Entreprenörskapsveckans Sverigeturné 2009

11-14 maj genomfördes Entreprenörskapsveckan för tolfte gången. Under den veckolånga seminarieturnén, arrangerad av FSF och Tillväxtverket,  togs det upp viktiga och aktuella frågeställningar med bärighet på entreprenörskap och företagande. Bland andra medverkade den amerikanske professorn Scott Shane, året mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research. Veckan avslutades med den officiella prisceremonin i Rosenbad, Stockholm.

Umeå – Umeå universitet 12 maj

Att Entreprenörskapsveckans gör ett stopp i Umeå är vid det här laget en tradition. Likt tidigare år var seminariet välbesökt och den stora hörsalen i Lindellhallen på Umeå universitet var nära nog full.

Professor Scott Shane, årets mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research inledde seminariet och lade fokus på det akademiska, universitetsnära entreprenörskapet, dvs. de företag som växer fram till följd av den kunskap och kompetens som universitetsmiljöerna genererar.

– Universitetens forskning är, även om den ofta kan tyckas distanserad från vardagliga ekonomiska behov, en nyckel för ekonomisk tillväxt, menar Shane. Därför behöver vi en politik som är fördelaktig för kunskapsöverföring och kommersialisering av idéer.

Globalisering, entreprenörskap och tillväxt stod i fokus när Pontus Braunerhjelm, VD, FSF och Globaliseringsrådets huvudsekreterare, betonade de små och medelstora företagens betydelse för tillväxt, kommersialisering av ny kunskap och sysselsättningen. När även storföretagen blir allt mer frikopplade från sina traditionella hemmamarknader ökar betydelsen av nystartade, små och växande företag.

Globaliseringen innebär att ekonomiska förändringar sprider sig snabbt, vilket ställer krav på flexibilitet och beslutsmässighet. Hur den ekonomiska politiken utformas i kristider blir viktig även för de små och medelstora företagen. 

Nils Stadling från Microsoft berättade om företagets arbete för att bevara tradition och andan av entreprenörskap i företaget.

– När vi kommer ur krisen kommer vi att behöva ett mjukvarudrivet industrilandskap. Därför satsar Microsoft på ett entreprenörsprogram för studenter och forskare.

Torbjörn Halvardsson, regionchef för Företagarna i Västerbottens län, hittade trots krisen och lågkonjunkturen flera ljuspunkter i mörkret. Bland företag med mellan en och 49 anställda är motståndskraften mot nedgången bättre än bland företagen i stort. Det gäller särskilt tjänstesektorn. Men sysselsättningen sjunker och vändningen i konjunkturen för småföretagen kommer inte förrän 2010, förutspådde Torbjörn Halvardsson med hjälp av Företagarnas Småföretagsbarometer.

– Ett problem som är särskilt tydligt i vårt län är generationsskiftet. Många 40-talister planerar att lämna sitt företag snart och frågan är om tillräckligt många yngre är beredda att ta över, sa Torbjörn Halvardsson.

Åhörarna fick också träffa några livs levande företagare från länet, Andreas Sundgren, Toon Track, och Mikael Östberg, Ledarskapscentrum . ToonTracks affärsidé är att tillhandahålla slagverksljud digitalt. De bygger upp ett ”trumbibliotek” som kan laddas ned och användas vid t ex skivinspelningar i studio.

Mikael Östberg förklarade sin affärsidé med misstaget man gör i många organisationer: att göra den bäste specialisten till chef.

– Det finns en himla massa dåliga chefer som behöver utbildning och coachning, konstaterade han. Man gör den bäste läraren till rektor och den bäste polisen till chef.

Oscar Stålnacke och Lina Sjöström inspirerade också studenterna i publiken genom att beskriva sitt engagemang i SIFE som driver projekt inom socialt entreprenörskap.

– Syftet är att göra steget kortare från att vara student till ett eget företag. ”Skolan är för teoretisk, vi vill också pröva våra idéer i verkligheten!”, förklarade Oscar Stålnacke.

 

Göteborg – Handelshögskolan 13 maj

Professor Scott Shane, årets mottagare av Global Award for Entrepreneurship Research, inledde seminariet även i Göteborg och lade åter fokus på det akademiska, universitetsnära entreprenörskapet. Han berättade att akademiskt entreprenörskap är ett hett ämne. Däremot hävdade han att vi missar betydligt mer än vad vi kan fånga upp. Så mycket som två tredjedelar av det universitetsnära entreprenörskapet förloras.. Detta innebär att vi underskattar den genomslagskraft dessa entreprenörer har, sa Scott Shane.

Universiteten kan själva arbeta med att bli effektivare när det gäller hur de fördelar sina forskningsresurser. Det är även viktigt för svenska universitet att inte stirra sig blinda på sina amerikanska kollegor, då de har vitt skilda förutsättningar vad gäller regelverk för vem som äger idéer och rättigheter till innovationer.

Diskussionen på Handelshögskolan i Göteborg bekräftade detta. Publiken var engagerad, frågvis och ventilerade starka övertygelser om vad som fungerar i den svenska miljön. Några av dem som gjorde inlägg var Ulf Petrusson, Institutet för Innovation och Entreprenörskap vid Handelshögskolan, Klementina Österberg, GU Holding och Jonas Berggren, VD, Encubator.

De betonade samarbete och samverkan som receptet för bättre utveckling av regionens näringsliv.

– Vi behöver professionalisering, globalisering och moralisering, sa Ulf Petrusson.

Företagaren Haklime Hassan, VD, Homec AB, menade att kommunen inte alls gör det den kan.

– Jag säger bara offentlig upphandling! Där finns mycket att förbättra. Göteborgs stad anstränger sig inte för att fler mindre företag ska kunna få uppdrag, betonade han.

Den andra företagaren i panelen, Patrik Thelandersson, VD, Elicit AB, efterlyste ledarskap och kommunikation.

– Ingen pekar med hela handen och talar om i vilken riktning regionen bör utvecklas. Det leder till oro och brist på tillväxt.

– Därför är det dags att gå från ord till handling, menade Johan Trouvé, VD, Västsvenska industri- och Handelskammaren.

Förmiddagen avslutades med att Nils Stadling från Microsoft presenterade 2009 års vinnare av Imagine Cup. Vinnarna Touchtech är ett Göteborgsbaserat studentföretag som utformar touchlösningar för helt nya sätt att kommunicera. Produkten kan liknas vid en interaktiv whiteboard. Den gör det möjligt att skriva, hantera bilder, video och annat direkt med fingrarna på skärmen. Användarens fingrar fungerar som navigationsinstrument över olika typer av skärmar och användningsområdena är många. Touchtech får nu representera Sverige i världsfinalen i Kairo senare i år. 

 

Örebro – Örebro universitet 14 maj

Professor Scott Shane inledde även seminariet på Örebro universitet, men talade här med inriktning mot policyfrågor. Han hävdade att den dominerande bilden av entreprenören som den absolut viktigaste aktören i den moderna ekonomin har fått beslutsfattare att anamma idén att vad vi än kan göra för att får fler entreprenörer, det ska vi göra. Ju fler entreprenörer desto mer kommer ekonomin att växa och fler jobb skapas.

– Detta har lett till policyidéer om att entreprenören kommer lösa alla våra problem utan att egentligen fundera på om dessa start-ups verkligen gör det.

Enligt Shane är entreprenörskap inget kvantitativt problem vilket policyskapare tror. Det handlar inte om mängden företag utan vilken typ av företag – om kvalitet. Men det är inget lätt jobb att skilja de ”bra” företagen ur mängden.

– Men om vi inte kan sålla ut vinnarna kan vi i alla fall lära oss att undvika de uppenbara förlorarna, sa Shane och tillade ett råd: att inte ge stöd till alla företag utan fokusera på de som har en realistisk chans att lyckas. Beslutsfattare borde tänka mer som riskkapitalister. Med en uppskattning av humankapital, erfarenhet, affärsplan osv. kan man skapa sig en god uppfattning om företagen.

Därefter tog Per Frankelius, docent vid Örebro universitet och styrelseledamot i FSF, vid. Enligt honom ska en innovation vara principiellt ny och ha betydelse. Den måste också vinna insteg i samhället och vara etablerad. Är den inte inarbetad är det ingen innovation.

Enligt Frankelius bör man inte blanda ihop innovation och entreprenörskap. Innovation kräver ett mått av originalitet, det gör inte entreprenörskap.

– Rädslan för att ge sig på innovationer är stor och det är med rätta. Ett som är säkert är i alla fall att det blir bråk när man håller på med innovationer, säger Frankelius.

Det är även viktigt att skilja innovation och entreprenörskap åt när det kommer till utformning av policy.

– För att stimulera innovation måste man veta vad man ska göra och måtten är olika mellan innovation och entreprenörskap.

Per Frankelius definierade även ett antal kompetensbehov för arbete med innovationer:

– Att analysera omvärlden och identifiera var behoven finns.

– Hitta kompetenta människor, men vara medveten om att kompetenta personer inte alltid är de högpresterande.

– Att behålla fokus och få rätt saker gjorda i rätt tid.

– Identifiera vilken kompetens man har och vilken kompetens man behöver inskaffa.

– Behovet av gränsöverskridande ledarskap.

Jan Holgersson från Företagarna presenterade sedan resultat ur Småföretagsbarometern, en undersökning som bygger på förväntad orderingång, omsättning och sysselsättning hos småföretag med 1-49 anställda. Även om de senaste siffrorna visar på negativa siffror i Örebro län finns det optimism bland småföretagen, menade Jan Holgersson.

– Orderingången förväntas gå upp och många ser möjligheten att expandera och tjänsteföretagen i länet har fortfarande tillväxt, sa han.

Men länet ligger ändå långt ner i barometern, vilket till stor del beror på den industriella krisen, menar Jan Holgersson.

– Industrins fall drar ner siffrorna när krisen i de stora företagen rinner ner på underleverantörerna.

Dagen avslutades med en paneldiskussion med Thord Andersson, enhetschef, Regionförbundet, Erik Eskils, VD, Inkubera, Fredrik Öjdemark, VD, TS Hemservice och Anneli Sirsjö, Svenskt Näringsliv. 

Thord Andersson menade att länet behöver nå upp i en större kritisk volym med fler och större företag:

– Om vi bodde 50 000 fler i Örebro skulle vi ha fler företag. Att vara små är inte gulligt. Det är dumt. Vi måste våga vilja växa.

Anneli Sirsjö uttryckte en viss tveksamhet mot att bygga upp en mängd stödsystem för företag. Däremot ansåg hon att länet behöver fler företag.

–Vi behöver bredd för att få topp och dessutom en attitydförändring gentemot företagande.

Erik Eskils från Inkubera sa att avknoppningen från befintlig industri är viktig men att det saknas kapital till företag i de tidiga faserna. Därför efterfrågade han ett finansieringssystem för sådd-företagen.

Avslutningsvis hävdade Fredrik Öjdemark, som driver ett företag som från början är en avknoppning från kommunen, att kommunerna behöver privatisera mera för att öka arbetsglädjen hos de anställda. 

 

Stockholm – Rosenbad 14 maj

Entreprenörskapsveckan avslutades i Stockholm där eftermiddagen inleddes med utdelningen av Global Award for Entrepreneurship Research. Årets pristagare Scott A. Shane fick förutom 100 000 euro motta en staty av Carl Milles, Guds Hand, av Rune Andersson, Mellby Gård och Anneli Sjögren, Tillväxtverket.

Det var första gången Global Award for Entrepreneurship Research (tidigare FSF-NUTEK Award) delades ut. Bakom priset står Forum för småföretagsforskning, Institutet för Näringslivsforskning och Tillväxtverket. Genom en generös donation från entreprenören Rune Andersson, Mellby Gård, har prissumman i år utökats till 100 000 euro.

I sin prisföreläsning repeterade Scott Shane Det budskap han levererat i Örebro på förmiddagen.

Christian Weinberger som arbetat med entreprenörskapspolicy för EU-lommissionen i sju år kommenterade därefter Scott Shanes påståenden att för mycket stöd går till företag utan tillväxtpotential:

– Visst ges stöd till företag för att skapa jobb, men det innebär inte att vi ignorerar tilväxtföretagen.

Enligt Weinberger försvinner hälften av alla nya företag inom EU efter fem år. Men förlusten i arbetstillfällen vägs i stort upp av jobbskapandet i de företag som finns kvar.

Weinberger menar att det är av största vikt att stimulera en miljö där fler vill starta företag. Hän hänvisade till att det finns 23 miljoner företag i EU. Om bara tio procent av dessa anställer en person så har en enorm mängd arbetstillfällen skapat. Enligt statistiken skapas också 85 procent av alla nya jobb i EU i små och medelstora företag.

En viktig åtgärd för att få framtida entreprenörer är, enligt Weinberger, att tidigt fostra unga i ett entreprenöriellt medvetande.

– Många kan tänka sig att starta företag men få realiserar sin idé.

En av orsakerna, tror Weinberger, är de konsekvenser ett misslyckande kan få beroende på lagar och attityder:

– Det kan drabba människor för resten av livet både ekonomiskt och socialt, sa Weinberger.

Avslutningsvis talade Cecilia Hermansson, chefekonom, Swedbank och Lars Jagrén, chefekonom, Företagarna, om deras syn på det rådande ekonomiska läget i Sverige.

– Där vi står nu finns två krafter, skuldsanering och stimulering, sa Cecilia Hermansson.

Hon menade att det finns en viss framtidstro på de finansiella marknaderna och att en del av den likviditet som kommit ut via centralbankerna börjar ge viss effekt.

– Men risken för bakslag finns. De gröna skotten finns i psykologin men än så länge ser jag dem inte riktigt i den reella ekonomin.

Utifrån Småföretagsbarometern kunde även Lars Jagrén se en viss framtidstro.

– Småföretagen är optimistiska och tror på en ljusning, även om vi just nu har en negativ sysselsättningstillväxt i småföretagen.

Han påpekade även på att småföretagen har en tendens att var lite för optimistiska och hävdade att trots deras tro på expansionsmöjligheter så är läget svårt.

– Kredit och likviditetsmässigt är det ett väldigt trängt läge. Uteblivna betalningar från kunder är den största anledningen. Vad som däremot är positivt är att många småföretag väljer att satsa på offensiva åtgärder för att möta krisen.