Nudges för fler gröna investeringar?

Trots mycket information om klimatförändringar, stranded assets och lönsamhet görs för få miljöinvesteringar. Vad kan styra investeringar från brunt till grönt? Vid ett lunchseminarium på Gotlands museum, arrangerat av Entreprenörskapsforum och Fores, presenterades s k nudges som ett alternativt styrmedel  till att få fler att investera grönt.

MA (1)
Maria Adenfelt 

Nudging – en push i rätt riktning

Nudging betyder att putta eller försiktigt leda människor i en annan riktning än de annars skulle ha tagit. Maria Adenfelt, docent och forskningsledare Entreprenörskapsforum, inledde nudge-seminariet med att presentera rapporten ”Mobilising Private Fund for the Transition to a Sustainable Economy” som hon själv skrivit tillsammans med Mark Sanders, Utrecht Universitet och Ulrika Stavlöt, Fores. I rapporten studeras privata investeringar i gröna satsningar samt kopplar teori till empiri.

Maria Adenfelt berättade att huvudsyftet med rapporten är att beskriva de politiska ramarna i Nederländerna och Sverige för att möjliggöra tillväxt inom miljötekniksektorn. Enligt rapporten är det privata investeringar som är den främsta nyckeln till att ställa om till en hållbar ekonomi.

– Här spelar entreprenörerna och deras roll och ansvar att driva fram hållbara investeringar för miljön största roll.

HM

Henry Montgomery, professor Stockholms universitet, sade att det finns viktiga psykologiska och beteendemässiga variabler involverade i behavioral finance – ett forskningsområde som uppstått i skärningspunkten mellan ekonomi och psykologi.

– Ekonomer anser att människors beslutsfattande grundar sig på rationellt tänkande, dvs man fattar beslut som maximerar resultatet. Men inom psykologin talas det istället om begränsad rationalitet.

Många beslut fattas snabbt och baseras på magkänsla och det är nuet som räknas. Hur kan vi komma förbi dessa begränsningar? Enligt Henry Montgomery går det genom att vara kreativ och skapa s k nudges. Dessa nudges kan hjälpa människor att fatta rationella beslut, dvs beslut som gynnar alla och som inte ångras i framtiden.

– Nudges används för att styra människor försiktigt i rätt riktning utan att förbjuda eller göra radikala förändringar. Istället för förbud visar man på bättre alternativ och gör dem lättillgängliga.

SK

Mer kapital än någonsin

Sony Kapoor, grundare av den ekonomiska och finansiella tankesmedjan Re-Define som ofta involveras i att hitta lösningar på ekonomiska och finansiella kriser. Han berättade att det påstås att det saknas riskkapital, vilket enligt honom är helt fel.

– Det aldrig har funnits så mycket kapital som nu. Kapitalet har dock fastnat i suboptimala investeringar vilka ger dålig avkastning.

Samtidigt står många utvecklingsländer inför en allvarlig brist på kapital, även för investeringar som kan generera hög finansiell och ekonomisk avkastning enligt Sony Kapoor. Världens finansiella system misslyckas med att länka ihop utbud och efterfrågan, vilket kan leda till oönskade konsekvenser. Investerare agerar inte kollektivt, vilket skulle kunna gynna utvecklingen. Det kan dock i vissa fall korrigeras med nudges, menade Sony Kapoor.

Mark SandersMark Sanders, ekon dr Utrecht Universitet, forskar inom ämnen som knyter samman entreprenörskap, innovation och övergången till en mer hållbar ekonomisk tillväxt. Han berättade att i Nederländerna har investerarna en mer rationell inställning till gröna investeringar.

– Nudging är en social process som fungerar på olika sätt i olika kulturer och länder.

Coolt att investera grönt

I paneldiskussionen som följde menade Henry Montgomery att gröna investeringar måste vara attraktiva mer än i ekonomiska syften. Sony Kapoor instämde i att det måste bli mer populärt att investera grönt samt att det behövs en kritisk massa för att det ska komma igång på riktigt.

– Vi behöver fler coola exempel på gröna investeringar.

Maria Adenfelt tryckte på vikten av att samla och koordinera alla initiativ som tagits för gröna investeringar istället för att köra flera liknande program parallellt.