Så får vi fler gaseller i flocken

Modernisering, samordning och starkare närvaro på tillväxtmarknader av det svenska internationaliseringsfrämjandet är avgörande för att hjälpa tillväxtföretag och företag med hög tillväxtpotential ut på nya marknader. Detta diskuteras vid lanseringen av Level Up – Internationaliseringsfrämjande av företag med hög tillväxtpotential den 23 juni 2015.

Dagens moderator Pernilla Norlin, kommunikationschef och vice vd Entreprenörskapsforum, introducerade Maria Adenfelt, seniorkonsult Governo och en av författarna till rapporten. På uppdrag av Almi blev vi ombedda att kartlägga vilka internationaliseringssatsningar och program med särskilt fokus på tillväxtföretag och företag med hög tillväxtpotential som vi har i Sverige och jämföra dessa med andra nordiska länders insatser och program, inledde Maria Adenfelt.

Pernilla NorlinPernilla Norlin

Internationaliseringsmönstren ser något annorlunda ut idag än tidigare, enligt Maria Adenfelt. Traditionellt sker det via en långsam och stegvis process och ofta till närliggande länder men idag har vi så kallade born global-företag, dvs företag som är global ända från start. Internet har gjort att den fysiska distansen inte längre är ett centralt problem. Problemet är att våra internationaliseringsinsatser är kvar i den gamla modellen, systemet har inte hängt med, berättade Maria Adenfelt.

I Norge tillämpar man en ”one stop shop”-lösning. Alla stöd och insatser finns genom samma aktör vilket skapar positiva samordningseffekter för företagen. I Danmark finns det en aktör som riktar sig mot tillväxtföretag och som arbetar parallellt med ett exportråd. Dessutom har Danmark sju innovationscentra runt om i världen. Finlands lösning liknar Norges med deras Team Finland som samlar rådgivning och kunskap. Alla dessa tre länder har kontor i Silicon Valley, vilket Sverige saknar. Sverige finns dock representerat i Nordic Innovation House i Silicon Valley, vilket Maria Adenfelt upplevde som positivt men inte tillräckligt.

Maria AdenfeltMaria Adenfelt

– Sverige har få insatser riktade till tillväxtföretag eller företag med hög tillväxtpotential jämfört med övriga nordiska länders smörgåsbord, menade Maria Adenfelt.

För att bygga upp ett företags internationaliseringsförmåga krävs förståelse för vilka kompetenser som behövs, vilka marknader som skulle passa och timing för inträde. Företag idag vet inte vilka stöd och aktörer som finns och kan hjälpa till med detta menade Maria Adenfelt.

– Vi måste göra det enklare för företagen. Jag tilltalas av ”one stop shop”-modellen.

På en studieresa till Silicon Valley mötte Anna Hallberg, vice vd på Almi, idel frågor om var Sverige fanns representerat någonstans. Vi borde vara förebilder för våra nordiska grannar, inte tvärt om, betonade hon. Inte heller i Sverige finns några strukturerade program för tillväxtföretag eller företag med hög tillväxtpotential.  Anna Hallberg upplever de metoder som används idag som omoderna och tillväxthämmande. Därför har vi ansträngt oss för att ta reda på vad företagen verkligen behöver när de internationaliserar, berättade hon.

– Riskvillig finansiering och rådgivning hos samma aktör. Det är vad företagen vill ha och behöver. Dessutom behövs en samordnande representation ute på marknaden.

Anna HallbergAnna Hallberg

Anna Hallberg tror att en vinnande modell vore att jobba med t ex mentorer med branscherfarenhet och rådgivning lokalt för att hjälpa företagen ut i världen där Business Sweden tar vid.

– Sverige skulle gynnas av en ”one stop shop” eller ”Team Sweden”. Sverige borde vara den lysande stjärnan, bättre än övriga norden.

Anna Hallberg efterlyste tydligare uppdrag till de svenska aktörerna, bättre samordning och fokus på internationalisering.

– Almi kan fungera som dörren in för företagen. Vi har bäst spridning i landet på verksamheten, låt oss ta en paraplyroll för internationaliseringsinsatserna.

Handelskammaren Mälardalens vd Christina Hedberg, välkomnade rapporten och att internationaliseringsfrågan blir belyst. Det finns all anledning att lära av andra, vi behöver inte uppfinna hjulet själva, underströk hon. Hon lyfte den finska modellen som ett intressant alternativ och pekade även på att internationaliseringscheckar har fungerat väl. Dessutom betonade hon vikten av samverkan.

Christina HedbergChristina Hedberg

– Vi måste knyta samman det privata och det offentliga och skapa nätverk.

Christina Hedberg önskade även att exportstrategin gör det tydligare och enklare för företag.

– Den regionala röran jobbar vi med. Det behövs städas uppifrån.

Jessica Stark, vd SUP46, ett medlemsbaserat kluster av born global-företag, betonade vikten av just ett starkt kluster.

– Vi har klustrat på hemmaplan och tar världen till Sverige hela tiden.

Jessica Stark menade att existerande system inte funkar för deras medlemmar utan istället har de byggt nätverk med andra kluster runt om i världen.

Jessica StarkJessica Stark

– De stöd som finns tar för lång tid och systemet är för rörigt. Start ups vill ut nu!

Även Jessica Stark lyfte att det finns en frustration över att Sverige är osynligt i t ex Silicon Valley och förordade ett starkt nordiskt samarbete. Hon menade även att entreprenörer inte har förtroende för det statliga främjandet.  Ett starkare varumärke och bättre kompetens behövs för att företagen ska vilja gå den vägen.

Socialdemokraternas talesperson i exportfrågor Anna Wallén, pekade på att ökad export är en av Näringsdepartementets viktigaste frågor. Sverige är ett litet exportberoende land som främst exporterar till grannländer. Men, världen växer på andra ställen än i Europa. Anna Wallén berättade att regeringens exportstrategi kommer att presenteras i början på hösten och tas upp i riksdagen i september.

Anna WallénAnna Wallén

Bl a lyfte hon vikten av att ha både statliga och privata initiativ där de statliga behöver vara mer flexibla och anpassade efter enskilda företags behov, att små start ups kan ta rygg på större företag för att komma ut i världen och att det är väl värt att titta på bra exempel från norden.

– Vi måste minska stelbentheten, se potential och jobba snabbare. Stegvis internationalisering duger inte längre, företag vill ju till Kina imorgon.

Lite mer konkret berättade Anna Wallén att Business Sweden kommer att få extra resurser för verksamhet på tillväxtmarknader och en tung roll i allmänhet. Det är många pusselbitar som krävs för att  bollen ska rulla avslutade hon.

Panel

Följ oss på: