Den regionala kulturens betydelse för entreprenörskap

Seminariet i Örebro tog sin utgångspunkt i  rapporten Det smittsamma entreprenörskapet – från bruksmentalitet till Gnosjöanda. Författaren Johan P Larsson, forskare Entreprenörskapsforum och lektor vid Jönköping International Business School, berättade varför det startas fler företag i områden med historiskt sett många entreprenörer och presenterade även åtgärder för att stärka den regionala konkurrenskraften.

Se webbutsändningen av seminariet på Bambuser

20april_JohanP

Johan P Larsson, forskningsledare Entreprenörskapsforum och lektor JIBS

Entreprenörskapsanda – en historisk kulturell envishet?

Inledningsvis berättade Johan P Larsson att de orter där en hög andel företag startades år 1987 fortfarande, 20 år senare, har en stark entreprenörskapsanda.

– Det finns en konsekvens över tid. Områden som startade många företag förr startar även många idag, sa Larsson.

– Det är lätt att få en fatalistisk syn på världen. Men i denna typ av studier är det mer intressant att hitta breda mönster snarare än kausala samband, sa Johan P Larsson.

Forskningen kan inte visa exakt varför det ser ut så men det går att se att det finns en faktor av personlig och social påverkan där personer med entreprenörer till grannar helt enkelt oftare blir entreprenörer själva.

– Närheten är en viktig faktor. Ju närmre vi är varandra desto större chans är det att vi ”smittar” av oss. Vilket ger att storstadsregioner har ett annat utvecklingsmönster än landsortsregioner, sa Johan P Larsson.

20april_IPPN

Ingela Pihl, Business Region Örebro och Pernilla Norlin, Entreprenörskapsforum

Goda generella förutsättningar för företagande

På liknande sätt har orter med mer negativa attityder till entreprenörskap också en lägre andel nystartade företag. Dessa orter är i större utsträckning även storföretagsberoende och är oftare historiska S+V-fästen, menade Larsson. Han påpekade att storföretag i sig inte är något problem men det gäller att få dem att sprida och dela med sig av sin kunskap till de lokala företagen.

Han visade på exemplen Linköping och Norrköping där den tidigare på 1900-talet lyckades väl med etablering av flygplansindustri och universitet medan Norrköping följde en annan väg och försökte bevara den tidigare industrin och på flera sätt haft en svagare ekonomisk utveckling.

– Datan i studierna antyder att kultur är en viktig fråga vad gäller utveckling av entreprenörskap inom olika regioner.

Det är inte lätt att förklara hur dessa kulturer uppstår. Johan P Larsson menade att goda förutsättningar finns när de gynnsamma institutionella förhållanden kombineras med någon form av entreprenöriell gnista.

Johan P Larsson tog avslutningsvis upp några områden där policyinsatser kan förbättra förutsättningarna för entreprenörskapet.

– Förbättrade ramvillkor på central politisk nivå. Hit hör arbetsgivaravgifter och bolagsskatt, men även statlig inkomstskatt.

– Skatter och serviceavgifter på lokal nivå, som t ex avgifter för serveringstillstånd.

– Lokal service och lokal implementering av nationella regler som exempelvis bygglovsregleringar.

– Infrastruktur och stadsplanering. Något som maximerar potentialen för produktiva möten.

Lokal kompetens och samverkan för konkurrenskraft

Thomas Hallmén, general manager Örebro, Atlas Copco Rock Drills AB, höll med om vikten av att ta tillvara på och behålla den lokala kompetensen i området.

– Den utveckling vi haft i Örebro bygger på att vi över tid haft tillgång till kompetent arbetskraft. Men även att Örebro fortsätter att vara en attraktiv plats att bo på med tillgång till bostäder, service och omsorg.

– Örebro universitet är väldigt viktigt för oss, men även företagen i regionen. Vi behöver dem för att få in kompetens och behålla vår konkurrenskraft, sa Thomas Hallmén.

20april_TH

Thomas Hallmén, Atlas Copco Rock Drills

Nya möjligheter för gamla traditioner

Anders Ceder, regionråd Örebro län (S) lyfte fram symbiosen mellan stora och små företag som viktig, framförallt på landsbygden.

– Men för att förse de mindre orterna med kvalificerad arbetskraft behövs goda transportmöjligheter, både för produkter och människor, sa Anders Ceder.

Han knöt även an till Johan P Larssons tidigare uttalande om kulturens betydelse.

– När mindre samhällen tappar arbetstillfällen kanske man ska titta på den kultur som finns där. Kanske går det att hitta nya möjligheter och marknader för gamla traditioner, sa Anders Ceder.

20april_ACKT

Anders Ceder, regionråd Örebro län (S) och Katarina Tolgfors, oppositionsråd Örebro län (M)

Attityder och kultur – viktiga såväl i Silicon Valley som i Örebro

Katarina Tolgfors, oppositionsråd Örebro län (M) höll med om att attityder och kultur spelar en viktig roll.

– Entreprenörskapsandan är viktig och vi politiker kan främja den. Klusterbildningar spelar en avgörande roll och för det krävs det ofta ett storföretag och ett universitet för att få tillgång till utbildat humankapital.

Hon berättade om flera av sina tidigare studieresor till USA och att hon inte upplevde det institutionella som avgörande.

– Reglerna för företag skiljde sig inte direkt från i Sverige. Det som utgjorde en betydande skillnad var kultur och attityd, sa Katarina Tolgfors.

Testa experimentella insatser med beredskap att dra dem tillbaka

Johan P Larsson avslutade med en brasklapp angående försök att via politiska insatser skapa förutsättningar för klusterbildningar.

– Om man ska satsa på experimentella insatser för att skapa kluster måste man se till att det faktiskt går att rulla tillbaka om det inte visar sig fungera. Annars finns risk att man låser in sig i fel hjulspår.