Exceptionella Sverigeresultat i årets GEM-undersökning

Tisdagen den 10 juni presenterade Entreprenörskapsforum de svenska resultaten av Global Entrepreneurship Monitor 2014 – världens största entreprenörskapsundersökning med 70 medverkande länder som täcker 75 procent av världens befolkning samt 90 procent av global BNP. Årets rapport som lyfter välbefinnande och entreprenörskap som specialtema visar på en exceptionell uppgång av företagande i landet samt att svenska entreprenörer upplever en hög grad av välbefinnande i jämförelse med andra jämförbara länder.

Panel

Entreprenörer är lyckligare

Maria Adenfelt, forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent Uppsala universitet, inledde frukostseminariet med att presentera rapportens tre syften; att mäta skillnader i entreprenöriella attityder, aktiviteter och ambitioner, att identifiera faktorer som avgör egenskaper och nivå på den entreprenöriella aktiviteten samt att identifiera policy-slutsatser för att främja entreprenörskap i ekonomin. I mätningen av aktivitet, ambitioner (t ex internationaliseringsgrad och sysselsättning) och attityder (t ex förmåga att starta och driva företag och rädsla för att misslyckas) visar det sig att Sverige ligger på ett EU-genomsnitt. Vad gäller årets tema välbefinnande påvisas ett tydligt mönster av att svenska entreprenörer mår bra.

–        Kvinnliga entreprenörer har en högre grad av välbefinnande än manliga dito och balansen mellan arbete och fritid är högre hos entreprenörer än icke-entreprenörer.

Per Thulin och Maria AdenfeltFå entreprenörer säkrar sysselsättningen

Per Thulin, ekon dr och forskare Entreprenörskapsforum och KTH, presenterade statistik från undersökningen som utgår från ett TEA-index (total entreprenöriell aktivitet) och innovationsdrivna länder som Sverige är jämförelsebara med: bl a USA, Finland, Norge, Belgien, Irland, Nederländerna, Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland. Vad gäller tillväxtskapande hamnar Sverige på plats 16 av 20, endast sex procent förväntas anställa 20 eller fler personer inom fem år. Enligt Per Thulin hindras företagen bl a eftersom de inte hittar den kompetens som behövs.

–        Matchningsproblematiken är också förknippad med tillgång på bostäder och en fungerande infrastruktur. Dessutom underlättar rörlighet på arbetsmarknaden matchning även för innovation, sa Per Thulin.

Entreprenörskap i skolan och finansieringsmöjligheter lågrankade av experter

Carin HolmquistCarin Holmquist, professor Handelshögskolan i Stockholm, presenterade en delundersökning där 36 nationella experter gett sin syn på entreprenörskapets villkor. Enligt dessa finns det stora likheter mellan Sverige och andra innovationsdrivna länder. Att de olika länderna har olika typer av ramvillkor för företagare har ingen större betydelse.

–        Vi agerar inte på fakta utan på vad vi tror.

De ramvillkor som enligt undersökningen hamnar högt i rankingen är fysisk infrastruktur, möjlighet att starta företag samt stöd till kvinnors företagande, sa Carin Holmquist. Det som hamnar lågt är utbildning inom entreprenörskap i grundskolan, finansieringsmöjligheter samt kulturella och sociala normer.

Exceptionell uppgång av företagandet

Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH, avslutade presentationen av GEM 2014 med att konstatera att det är en exceptionell uppgång av företagande i Sverige, en fördubbling sedan 2007, från 4,2 till 8,3 procent. Störst ökning är det i de allra tidigaste företagsfaserna. Finansiering genom friends, food and family ökar mer i Sverige är i något annat land, sa Pontus Braunerhjelm som även kunde konstatera att svenskarna ser bättre möjligheter att identifiera affärsmöjligheter än sina motsvarigheter i andra jämförbara länder.

–        Att vara företagare idag ger en klart mer positiv karriärsbild än på 60- och 70-talet.

Pontus BraunerhjelmFörbättringsområden såg Pontus Braunerhjelm bl a på kompetensförsörjningens område. Ekonomisk-politiska åtgärder behövs för att underlätta för företagsstart, bättre matchning på arbetsmarknaden, stärkta kontaktytor till universitet och högskolor, bättre incitamentsstruktur samt internationaliseringsstöd. Pontus Braunerhjelm menade också att det är viktig att ta tillvara på entreprenörskapsreserven, dvs de som kan tänka sig att starta företag och som inte är rädda för att misslyckas.

–        Någon av dessa kan bli ett riktigt tillväxtskott.

Valfrihetsreformer, avmonopolisering och RUT bidragande till ökat entreprenörskap

Därefter var det dags för tre kommentatorer att ge sina synpunkter på årets GEM-rapport. Näringsminister Annie Lööf var först ut och betonade att rapporten utgör ett viktigt underlag för regeringens arbete.

–        Det är roligt att höra att entreprenörskapet fördubblats, särskilt det kvinnliga entreprenörskapet, under alliansregeringen.

Annie LööfAnnie Lööf såg lyftet som ett resultat av att förutsättningarna för företagande systematiskt stärkts samtidigt som kostnaderna och regelkrånglet minskat. Insatser för individens entreprenöriella ådra bör också ha skapats genom regeringens strategi för entreprenörskap i skolan, trodde Lööf. Hon kompletterade bilden med de valfrihetsreformer som genomförts på områdena vård, skola och omsorg liksom avmonopoliseringen av apotek, bilprovning och tågtrafik som öppnat upp för företagande.

–        RUT-reformen har skapat 17 000 nya företag sedan 2007.

Näringsministern såg dock ett fortsatt behov att stärka entreprenörskapet och uppmuntra fler företagare att anställa genom att vilja utveckla sin produkt eller tjänst och kanske söka sig till nya marknader. Eftersom GEM-studien pekar på att företagen är blygsamma på innovationsonrådet tryckte Annie Lööf på behovet att fortsatt stärka innovationsklimatet (investerar- och FoU-avdrag på plats) bl a med fler innovationsupphandlingar. Hon såg även vikten av ett vidare internationaliseringsarbete för att stärka Sveriges konkurrenskraft och föreslog stöd och kunskap och att riva handelshinder.

Att fler prövar leder till fler chanser att lyckas

Mikael Damberg, Socialdemokraternas gruppledare i Riksdagen, tyckte att GEM-rapportens benchmarking-karaktär gav förståelse till varför olika länder lyckats och pekade på områden där Sverige har utvecklingspotential.

–        Att Sverige sticker ut är spännande att berätta. Det kan få följdeffekter på normbildningen, att fler prövar leder till fler chanser att lyckas. Jämför t ex med det svenska musikundret.

Att företagarna inte har ambitioner att växa bör lyftas mer i debatten, tyckte Mikael Damberg. Vi måste få fler att vilja växa, vi har för få mellanstora bolag i Sverige, fortsatte han och tillade att (S) inriktar sin politik på att få företag att växa och nå nya marknader.

–        Svensk politisk debatt handlar bara om statligt riskkapital, medan den stora frågan gäller annat kapital. Därför satsar vi på en nyföretagargaranti där staten är med och delar risk.

Mikael DambergMikael Damberg lyfte även förslag om patentskydd för fler innovativa företag, en inkubatorskatapult med israelisk förlaga för att få utväxling på snabbväxande innovativa bolag samt ett borttagande av även den andra sjuklöneveckan så att fler ska vilja anställa. För en ökad export såg han regionala exportcentra med en dörr in-funktion. Mikael Damberg intygade att hans statsministerkandidat sätter frågorna högst på dagordningen, att alla departement ska jobba med detta samt att (S) vill starta ett innovationsråd.

De som vill ha balans i livet bygger inte världsföretag

Stefan Krook, vd Kivra och styrelseordförande Good Cause och GodEl, presenterade sig själv som en av aporna som studeras och tyckte att det var härligt att höra att politiker från båda sidor vill jobba för entreprenörerna. Han nämnde att vi bör akta oss för att dra överdrivet vida slutsatser från Sveriges resultat i förhållande till andra länder.

–        Är det bra att det nödvändighetsrelaterade entreprenörskapet, för att få mat på bordet, dubblerats i Sverige de senaste två åren? Det är det möjlighetsorienterade entreprenörskapet, med fler företag som iZettle och Spotify, vi vill ha.

Stefan KrookAtt internationalisera sitt företag på 3,5 år trodde Stefan Krook var optimistiskt. HM och IKEA var inte heller på den internationella arenan efter 3,5 år, det gäller att först etablera sig i Sverige, sa han.

–        Det som slår mest rätt i undersökningen är tillväxtambitionerna. För företag som vill växa mycket blir det snabbt trångt i Sverige.

De mest optimistiska bolagen, som vill bygga landet, utgör endast en promille av alla företag. Detta är för lågt. Det är inte de företagare som i GEM-undersökningen säger sig vilja ha balans i livet som bygger världsföretag, fortsatte Stefan Krook, och efterfrågade avslutningsvis en särskild studie av just denna grupp företagare.

I en uppföljande diskussion kunde konstateras att det inte var så oerhört stora skillnader mellan alliansens och oppositionens förslag till att främja företagande. Stefan Krook – entreprenör i landet lagom – bytte ut de tre F:en i friends, fools and family till fokusera för fan – det är det som växande företag drivs av!