Hur styr vi välfärden mot högre kvalitet?Den första rapporten från forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd, “Upphandling och kundval av välfärdstjänster”, presenterades vid ett seminarium 8 mars. Rapporten, författad av professor Mats Bergman vid Södertörns högskola, innehåller en lång rad förslag om hur upphandling och kundval kan användas för att höja kvaliteten i välfärdstjänsterna.

7mars_0002
Från vänster: Hans Winberg, Andreas Bergström och Pontus Braunerhjelm.

Forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd genomförs av de tre tankesmedjorna Entreprenörskapsforum, FORES och Stiftelsen Leading Health Care (LHC). De tre initiativtagarnas chefer Andreas Bergström, Pontus Braunerhjelm, och Hans Winberg inledde seminariet med att kort presentera Uppdrag Välfärd.

Mats Bergman inledde med att konstatera att han tycker sig kunna se att privata utförare är effektivare (kostnads-effektiva) än offentliga, men att det finns en risk för sämre kvalitet med privata utförare. Hur hittas då balansen mellan kostnad och kvalitet? Mats Bergman, författare till Uppdrag Välfärds första rapport belyser kärnfrågan.
Seminariets rubrik ”Hur styr vi välfärden mot högre kvalitet?” kan tyckas ambitiös och svår att besvara, men framförallt handlar det om par nyckelfrågor som bör belysas och hanteras om man skall kunna driva välfärdsfrågorna mot en högre kvalitet, menar Bergman.

– Man måste tydligt kunna värdera vad kvalitet är, det är nyckeln i upphandlingsprocessen, säger Mats Bergman. Enklast gör man detta genom att värderas kvalitet direkt i pengar, istället för genom någon av de många besynnerliga poängsättningsmodeller som finns i upphandlingsbranschen.

7mars_0016_webb
Mats Bergman, professor Södertörns högskola

Utöver detta är det viktigt leverantörerna att hålla en hög standard också i sådana kvalitetsdimensioner som inte kan mätas på ett objektivt sätt: omsorg i vården, normer och inspirerande pedagogik.

Kundval istället för upphandling kan enligt Bergman vara en bra metod för att hantera denna icke-mätbara kvalitet. Då är det viktigt skapa en enkel valsituation för kunden så att det faktiskt uppstår drivkrafter för goda utförare att etablera sig och expandera – och ett tryck på dåliga utförare tvingar dem att krympa och kanske också lämna marknaden.

– Skapa en marknadsdynamik som gynnar goda utförare och missgynnar dåliga, Mats Bergman.

Det som är mindre bra med kundval enligt Bergman är risken för lokala monopol vilket kan uppstå då det rör sig om specialiserad vård eller isolerade kommuner. En annan risk med kundval är när det är dyrt att upprätthålla ledig kapacitet. Om vi kan få en bra kundvalsmodell så är det ett sätt att förena kostnadseffektivitet och kvalitet.

Docent Jens Josefsson, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet kommenterade rapporten inledningsvis.

–Detta är en välskriven och gedigen rapport som tillför ny kunskap om upphandling, sa Jens Josefsson.

Vidare menade Jens Josefsson att ett av flera intressanta perspektiv som rapporten tar upp är idén om icke vinstdrivande organisationer i välfärden. Dock saknas en diskussion om den klassiska lösningen på problemet med assymmetrisk information om leverantörens kostnader.

I den avslutande paneldiskussionen medverkade Birgitta Rydberg, Stockholms läns landsting, Thomas Berglund, Capio, Ellen Hausel Heldahl, Konkurrensverket,  Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv, och Stefan Stern, Magnora AB. Eva Fernvall, Apoteket var moderator.

Birgitta Rydberg, som arbetat med upphandling sen 1992, inledde med att säga att svårigheten med upphandling är att mäta kvalitet. Därför kan det i vissa fall vara bra att arbeta med vårdval då man slipper upphandling. Det ska även betonas att egen regi verksamheten har förändrats som en följd av införande av kundval .

– Vi tycker nog att det här börjar fungera ganska bra nu, inledde Thomas Berglund sitt anförande och  betonade vikten av utvärdering och uppföljning.

Robert Thorburn menade att det är viktigt att ett helhetstänkt när man upphandlar. Han menade att valfrihet kräver information så att de som ska välja kan göra medvetna val.

– Det har blivit för mycket juridik vid upphandling, sa Robert Thorburn.

Forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd genomförs av de tre tankesmedjorna Entreprenörskapsforum, FORES och Stiftelsen Leading Health Care (LHC). Med olika bakgrunder går de tre organisationerna in i projektet med den gemensamma ansatsen att välfärden är värd en bättre debatt, det är själva bevekelsegrunden för forskningsprojektet Uppdrag Välfärd.

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om effekterna av olika styrsystem på offentligt finansierade marknader och att bidra till ett nyanserat samtal kring policylösningar.

Ladda ned rapporten:

pdfIconUpphandling och kundval av välfärdstjänster – en teoribakgrund

Ta del av seminariet på Youtube: 

 

Följ oss på: