Klusters betydelse för tillväxt

– Kluster är en blandning av evolutionära krafter och en medveten konstruktion.

Örjan Sölvell, professor och prorektor vid Handelshögskolan i Stockholm, lanserade rapporten Innovationskraft, regioner och kluster – vägen till en framgångsrik innovationspolitik, under Almedalsveckan.

I idealbilden – den så kallade ”drömmen om ett dynamiskt kluster” – befinner sig företagen i mitten och runt dessa kretsar myndigheter, forskningsorganisationer, kapitalförsörjning och utbildningsorganisationer samtidigt som verksamheten är länkad till en global marknad. Men verkligheten är annorlunda. Den uppvisar många gap, som måste överbryggas om klustren skall bli effektiva och generera innovation och tillväxt.

Att överbrygga gapen med hjälp av ”brobyggare” är billigt och kostnadseffektivt, menade Örjan Sölvell, som också framhöll att det var viktigt att klustren bottnade i den regionala kulturen och traditionen.

– Varje region måste fundera över vad de är bra på och bygga vidare på detta.

Frida Andersson, analytiker på Tillväxtverket, ansåg att man måste ha ett mer övergripande perspektiv än det regionala.

– Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv. Att se klustren i strategiskt sammanhang.

Karin Markides, rektor för Chalmers Tekniska Högskola, menade att något av en skördetid ligger framför oss.

– Vi är inne en verkligen spännande tid. Där vi har mycket att skörda om vi gör rätt.

Madeleine Neil, från Uppsala Bio, instämde med Örjan Sölvells slutsatser.

– Vi känner igen gapen som rapporten identifierar.

Sara Modig, projektledare och ansvarig för nationella innovationsstrategin på Näringsdepartementet, ville komplettera bilden.

– Det är viktigt att se kluster som ett av flera verktyg för att utveckla innovationsprocessen.

– Innovationsstrategin tar som sin utgångspunkt att det är människor som skapar innovation.

Örjan Sölvell avslutade med en reflektion över universitetens betydelse i processen.

– Universiteten spelar en viktig roll, men inte en neutral roll.