Internationaliseringen och småföretagen

– eller så blir du kunnigare, mer produktiv, ökar tillväxten och får en tryggare hemmamarknad

Tre unga forskare gästade Entreprenörskapsforum för ett seminarium om småföretag och internationalisering den 15 oktober. Diskussionerna kom att handla om de möjligheter och problem internationaliseringen medför. Seminariet som arrangerades av Entreprenörskapsforum, STING och Open Entrepreneurship var även startskottet på Entreprenörskap 2010 – Global Entreprenuership Week Sweden. Entreprenörskapsforums VD Pontus Braunerhjelm modererade seminariet inför 60-talet besökare.

De tre forskarna Martin Anderson, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, CESIS, KTH och Blekinge Tekniska Högskola, Sara Melén, Handelshögskolan Stockholm, och Lucia Naldi, Bocconi University och Internationella Handelshögskolan i Jönköping, gav kunskapsbasen till seminariet. Medverkande gjorde även Pär Hedberg, VD STING, Erik Odén, Mantex.

Exporterande småföretag – kunnigare och mer produktiva

Martin Andersson presenterade inledningsvis vilka de svenska exporterande småföretagen är. De är många till antalet men står för en mycket liten del av den totala varuexporten. Det typiska exporterande småföretaget har mellan 1-50 anställda och exporterar en till två produkter till ett närliggande nordiskt land.

img_15 nov_Andersson_Melen_2
Martin Andersson och Sara Melén

De exporterande småföretagen visar ofta upp en högre produktivitetsutveckling än icke-exporterande företag:

– Företag med internationella marknadskontakter tillskansar sig kunskaper och erhåller produktivitetsfördelar, ett slags ”learning by exporting”. Exportverksamhet kan även stimulera företagens innovationsverksamhet, menade Andersson.

Småföretagen verkar ha mer att vinna på en internationalisering än större företag. Därför blir det än viktigare för små företag att överbygga exportbarriärer. Därmed är det nödvändigt med investeringar i kunskap om utländska marknadsförhållanden och anpassning till utländska marknader.

Born-globals – entreprenörer som ser världen som sin marknad

Sara Melén, verksam vid Handelshögskolan i Stockholm, redogjorde för hur forskningen har beskrivit småföretag och internationalisering historiskt. Hon beskrev hur synsättet på företagen förändrats från att handla om betydelsen av företagens kunskaper om utländska marknader, där företag gradvist ökar sitt engagemang på utländska marknader, till att handla om fenomenet born-globals. Det som tidigare beskrevs som en långsam process ses numera som en betydligt snabbare.

Vad kännetecknar då denna moderna företagsbeskrivning som andas kvickfotad internationalisering och handlingskraft? Sara Melén lyfte fram några viktiga punkter.

– Ofta är det ett litet eller medelstort företag som grundas av entreprenörer som redan har internationell affärserfarenhet och ett internationellt personligt nätverk samt ser världen som sin marknad.

Snabbheten till marknaden är också kännetecknande. Ofta har dessa företag börjat exportera inom tre år från det att företaget etablerats och de exporterar mer än 25 procent av sin totala produktion.

– Born global-företagen bidrar även till att bredda synen på småföretagets internationaliseringsprocess. Det är viktigt att förstå vad som utmärker entreprenören i företagen och att förstå småföretagens nätverk.

Internationaliseringen breddar kunskapsbasen och ger trygghet på hemmaplan

Vilka konsekvenser ger då internationaliseringen för småföretagen? Lucia Naldi, IHH och Bocconi University, betonade att det är viktigt att se internationella aktiviteter som källor för ny kunskap, ja faktiskt som ett flertal samverkande kunskapsstråk som stärker företagen – det handlar inte om att företagen förvärvar separat marknads- eller teknologisk kunskap genom internationaliseringen.

– Internationella aktiviteter är viktiga källor till kunskap både vad gäller nya marknader och ny teknologi. Företag kan tillskansa sig ny kunskap inom dessa områden omgående när de bedriver exportverksamhet, säger Lucia Naldi.

Img_15nov_Pontus_Lucia
Pontus Braunerhjelm och Lucia Naldi

Graden av internationalisering i småföretagen verkar även påverka tillväxtfaktorer i bolagen.

– Lärande genom internationaliseringsprocessen påverkar företagens internationella tillväxt positivt, däremot berörs inte den inhemska tillväxten.

Detta innebär att tillväxten i dessa bolag kanske inte genererar nya jobb, men, det finns andra fördelar, menar Naldi:

– Även om internationaliseringen i småföretagen inte nödvändigtvis leder till fler arbetstillfällen på hemmamarknaden så kan den leda till att arbetstillfällena på hemmamarknaden blir mer säkra.

Det viktiga budskapet är att genom att vara inblandad i internationella aktiviteter kan företaget uppnå såväl högre försäljning och lägre kostnader, men framförallt – bredda sin kunskapsbas och därigenom vinna konkurrensfördelar.

Ut direkt tipsade företagsinkubatorn

Efter att seminariets forskningsmässiga grund lagts leddes samtalet in på ett mer praktiskt spår under rubriken ”Att ta innovativa företag till en internationell marknad”.

STING (Stockholm Innovation and Growth) är ett mycket framgångsrikt exempel på en företagsinkubator som nått stora framgångar när det gäller att hjälpa sina företag att nå nya marknader. STINGs VD, Pär Hedberg, berättade att sedan 2001 har inkubatorn fört 70 företag genom internationaliseringsprocessen. Varje år kommer ca 200 företag in i utvärderingsprocessen. Cirka åtta procent av dessa företag som utvärderats når nya marknader genom STING.

img_15nov_Hedberg_Oden
Pär Hedberg och Erik Odén

Pär Hedberg betonade hur viktigt det är för länder med små hemmamarknader att nå ut internationellt. Detta är ett problem som Sverige delar med Israel, Holland, Belgien m fl, men, på vägen måste man tänka på ett par viktiga saker. Det första budskapet löd ”Ut direkt!”.

Att använda sig av redan etablerade stora svenska exportföretag är något vi måste bli mycket bättre på, enligt Hedberg. Det ger trovärdighet och tillgång till viktiga nätverk och partnerskap som redan kan vara upparbetade på nya marknader. Här kan även internationella investerare få en större och viktigare roll. Det viktigaste rådet var dock att försöka skaffa etablerade internationella investerare och här såg Hedberg en viktig roll för staten att underlätta.

– Vi behöver inte fler svenska riskkapitalbolag.  Vi behöver fler internationella riskkapitalbolag som investerar i svenska företag.

Internationaliseringsprocessen värdefull men tar tid och resurser

Erik Odén, VD Mantex, har gått igenom STINGs process och beskrev hur inkubatorn fungerat som en blåslampa med strukturerad coaching som ställt krav på företaget. Mantex identifierade tidigt en mängd marknader och användningsområden för sin produkt, en röntgenmaskin som mäter fuktighetsgraden i organisk råvara, och valde sedan att arbeta mot 20 länder, en marknad värd totalt 30 mdr SEK.

Mantex hade tidigt en vilja att sälja globalt samtidigt som man arbetade aktivt med produktutveckling, en process som inte varit helt enkel.

– Internationaliseringsprocessen tar mycket tid och resurser men ger mycket värdefull kunskap, sa Odén.

Viljan att växa viktigaste faktorn för företagens internationalisering

Den avslutande diskussionen stannade vid just det risktagande och resurskrav en internationaliseringsprocess innebär. Trots denna risk vill företag ut, menade Lucia Naldi.

– Viljan att växa är den viktigaste faktorn för företagens internationaliseringsinitiativ.

Här betonades även vikten av att lyfta fram de företag som lyckas med internationaliseringsprocessen som goda exempel för att påverka attityder och risktagande.

Den ökade globaliseringen ställer även krav på ny kunskap i företagen, både vad gäller marknads- och teknisk kompetens. Pontus Braunerhjelm lyfte fram vikten av att bygga upp marknadskompetensen inom företagen och att ta hjälp av kunder i innovationsutvecklingen.

Kan policy utformas för att stötta detta – kan staten ha en roll här, frågade Braunerhjelm.

Lucia Naldi lanserade tanken på att lokala högskolor kan skräddarsy utbildningar för att förse småföretag i regionen med kompetent arbetskraft för just deras behov.

– Som det är idag är utbildningarna konstruerade för att förse storföretagen med arbetskraft, inte de små och medelstora företagen på regionala marknader.

Pär Hedberg lyfte fram en av Sveriges stora fördelar – att bygga system och strukturer.

– Det vore intressant att titta på hur man skulle kunna bygga upp företagssystem med fokus på just de små företagens internationalisering. I nya branscher är det svårt, men, att kunna göra det vore intressant, där kan staten kanske ha en roll, avslutade Pär Hedberg.