Nya finansieringsformer för framtidens samhällsutmaningar

Fredagen den 12 december höll Entreprenörskapsforum och Mötesplats Social Innovation ett välbesökt lunchseminarium om nya finansieringsformer för sociala innovationer. Åhörarna lyssnade till presentationer och diskussioner om huvudämnet social impact investment – en form av socialt ansvarsfulla investeringar. En internationell utblick gjordes mot bl a Storbritannien och Frankrike som redan har nationella strategier för denna nya finansieringsform.

Johanna Palmberg
Johanna Palmberg

Social impact investing

Johanna Palmberg, ek dr och forskningsledare vid Entreprenörskapsforum, var dagens moderator och inledde seminariet med att presentera Filantropiskt forum och Entreprenörskapsforum. Hon lämnade sedan ordet vidare till Camilla Backström, senior advisor på Mötesplats Social Innovation som berättade om vad social impact investing innebär och hur denna finansieringsform relaterar till andra former av social finansiering såsom filantropi och hållbara investeringar. Impact investment är en form av investeringar som syftar till att generera mätbara samhällseffekter, kombinerat med finansiell avkastning.

– Vi behöver bredda kunskapen om impact investment i Sverige.

 Cammilla Backström
Camilla Backström

 

Ett internationellt perspektiv

Backström har inom ramen för Mötesplats Social Innovation skrivit en rapport för att öka kunskapen om den internationella utvecklingen av impact investment i Sverige. Rapporten ger en överblick av hur länder som Frankrike, Storbritannien, Kanada och USA arbetar med olika finansieringsformer för framtidens samhällsutmaningar. Det krävs att beslutsfattare på statlig, såväl som regional och kommunal nivå tydligt prioriterar och främjar social innovation gränsöverskridande samarbeten mellan olika samhällsaktörer och med öppna dialoger samt inför nationella ramar för mätning och utvärdering.

Gulhem Dupuy
Guilhem Dupuy

 

Social Impact Investment Taskforce

Guilhem Dupuy, CEO Advisor Ecofi Investissements ­ Groupe Credit Cooperatif, var inbjuden för att prata om Frankrikes arbete med Social Impact Investment Taskforce som initierades 2013 av Storbritanniens premiärminister David Cameron och World Economic Forum tillsammans med G8-länderna. Gruppen lanserade tidigare i höst en slutrapport med syftet att höja kunskaperna kring nya finansieringsformer för framtidens samhällsutmaningar och att skapa en global samsyn kring frågor som rör effektmätning. Enligt Dupuy har initiativet syftat till att skapa en global samsyn kring frågor som rör effektmätning.

– Olika länder har hittat olika lösningar.

Dupuy sa att impact investment inte är ett alternativ till offentliga utgifter, det fråntar inte regeringens ansvar för välfärden, men det kan hjälpa till att uppfylla målen mer effektivt. Välfärdssektorn blir också allt viktigare för bankerna och mer och mer kapital allokeras dit. Vidare är det tydligt att marknadsandelen av impact investing är starkt korrelerad med hur effektivt ett lands välfärdssystem är.

– Något som alla länder har gemensamt är att det finns sociala problem. Det viktigaste är att ha en arena för att diskutera detta och skapa debatt.

Kartläggning av ekosystem

Den arena – National Advisory Board – som Frankrike har skapat för impact investing har uppdraget att utföra en kartläggning av det franska ekosystemet på området, att tillgängliggöra finansiella resurser och befintliga finansieringsverktyg för investeringar samt att identifiera sektorer och organisationer som har behov av ekonomiska resurser.

– Det handlar om att komma till ett slags konsensus om hur dessa investeringar ska utföras nationellt.

Enligt Dupuy har det visat sig att de typer av organisationer som bäst lämpar sig för impact investing är dels välfärdsorganisationer, dels vinstdrivande företag som arbetar för en god sak (profit-with-purpose). Han menade också att det finns två vägar att gå; den långa vägen och proxyvägen. I den långa vägen görs först en överenskommelse om en definition av samhällsentreprenörer och sedan samlas data om dessa in. I proxyvägen undersöks vilka organisationer som har tillgänglig data och sedan vilka sektorer som är lämpliga att investera i.

Caroline Cederlöf
Caroline Cederlöf

 

Sverige har inte nått ända fram

Caroline Cederlöf, medgrundare Social Initative, kommenterade inledningsvis om svårigheten att tala om svenska erfarenheter rörande impact investment eftersom området är så nytt här. Hon kunde dock berätta att när Social Initative grundades för tolv år sedan var attityden annorlunda till socialt entreprenörskap.

– Många företagschefer sa att det var en fin idé men att det inte fungerar i praktiken.

Begreppet var inte heller välkänt, många förstod inte hur entreprenörskap och ett socialt ändamål kunde kombineras. De ansågs vara motsatser, sa Cederlöf.

– Numer har företag helt ändrat tankesätt. Det räcker inte längre med att ge årets julklapp till ett välgörande ändamål, det krävs en holistisk syn på omvärlden.

Företagen har ett större fokus på socialt avtryck genom hela organisationens arbete från produktion till distribution och konsumtion, menade hon.  Trots detta kunde Cederlöf slutligen konstatera att Sverige ännu inte nått ända fram, det finns mer att göra på området.

Janine Alm Ericson
Janine Alm Ericson

 

Nya sätt att lösa samhällets största problem välkomnas

Janine Alm Ericson, ekonomisk-politisk talesperson (MP) och ledamot i Finansutskottet, berättade inledningsvis att Miljöpartiet är medvetna om att det finns samhällsproblem som inte alltid går att lösa inom ramarna för de gamla strukturerna. Vårt parti har utvecklats ur detta synsätt, sa Alm Ericson:

– Vi måste hitta nya sätt att lösa samhällets tuffaste problem. De finns på miljöområdet men också på den sociala sidan.

Alm Ericson välkomnade alla lösningar för att jobba med dessa frågor på ett bättre sätt.

– Det finns bra idéer i regeringens budget som – trots att den föll – kan användas till att stärka den tredje sektorn och hantera samhällsproblem.

Hon hänvisade vidare till att social impact investment just har börjat diskuterats i Sverige. Vi diskuterar även hur vi kan använda AP-fondernas pengar så att de på ett bättre sätt stödjer samhället samtidigt som de ger utdelning i framtida pensioner, fortsatte Alm Ericson. Hon lyfte också det faktum att vissa kommuner, med goda resultat, använder sig av sociala investeringar för att förhindra brott. Bankernas sociala satsningar har också stärkts, t ex redovisar Nordea vilken miljöpåverkan deras fonder har, men på detta område finns det mycket kvar att göra avslutade Alm Ericson.

Erik Ullenhag
Erik Ullenhag

Gör det lättare att kombinera privat, offentligt och civilt samhälle!

Erik Ullenhag, gruppledare i riksdagen (FP) och ledamot i Finansutskottet, inledde med att lyfta ett exempel där han själv engagerat sig i en läxhjälpssatsning i Uppsala. Han kopplade detta till problemet med att kombinera volontärarbete med privat och offentlig verksamhet.

– Det är en enorm utmaning att kombinera dessa tre och ofta finns det en misstro. I Uppsala var lärarna skeptiska; vilka var det som ville hjälpa till med läxläsning och varför?

Det behöver klargöras vad som är väldfärdsstatens uppgifter och var det civila samhället tar vid. De kan aldrig ersätta varandra, sa Ullenhag.

– Skatteavdraget på gåvor blir kvar nu när budgeten föll. Det sänder en signal om att detta är en bra sak att involvera sig i.

Panel1
Paneldebatt

Nyansera vinstdebatten

Diskussionen om vinster i välfärden och upplevelsen av att företag som tjänar pengar är elaka gör det däremot svårare att kombinera de tre sektorerna privat, offentligt och civilt samhälle, avslutade Erik Ullenhag, som välkomnade ett mer balanserat förhållningssätt.

Guilhem Dupuy berättade att det är samma situation i Frankrike. Där kan inte vinster i den offentliga sektorn rättfärdigas. De tre sektorerna har dock kommit lite längre i sin samverkan med varandra, t ex vad gäller socialtjänst. Alm Ericson ansåg också att vinstdebatten behöver bli mer nyanserad samt att det finns behov av en ny miljö för icke vinstdrivande organisationer att växa.

I den efterföljande diskussionen lyftes frågan om hur det går att jobba långsiktigt med dessa frågor. Erik Ullenhag såg möjligheten att – precis som på Arbetsförmedlingens område – främja att andra aktörer jobbar långsiktigt på samma område mot samma mål.

panel2
Paneldebatt

Arbetet i Social Impact Investment Taskforce fortsätter

Avslutningsvis berättade Dupuy att det för närvarande tas fram en ny permanent styrgrupp inom ramen för Social Impact Investment Taskforce. Denna gång bjuds fler länder in som medlemmar. Sverige har därmed chansen att medverka.

 

Film om Social Impact Investing >

Länk till Social Impact Investment Taskforce >

Följ oss på: