Från Globaliseringsråd till Framtidskommisson

Carl B Hamilton, Anders Wallner, Anna Ekström, Birgitta Ed, Olle Wästberg och Pontus Braunerhjelm

Carl B Hamilton, Anders Wallner, Anna Ekström, Birgitta Ed, Olle Wästberg och Pontus Braunerhjelm

Regeringens Globaliseringsråd levererade för två år sedan en slutrapport med en mängd reformförslag. Vilka av dessa idéer – som främjar entreprenörskap, företagande och innovationer – är fortfarande relevanta idag? Det var utgångspunkten för Entreprenörskapsforums första seminarium under Almedalsveckan.

Pontus Braunerhjelm, VD Entreprenörskapsforum och tidigare huvudsekreterare Globaliseringsrådet, inledde seminariet med att berätta om de två rapporter – fullspäckade med policyrekommendationer ­­– som rådsarbetet levererade.

Förslagen var utformade för att skapa en bukett där politikerna kunde plocka ut de idéer de ville ställa sig bakom. Pontus Braunerhjelm hävdade dock att rekommendationerna tyvärr hamnat i skymundan trots att de ur statsfinansiellt perspektiv var förhållandevis blygsamma, 40 miljarder kronor. Den av regeringens föreslagna Framtidskommissionen kanske kan vara en plattform där dessa frågor återigen kan föras fram, avrundade han.

Anna Ekström, GD Skolverket och tidigare ledamot i Globaliseringsrådet, höll med om att hon upplevde en besvikelse över att förslagen från rådets arbete inte togs om hand i högre utsträckning i det faktiska politiska beslutsfattandet.

– Rapport- och kunskapsunderlaget överträffade mina förväntningar, det gjorde dock inte utkomsten av arbetet. Det kan dras en parallell mellan Globaliseringsrådets arbete och Lissabonstrategin. Båda hade väl underbyggda dokument men det politiska beslutsfattandet har inte agera på detta.

Ekström menade att Framtidskommissionen kan ta med sig erfarenheter från detta och dessutom ha glädje av det rika material som togs fram i Globaliseringsrådet.

Olle Wästberg, tidigare ledamot i Globaliseringsrådet och ordförande STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, tyckte att Framtidskommissionen var ett defensivt drag av regeringen som fått kritik för att man har för tomt i skafferiet. Svaret blev därför: låt oss bygga oss ett skafferi. Och det är bra om statsministern sitter som ordförande i kommissionen så att förslagen löpande kan gjutas in i politiken, sa Wästberg.

– Globaliseringen måste integreras i allt politiskt beslutsfattande och det har faktiskt skett mer än man kan tro, t ex på områdena utbildning, forskning och kring elbilar. Men det återstår mycket att göra, bland annat behövs en skattereform, förslag kring flexicurity, en huvudkontorsstrategi samt att Sverige bör synas mer i världen. Men sedan rådet lämnade sina förslag har fem ambassader lagts ned.

Olle Wästberg, Anna Ekström och Pontus Braunerhjelm

Olle Wästberg, Anna Ekström och Pontus Braunerhjelm

Birgitta Ed, grundare Springtime och medlem i Globaliseringsforums styrgrupp, ansåg inte att Globaliseringsrådets rekommendationer var tillräckliga.

– För många företag är Sverige och det svenska av liten betydelse. Att Kina nyligen infört ett nytt socialförsäkringssystem har långt större betydelse för oss som är verksamma i landet än många av de politiska besluten i Sverige.

– Sveriges motor har länge varit de stora företagen, det är de som har betalat vår välfärd. Men deras vinster ger nu bara effekter på marginalen. Första prioritet bör därför ligga på att de små- och medelstora företagen ska kunna växa i utlandet.

Att vara utlandsverksam som småföretagande är dock förknippat med enorma kostnader för bl a skolgång, socialförsäkringar, telefonsamtal, resor osv. Något som Exportråd och andra aktörer bör underlätta, avslutade Birgitta Ed.

Anders Wallner, partisekreterare (MP), ansåg att några av Globaliseringsrådets rekommendationer kändes daterade. Att lära sig engelska i skolan tillhör inte våra främsta problemområden. Det är viktigt att kunna lära sig mandarin samt att ta vara på de språk vi numera faktiskt har i Sverige. Att elever med kan utveckla sin arabiska som hemspråk kan och bör tas tillvara i framtida företagande.

– Som vice ordförande i Stockholm Business Region tror jag också att det är viktigt att städer kan attrahera människor att arbeta i regionens företag. Det kräver satsningar på ett öppet samhällsklimat och att vi är kreativa för att locka individer. Som f d medlem av Attack saknar jag även en aktör som fångar upp den oro och de utmaningar som globaliseringen innebär.

Carl B Hamilton och Anders Wallner

Carl B Hamilton och Anders Wallner

Carl B Hamilton, ordförande i riksdagens EU-nämnd, ekonomisk-politisk talesman (FP) samt professor, tyckte att förslaget om en Framtidskommission kan ses som en revansch för Lars Leijonborg och Globaliseringsrådet. Han ansåg också att makro- och energifrågor skymt implementeringen av förslag från rådet.

–  Både den finansiella krisen liksom energikollapsen efter Köpenhamnsmötet har spelat roll för mottagandet. Men utbildningspolitiken har faktiskt blivit helt annorlunda och inom skatteområdet förändras förslag i linje med Globaliseringsrådets rekommendationer.

–  Men visst, all politik är nationell – så är det, sa Carl B Hamilton, och tillade att det är bekymmersamt att se den nya nationalismen och protektionismen i Europa och världen.

I den efterföljande paneldiskussionen diskuterades utbildningssatsningars betydelse – att människor får verktyg att förändra sin egen situation. Anna Ekström tryckte på vikten av att de svenska skolresultaten blir bättre i en internationell jämförelse.

En annan aspekt som togs upp var att svenskar skiljer på värderingar och beteenden vad gäller globalisering. Det är en bra idé att vara europé på semestern och ta del av nya produkter men när det gäller politiska konsekvenser i form av lagstiftning sparkar svensken bakut, sa Birgitta Ed.

Carl B Hamilton hävdade att idealismen försvagats och att internationella samarbeten numera endast handlar om en kostnads- och intäktsanalys. Olle Wästberg lyfte fram vikten av ökade internationella kontaktytor för att minska risken för inåtvändhet. Fler bör studera utomlands och stipendiesystem bör utformas för att locka studenter hit, sa han. Anders Wallner kompletterade med att det behövs mer internationellt utbyte – särskilt för lärarstudenter.

Pontus Braunerhjelm avslutade diskussionen och sa att det fanns många frågor att lyfta in i det Globaliseringsforum som Entreprenörskapsforum nyligen startat.

– Inte minst villkoren för små och medelstora företags internationalisering är något vi kommer att titta närmare på så följ gärna vårt arbete, avslutade Braunerhjelm.