av kvinnligt entreprenörskap problematiskt.

– En orsak till nedgången kan vara att diskussionen om RUT-avdragen och vinster i välfärden skapat en viss osäkerhet i branscher där en stor andel kvinnor är verksamma, sa Johan Eklund.

Enligt siffror i GEM-undersökningen upplever både män och kvinnor i Sverige goda möjligheter att bedriva framgångsrikt företagande. Men män har en mycket högre grad upplevd förmåga vad gäller företagande än kvinnor.

Maria Larsson, landshövding Örebro län, berättade dystert att endast åtta procent av alla patent i Sverige söks av kvinnor.

– Vi klappar oss gärna på axeln och säger att vi är bra på jämställdhet. Men det finns utrymme för förbättringar.

Maria Larsson

Maria Larsson

– Det finns många dolda fördomar och frågan är om vi verkligen behandlar alla lika. Det är viktigt att bli medveten om sitt eget beteende. Därför är det bra med statistik som kan klargöra och medvetandegöra vissa beteenden, sa Maria Larsson.

Maria Larsson menade vidare att genomförandet av LOV (lagen om valfrihetssystem) och att marknaden för välfärdstjänster öppnats för privat drift skapat ökade möjligheter för kvinnor att driva företag.

– Vi såg under flera år en ökning av det kvinnliga entreprenörskapet.

Dessa reformer har förändrat synen på möjligheterna till företagande inom branscher där många kvinnor är verksamma.

– Vi behöver nya jobb och nya företag. Det finns möjligheter till entreprenörskap för nyanlända, vi behöver ambassadörer och förebilder för kvinnor med utländsk bakgrund som har lyckats, sa Maria Larsson.

Pialill Ring, verksamhetsansvarig för NyföretagarCentrum för Karlskoga och Degerfors, höll med om behovet av ambassadörer.

– Vi måste börja med entreprenörskap tidigt, att visa att det är kul att driva företag. Det kan dock ta längre tid i en bruksort att ändra attityder och inställning till kvinnors företagande, sa Pialill Ring.

Pialill Ring

Pialill Ring

Hon menade att entreprenörskap inte är en genusfråga utan en tillväxt- och en resursfråga. Även om det finns skillnader i inställning till företagande.

– Skillnaden mellan unga killar och tjejer jag möter är att killar ofta vill tjäna pengar och tjejer vill göra något betydelsefullt, sa hon.

Hon menade att det finns en resurs att ta tillvara på bland utrikesfödda.

–  Många har spännande idéer. Det gäller att fånga upp dem och hjälpa till med t ex språkbarriärer. Det blir en större effekt i och med att många som lyckas ofta anställer andra utrikesfödda, sa Pialill Ring.

Johan Davidsson, kontorschef Swedbank Örebro, menade att ett grundproblem är att allt för få kvinnor kommer till banken och vill starta företag.

– Om man ska generalisera vill killar ofta låna mer pengar och starta stort. Kvinnor är ofta mer insiktsfulla och vill inte ta för stora lån.

Johan Davidsson

Johan Davidsson

– Jag tycker dock inte att vi ska glorifiera företagandet för mycket. Det är ett slit att driva företag och stor konkurrens på marknaden. Alla kommer inte att lyckas, men vi ska ändå vara med och stötta de många och små, sa Johan Davidsson.

Petter Arneback, regional utvecklingsdirektör Region Örebro län, berättade att organisationens egen statistik över Örebroregionen också visade på en nedgång i det kvinnliga entreprenörskapet under 2014.

– Varför det är så kan diskuteras. Kanske det är en politisk fråga. Vi kan även se att överlevnadsgraden statistiskt sett är lägre för kvinnors företag i regionen.

– Örebro län är sämst i Sverige om vi ser till det antal som är företagare per 1000 kvinnor, sa han.

Petter Arneback och Pialill Ring

Petter Arneback och Pialill Ring

Andelen högutbildad arbetskraft har ökat kraftigt i Örebroregionen det senaste decenniet. Men det avspeglas sig inte i antalet startade företag i regionen.

– Det startas mycket företag av studenter från t ex Handelshögskolan i Stockholm. Men vi ser inte den effekten i Örebro. Trots att vi vet att 53 procent av våra studenter stannar kvar syns det inte i företagandet, sa Jens Schollin, rektor Örebro universitet.

Johan Eklund som skrivit en rapport om Örebroregionen höll med om bilden.

– Ökningen av högutbildade har inte gett den effekten i företagande. Varför den uteblivit kan jag dock inte svara på, sa Johan Eklund.

– Men lyckas regionen få fram ett eller två snabbväxande bolag påverkas direkt de ekonomiska förutsättningarna i regionen.

– Gemensamt för snabbväxande företag är att de nästan uteslutande startas av universitetsutbildade. Det finns en kvalitetsaspekt i det här entreprenörskapet, sa Johan Eklund.