Globala flöden förändrar innovationsgeografin

Kina och Indien är topprankade destinationer för utländska investeringar i forskning och utveckling (FoU) och design. Forskningsresultat visar att det finns positiva produktivitetseffekter för länder som investerar i Asien och svenska företag ligger i framkant bland OECD-länderna både vad gäller globala innovationssamarbeten och offshoring av FoU. Cristina Chaminade, professor Lunds universitet och Davide Castellani, docent University of Perugia presenterade sin rapport The emergence of China and India as new innovation power houses – threat or opportunity? vid ett fullsatt seminarium i Entreprenörskapsforums nya lokaler i slutet av februari.

publik

Cristina Chaminade inledde med att visa att deras resultat utmanar den traditionella bilden av internationella FoU-aktiviteter. Dels går det att visa på en förändring av de globala innovationsflödena från att ha varit utbyten mellan västländer eller västländer som investerar i utvecklingsländer. Nu finns starka flöden helt utanför västvärlden och från utvecklingsländer till västvärlden. Dessutom är det i ökande grad innovationsaktiviteter snarare än produktion som internationaliseras. Ytterligare en förändring är att det inte längre är bara stora multinationella företag som internationaliserar innovation utan små och mellanstora företag har i högre utsträckning anammat globala innovationsstrategier.

Kina och Indien är ledande destinationer vad gäller FoU och design och utvecklingsinvesteringar och attraherar således utländska företags innovativa kärnverksamhet, berättade Cristina Chaminade. Intressant nog har Sverige störst andel forskningssamarbeten med Kina och Indien av OECD-länderna.  Generellt har internationaliserade forskningssamarbeten med en global struktur ett samband med innovationer som är helt nya för världen.

Cristina Chaminade

Cristina Chaminade

–          Det finns en rädsla för offshoring av FoU inom EU eftersom det tros innebära en ”urholkning” av innovation. Men, vi ser att offshoring av FoU har ett samband med högre produktivitet.

Vad gäller Sverige så är det positivt att vi ligger i framkant med globala FoU-samarbeten och investeringar, menade Cristina Chaminade. De risker vi kan se handlar främst om osäkra vinster i att investera i Indien, vilket Sverige gör i hög grad. Dessutom investerar Sverige inte i lika stor utsträckning i sydöstra Asien som andra OECD-länder.

Slutligen gav Cristina Chaminade svenska policymakers några rekommendationer: satsa på svenska företags kompetens. Underlätta utbildning inom management, interkulturell kommunikation och smart användning och mobilitet av humankapital. Dessutom bör svenska policymakers noga följa effekterna av globala FoU- och designsatsningar för att vi inte ska riskera att halka efter eller göra felsatsningar.

Enrico Deiaco, avdelningschef Tillväxtanalys välkomnade studien som ett välbehövligt kvantitativt arbete kring dessa frågor. De studier som Tillväxtanalys tagit fram visar på olika resultat och det är svårt att få fram några definitiva resultat om internationalisering av innovativ verksamhet.

Enrico Deiaco

Enrico Deiaco

–          Vi behöver mer forskning över längre tid för att säkert kunna påvisa positiva effekter av FoU-offshoring.

Vi lever i intressanta tider, tillade Enrico Deiaco, ministrar vet inte hur de ska agera för att skapa de bästa förutsättningarna för Sverige. Hur beter vi oss i en värld utan nationsgränser?

Dagens andra kommentator, Sylvia Schwaag-Serger, direktör Vinnova berömde även hon författarnas kvantitativa ansats. Hon uppmuntrade även till vidare studier på underlaget då mycket av datan förmodligen inte kommer fram i rapporten, eftersom formen är så kondenserad.

Sylvia Schwaag-Serger hade hoppats på att författarna hade tittat mer på FoU-policy inom Kina och Indien för att bättre förstå effekter av FoU-offshoring till dessa länder. Kina och Indien är två väldigt olika länder och det hade varit intressant att titta på vad som händer med innovation där. Dessutom manade hon till försiktighet gällande officiella siffror från t ex Kina, som hon menade är väldigt uppblåsta.

Sylva Schwaag-Serger

Sylvia Schwaag-Serger

–          Det är viktigt att förstå vad som händer inom ett mottagarland för att förstå framgångar och eventuella risker för utländska FoU-investeringar.

Davide Castellani betonade att rapporten är en sammanställning av flera studier och har varit ett bra tillfälle att få sammanställa kvantitativa resultat. Han höll med om att datainsamling kan vara snårigt, speciellt när det handlar om officiella data från vissa länder och att rapporten förmodligen innehåller vissa över- och underskattningar. Davide Castellani lyfte även fram aspekten att avståndet mellan företaget och FoU-satsningen spelar mindre roll än det traditionellt har gjort för produktion. Kultur är en viktigare faktor än geografi för var ett land väljer att placera sin FoU.

Davide Castellani

Davide Castellani

–          Religiösa olikheter spelar större roll än avstånd. Det som avgör är om du upplever att du kan lita på din partner och förutsättningar i samarbetslandet.

Avslutningsvis diskuterade panelen Kinas roll som världens största marknad. Våra policymakers måste hålla sig informerade och vara redo att bemöta de stora skiften som en global innovationsmarknad innebär för att vi ska kunna hålla oss konkurrenskraftiga.

LÄS RAPPORTEN >>