Framtidens bolagsbeskattning – med lite filande är Företagsskattekommittén rätt ute

Den första juli 2014 höll Entreprenörskapsforum i samarbete med PWC ett välbesökt seminarium i Almedalen där Företagsskattekommitténs radikala förslag till ändrad bolagsbeskattning diskuterades. Samtidigt presenterade Entreprenörskapsforum sin egen ”skuggutredning” om företagsbeskattningen som dels kommenterar Företagsskatte-kommitténs förslag och dels kommer med kompletterande förslag som ligger utanför kommitténs direktiv. Seminariet modererades av Entreprenörskapsforums VD Pontus Braunerhjelm.

RAEn av de som suttit med i Företagsskattekommittén och tagit fram det aktuella förslaget är Rune Andersson, styrelseordförande Mellby Gård. Han inledde seminariet med att diskutera vikten av att eget och lånat kapital behandlas likvärdigt av skattesystemet. Han menade att detta särskilt gäller nya entreprenörer som ofta inte får låna på banken och att kommitténs förslag därför gynnar entreprenörerna i deras konkurrens med storkoncernerna. Han påpekade också att nästan inga andra länder har fria ränteavdrag:

 -Vi har i Sverige gjort räntorna till en ventil som kan användas för att flytta vinster utomlands. Den möjligheten stoppas med vårt förslag.

Avslutningsvis påpekade han att han är mot den del av kommitténs förslag som går ut på att halvera de befintliga förlustavdragen och att han istället föreslår en egen finansieringslösning.

Braunerhjelm NorrmanErik Norrman, skatteforskare vid Lunds Universitet, presenterade sedan den skuggutredning som Entreprenörskapsforum tagit fram. Han konstaterade att förslaget på många sätt är positivt i och med att det skapar neutralitet i skattesystemet och gör att ”räntesnurrorna” försvinner. Han trodde dock att konkurrensfördelen från sänkt bolagsskatt kommer att försvinna på sikt på grund av ökande skattekonkurrens. Samtidigt ser han och skuggutredningen också problem:

 -Det förslagna systemet är oprövat och kommer bara att finnas i Sverige. Det kan också finnas juridiska problem och särskilt för entreprenörer en skärpt kontrollproblematik och ökade spänningar i 3:12-systemet.

Erik Norrman ansåg också att den förslagna halveringen av befintliga underskottsavdrag troligtvis är mycket negativ. Skuggutredningen föreslår generösare övergångsregler och en rad skatte- och regelförändringar som dämpar eventuella övergångsproblem (läs hela rapporten här).

Annika FritschAnnika Fritsch, skatteexpert på Företagarna och även expert i kommittén, konstaterade att förslaget är bra men ”inte nyckelfärdigt” och att det finns förenklingsmöjligheter. Även hon var positiv till att införa ökade övergångsmöjligheter, men var skeptisk till valfrihet i övergångsreglerna. Hon konstaterade även att reformen inte ökar tillgången till finansiering och att en halvering av förlustavdragen är oacceptabel. Slutligen nämnde Annika Fritsch ytterligare önskemål:

– Jag vill se ett samordnat grepp över småföretagens situation med en arbetsgivaravgiftssänkning och sjuklönereform som viktiga element.

Hans Peter LarssonHans Peter Larsson, skattejurist och partner på PWC samt styrelseledamot i Entreprenörskapsforum, gav bakgrunden till varför han ansåg att det var viktigt att dra igång en skuggutredning till Företagsskattekommittén: Baserat på direktiven till kommittén såg han en fara för att viktiga frågor som t ex ägarbeskattningen skulle hamna i skymundan. Baserat på sin medverkan i skuggutredningen noterade han att förslaget från kommittén dock kan bli väldigt bra med ”lite filande”, men att frågor som interaktionen mellan ägarskatter och bolagsskatter nu måste tas upp av andra utredningar.

Leif Jakobsson, vice ordförande i Skatteutskottet (S), noterade att det är viktigt att ”inte snöa in på finansieringen” samt att utredningen varit alltför hårt knuten till finansdepartementet och hade kunnat jobba bredare. Samtidigt tyckte han att förslagen i grunden är bra men var också tveksam:

–Förslaget kan leda till ekonomisk konservatism och därmed svårare att bygga och investera i vissa branscher. Det behövs därför bättre konsekvensanalyser av förslagen.

I praktiken är frågeställningen enligt Jakobsson: ”Går det att starta en gruva i Sverige?”. Socialdemokraterna kommer inte medverka till att det blir svårare att bygga bort bostadsbristen, men det kullkastar inte grunderna – Jakobsson är positiv till huvuddragen, men vill nu uppmana till brett remissarbete.

Henrik von SydowHenrik von Sydow, ordförande Skatteutskottet (M), noterade att utredningen utgör ett tungt underlag oavsett regering. Remissrundan kommer att bli mycket bred och avslutas den 24 oktober. Han menar att förslagen uppfyller de viktigaste grundperspektiven och skapar bättre förmåga att klara kriser för svensk ekonomi.

– Förslagen breddar skattebasen och sänker bolagsskatten till 16,5 procent, det är bra för svensk konkurrenskraft. En bred skattebas är viktig för legitimiteten.

Henrik von Sydow noterade också att han själv har levt med skarp kritik mot de nuvarande ränteavdragsreglerna och att det därför är välkommet att de, i och med kommitténs förslag, försvinner. Han avslutade med att notera att utredningen är ett gediget underlag tillsammans med andra mycket relevanta utredningar som den nytillsatta Entreprenörskapskommittén och Incitaments- och generationsskiftesutredningarna.

I den efterföljande debatten drev Rune Andersson tesen att förslaget är bra för småföretagen. Han noterade att stora fastighetsbolag i dag i praktiken har en procents skatt medan andra har 22 och att en ökad bostadsbyggnadskostnad ska åstadkommas öppet och transparent, inte via dolda skattelättnader.

Annika Fritsch påpekade att förslaget medför betydligt dyrare upplåningskostnader för småföretag per lånad krona. Andersson svarade att vi samtidigt inte får glömma den positiva sidan, att eget kapital görs mer förmånligt.

Professor Sven-Olof Lodin, sakkunnig i utredningen, påpekade från publiken att utredningen inofficiellt räknar med att de mindre företagen tjänar 1,5 miljarder på förslaget och att en intressant simulering från två ekonomer över alla EU-länder visar att Sverige tjänar mycket på förslaget.

Panel 2 Företagsskatteseminarium

Fritsch replikerade att vi inte bara kan använda makrosiffror för att analysera påverkan på småföretagen, då dessa inte är en heterogen grupp. Dessutom är företag i regel inte lönsamma i tillväxtfasen har därför begränsad nytta av sänkt bolagsskatt.

Hans Peter Larsson noterade att just den innovativa entreprenören glömdes bort i 1990-talets skattereform, och att det är viktigt att vi inte gör om samma misstag en gång till.

I slutkommentarerna noterade Rune Andersson att han har stor ödmjukhet när det gäller detaljerna, men tror att huvudidén kommer att gå igenom. Till exempel finns det i förslaget ett schablonavdrag för leasing under 300 000 kr, och den gränsen kan höjas om det behövs. I grunden är dock förslaget bra för alla.

Erik Norrman noterade att remissrundan är viktig, men att finansieringen bör göras om och att reformen bör införas successivt. Man bör även fundera på åtgärder som förhindrar att spänningen mellan löne- och kapitalinkomst i fåmansbeskattningen ökar.

Annika Fritsch håller med Norrman på denna punkt. Hon vill även se mer diskussion kring hur konkurrensen mellan sparformer inom Sverige ser ut. Förslaget är dock en bra kärna som vi bör bygga vidare på enligt Fritsch.

Henrik von Sydow avslutade genom att ställa sig bakom grundprinciperna och att det nu är viktigt att genom remissrundan kontrollera att finansieringen är hållbar och att förslaget är förankrat.

Följ oss på: