Världsbankens Doing Business 2017: Sverige bra men långt ifrån bäst

Torsdagen den 19 januari Sverigelanserades Världsbankens Doing Business Report 2017 vid ett välbesökt seminarium samarrangerat av Entreprenörskapsforum och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Huvudtalare var Augusto Lopez-Claros, som leder arbetet med Doing Business på Världsbanken.

Ta del av webbutsändningen här

Doing Business är en global ranking av affärsklimatet i 190 länder. Indexet omfattar elva olika indikatorer på förutsättningar för att starta och driva företag. Fokus ligger på den formella sektorn, regler och lagar samt andra faktorer som påverkar små och mellanstora företags dagliga verksamhet. Årets resultat visar en förbättring i 137 av 190 länder och i världen totalt sätt har 248 reformer gjorts för att förenkla och förbättra företags förutsättningar. Mätningen är relativ vilket kan göra att ett land tappar mark trots genomförda reformer. För att bemöta detta kompletteras undersökningen av måttet distance to the frontier.

– Genom detta mått kan du jämföra ditt land med länderna i toppen och även om landet tappar i total ranking kan det förbättra avståndet till best practice, menade Lopez-Claros.

Augusto Lopez-Claros

Augusto Lopez-Claros berättade om årets innovationer i Doing Business; årets rapport lägger fokus på olika dimensioner av ojämlikhetet och för första gången inkluderas genusperspektiv i flera indikatorer. Faktum är att 43 länder har lagar och regler som försvårar för kvinnor som vill driva företag. För att korrigera för detta tappar länder poäng i rankingen om kvinnor diskrimineras. Dessutom innehåller årets rapport en bredare översyn av skatter och ett embryo till en tolfte indikator som handlar om statlig upphandling.

– Världen förändras och vår rapport med den. Vi ser hur dessa nya mätområden ger oss större relevans. Ett positivt tecken är att allt fler länder väljer att använda Doing Business som grund för sitt reformarbete, inte minst i Afrika, sa Lopez-Claros.

Avslutningsvis lyfte Lopez- Claros Europa och Centralasien, som visat på de absolut största framstegen. Detta förklarar Lopez-Claros med ett reformmomentum tack vare Europeiska Unionen. För medlemskap har potentiella EU-länder genomfört ekonomiska reformer med fokus på förutsättningar för handel och ekonomisk stabilitet. Även efter inträde i EU har reformarbetet fortsatt då nya EU-länder nu måste konkurrera med äldre.

– Trots krisen är EU fortsatt en väldigt effektiv motor i det ekonomiska reformarbetet.

Moderator Björn O Nilsson, vd IVA, följde upp Lopez-Claros presentation med en fråga om hur indexet finanseras.

– Först och främst är det Världsbanken själv som står för kostnaderna men vi skulle inte klara oss utan vårt nätverk av 12 000 kontakter runt om i världen som hjälper oss på frivillig basis med datainsamling och insikter om landsspecifika förutsättningar, sa Lopez-Claros.

 

Augusto Lopez-Claros, Björn O Nilsson, Johan Eklund, Leif Johansson, Lena Sellgren och Jennie Nilsson

I det efterföljande panelsamtalet pekade Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor JIBS och BTH, på hur användbart och viktigt detta index är. Dock måste vi i Sverige vara medvetna om risken i att jämföra oss med länder av så ojämn utvecklingsnivå. I total ranking ligger Sverige bra till (på nionde plats) men vi bör bara jämföra oss med de bästa.

– Sverige måste jämföra sig med de länder som ligger i topp, då ser vi att vi är tämligen mediokra.

Leif Johansson, ordförande AstraZeneca, Ericsson samt preses IVA, betonade hur Doing Business visar att EU-projektet, trots kriser, har varit enormt framgångsrikt vad gäller att stärka företagsklimatet och ekonomin överlag.

– EU förtjänar en stor eloge, vi har kommit en lång väg sedan andra världskriget.

Leif Johansson

Vi har stor nytta av index som detta i vårt arbete, menade Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden.  T ex används index för att kartlägga konkurrens, prioritera marknader och ge vägledning till Business Swedens kontor ute världen.

– Att se hur vi står oss i den internationella konkurrensen stärker det svenska självförtroendet.

Lena Sellgren

Även Leif Johansson pekade på den praktiska nyttan, index kan användas för att bestämma var investeringar bäst placeras. Dessutom lyfte han hur ekonomisk utveckling faktiskt förbättrar för alla.

– Det är inget nollsummespel, bättre företagsklimat och ökad konkurrens stärker hela världen.

Näringsutskottets ordförande Jennie Nilsson (S), framhöll att mätningar som Doing Business är väldigt värdefulla. Hon lyfte vikten av att Sverige fortsätter att förbättra svaga områden såsom finansiering, regelbörda och ramvillkor.

– Vi prioriterar reformer för att förbättra affärsklimatet, men gör vi det bra nog? Det är ett race mot toppen.

Jennie Nilsson

Augusto Lopez-Claros avrundade seminariet med tillägget att indexet för närvarande inte innefattar en arbetsmarknadsindikator, något de hoppas kunna återinföra.

– Om arbetsmarknadsindikatorn kommer tillbaka är det troligt att Sverige halkar ner i rankingen, där finns förbättringsutrymme.