Luciaföreläsning med Nobelglans

Peter Gudmundson, Robert Shiller, Pontus Braunerhjelm

Peter Gudmundson, rektor KTH, professor Robert J. Shiller och Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och professor KTH

På Luciadagen bjöd Entreprenörskapsforum och KTH in till en föreläsning där en av årets Nobelpristagare i ekonomi, professor Robert J. Shiller, Yale University, presenterade delar av sin forskning. Seminariet var mycket välbesökt, ca 500 studenter, forskare och andra intresserade deltog. Robert J. Shiller har tillsammans med Eugen Fama och Lars Peter Hansen, båda vid University of Chicago, fått priset för sina empiriska studier av tillgångspriser, dvs aktier, obligationer, olika derivat och fastigheter. 

Under sina tidigare framträdanden i samband med Nobelveckan har Shiller framför allt diskuterat i vilken utsträckning marknader kan anses vara perfekta, dvs att de inkluderar all tillgänglig information i prissättningen av olika tillgångar samt hur rationella aktörerna är på finansmarknaderna. Det finns en intressant spänning mellan Shiller och Fama då den senare hävdar att marknaderna är perfekta och rationella, vilket gör det omöjligt att förutse priser eftersom all information direkt påverkar prissättningen. Shillers forskning pekar på att dettta är en förenklad bild och att prissättningen kan vara skev samtidigt som det på några års sikt finns möjligheter att skaffa sig en bild om prisutvecklingen.

Robert Shiller

Robert J. Shiller

Vid föreläsningen på KTH fokuserade dock Shiller på sin senaste bok, Finance and the Good Society (2012), där han uppmärksammar vikten av väl fungerande finansmarknader och betydelsen av finansiella innovationer. Dessa innovationer har varit oerhört centrala för ekonomisk tillväxt genom att kanalisera sparande till investeringar, begränsa investares och entreprenörers risk men också genom att reducera risken i utlåning. Bland annat genom att t ex amortingskrav kopplas till individers inkomstsituation och betalningsförmåga över deras karriärcykel. I boken pekas också på tänkbara framtida finansiella innovationer som skulle kunna minska både nationers och individers riskexponering.

– Vi behöver en demokratisering av finansmarknaden så att den når fler och hanterar de risker som verkligen spelar roll för flertalet. Finansmarknaden handlar inte bara om banker, utan om människor.

I den följande diskussionen framkom bl a att det finns en risk att de pågående regleringarna av finansmarknaderna blir så omfattande att innovationsförutsättningarna mer eller mindre stryps. Likaså berördes vikten av långsiktighet, obenägenheten hos de politiska makthavarna att ta till sig forskningsresultat samt vikten av jämlikhet och filantropi i ”the good society”.

Ta del av Robert Shillers forskning och publikationer

Se video av föreläsningen:

Robert Shiller del1 from Entreprenörskapsforum on Vimeo.

Robert Shiller del2 from Entreprenörskapsforum on Vimeo.

Följ oss på: